Årsrapport 2020

6.4 EMbo

Omstilling og nedbemanning

I 2020 busette Stavanger kommune fem einslege mindreårige flyktningar. Oppmodingstala har vore låge dei siste åra, og EMbo har derfor halde fram med å nedbemanna verksemda. Kannik bufellesskap blei lagt ned sommaren 2020, og busetjingskapasiteten til EMbo blei redusert til 20 busetjingsplassar. Busetjingsplassane er fordelte på eitt bufellesskap og tre institusjonar.

Oppfølging av helseutfordringar

EMbo og barneverntenesta arbeider for at ungdommar med omfattande hjelpebehov skal få dei helsetenestene dei treng, både frå kommunen og frå spesialisthelsetenesta. I året som har gått, har EMbo delteke i to konkrete prosjekt for å trygga barn og unge i møte med helsetenestene.

Saman med BUPA, Helse Stavanger og kommunane i Sør-Rogaland har EMbo delteke i samhandlingsprosjektet Psykisk helse barn og unge. Prosjektet skal styrka samarbeidet mellom dei ulike instansane og sikra gode helsetenester til barn og unge med psykiske helseplager.

Inkludering og aktivitet

Mange einslege mindreårige har avgrensa nettverk og strevar med å komma inn i ungdomsmiljø i kommunen. EMbo Basen er ein samlingsstad og ein viktig arena for sosialisering, læring og integrering. Målet er å bidra til at ungdommane blir trygge på eigen identitet og kulturelle tilhøyrsel. På Basen møter ungdommane trygge, varme vaksne som ser og møter dei. Basen driftar i tillegg til eit lågterskel aktivitetstilbod ulike prosjekt som fokuserer på inkludering, integrering og brukarmedverknad:

  • Ungdomsrådet til EMbo Stavanger arbeider for velferda og utviklinga til ungdommane både i EMbo og i lokalsamfunnet. Ungdomsrådet samarbeider med fire andre storbyar med liknande råd, og utvekslar erfaringar, utviklar kunnskap og byggjer nettverk.
  • Samarbeidet med SOS barnebyer om prosjektet SAMMEN skal bidra til at norsk ungdom og ungdom som har flykta åleine til Noreg, får høve til å bli kjende. Prosjektet skal gi ungdommane ei reell moglegheit til å bli ein del av sosiale nettverk og få venner.
  • Gjennom arbeidspraksis får ungdom som strevar med å komma inn på arbeidsmarknaden, moglegheit til å jobba gjennom sommarmånadene.
  • Basen tilbyr Flexid, som er eit kurskonsept som gjennom teori, leik og rollespel bevisstgjer deltakarane på kjensler som oppstår når kulturelle verdiar og praksisar møtest i ein kvardag heime og ute.
  • Tall Ship Races er eit samarbeidsprosjekt med ungdom og fritid. Her får ungdom høve til å delta i ein etappe på ei seglskute der dei møter norske ungdommar og får kjenna på meistring og samhald og får eit minne for livet.
  • Leksehjelp er eit samarbeid med Røde Kors. Her får ungdommane høve til både å få hjelp til skulearbeidet, men også å møta representantar frå majoritetssamfunnet, i all hovudsak pensjonistar.

Korona-pandemien

Som følge av korona-pandemien har EMbo Basen vore stengt i to periodar. Dette har i størst grad gått utover dei ungdommane som ikkje lenger bur i EMbo. Tilsette ved Basen byrja derfor etter kort tid å arrangera samlingar ute og halda kontakt med ungdommane via sosiale medium.

Økonomi

Rekneskapsresultatet viser eit mindreforbruk på kr 2 mill. av ei netto ramme på kr 46,7 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 95,7. I tråd med handlings- og økonomiplanane dei siste åra og oppmodingane frå IMDI har det vore ei jamn nedtrapping av tenestetilbodet ved EMbo. Hovudårsaka til mindreforbruket for 2020 er at nedlegginga av Kannik bufellesskap blei gjennomført tidlegare enn føresett. Bufellesskapet skulle avviklast innan utgangen av september, men blei avvikla allereie i mai månad. Mindreforbruket kjem òg av ein reduksjon i talet på stillingar i stab før planlagd periode.