Årsrapport 2020

5.3.6 Brot på arbeidstidsreglane

Turnusavtalen for verksemdene, godkjend av tillitsvalde, dannar grunnlag for utrekning av talet på brot på arbeidstidsreglane i arbeidsmiljølova (aml.). Teljing av brot blir gjort for:

  • kviletid mellom to arbeidsøkter/vakter (aml. § 10-8)
  • lovfesta vekefridag og lengda på fridagen «F1» (aml. § 10-8)
  • arbeidstimar per dag (aml. § 10-5)
  • arbeidstimar per veke (aml. § 10-5).

Av 148 avdelingar som nytta programmet Visma Enterprise ressursstyring, blei det kontrollert 77 turnusar for brot på arbeidsmiljølova, altså halvparten av alle turnusane i kommunen.

I 2020 blei det registrert 1651 brot på arbeidstidsreglane, av totalt 381 981 avvikla vakter. Dette utgjer ein brotførekomst på 0,4 prosent.

TenesteAntal avvikla vakter i 2020Antal brot på aml. i 2020Brotførekomst i prosent
Bydekkande tenester 26 016 322 1,2
Dagsenter og avlasting 24 114 135 0,6
Heimebaserte tenester 148 460 918 0,6
Sjukeheim 183 301 276 0,2
Totalt 381 891 1 651 0,4
Tabell 5.5 Brot på arbeidstidsreglane
Last ned tabelldata (Excel)

Dei fleste brota oppstod som ei direkte årsak av fråvær i avdelinga eller på grunn av vakante vakter.

Kommunedirektøren følger opp verksemder som har mange brot, og det blir gjennomført årlege kurs for leiarar i arbeidstidsplanlegging og turnus.