Årsrapport 2020

5.7 Tilsette og vikarar

Per 31. desember 2020 var det totalt 10 680 tilsette fordelte på 8 752 årsverk i Stavanger kommune (eksklusive føretaka). Tala inkluderer fast tilsette, vikarar, lærlingar og tilsette som er i lønt permisjon. I tillegg kjem tilsette på timelønn (ekstrahjelp/ringevikarar) og innleigde frå vikarbyrå.

I 2020 var det ein samla auke på 100 årsverk i kommunen. Stort sett heile denne auken var innanfor helse og velferd, og kan forklarast med at kommunen overtok ein privat sjukeheim, i tillegg til at det var ein auke i førebels tilsette og vikarar på legevaktae som følge av koronasituasjonen.

 Årsverk 01.01.2020Årsverk 31.12.2020Endring i årsverk
Oppvekst og utdanning 4 568 4 554 - 14
Helse og velferd 3 136 3 228 92
By- og samfunnsplanlegging 112 116 4
Bymiljø og utbygging 249 254 5
Innbyggar- og samfunnskontakt 86 99 13
Kommunedirektør, stab og støtte* 296 283 - 13
Anna (tillitsvalde m.m.) 25 24 - 1
Lærlingar 180 194 14
Stavanger kommune samla 8 652 8 752 100
Tabell 5.6 Talet på årsverk per verksemdsområde i 2020
Last ned tabelldata (Excel)

*Kommunedirektør, stab og støtte inkluderer innovasjon og støttetenester, økonomi og organisasjon, kommuneadvokaten, prosjektkontor og kommunedirektør.

5.7.1 Lærlingar

Stavanger kommune har lærlingplassar i helsearbeidarfaget, barne- og ungdomsarbeidarfaget, IKT-servicefag og institusjonskokkfag. Kommunen si forvaltning av lærlingeordninga blir teken hand om av det interne opplæringskontoret i kommunen, som gjennom 2020 har styrkt omdømmet sitt regionalt og nasjonalt.

Kommunen sette ny rekord i talet på søkarar til lærlingplass i 2020, med 280 unike søkarar. Det blei gjennomført 140 intervju, og over 100 lærlingar fekk lærlingkontrakt i kommunen.

Pandemien gjorde at lærlingeforvaltninga blei sett på prøve, men med bruk av ny teknologi som digitale kurs for lærlingar og instruktørar fekk ingen lærlingar avbrot i læretida. Saman med smittevernkontoret og Rogaland fylkeskommune utvikla Stavanger kommune retningslinjer for gjennomføring av fagprøver under koronapandemien. Dette arbeidet resulterte i at alle lærlingane til kommunen fekk gjennomført fagprøva på normert tid. Resultata var gode, og cirka 70 prosent av lærlingane fekk Bestått svært godt på fagprøva.

Stavanger kommune er no ei av dei største lærebedriftene i landet og kan visa til veldig gode resultat. Leiaren for opplæringskontoret blei i 2020 nominert til heidersprisen Årets kommuneprofil for dei gode resultata.