Årsrapport 2020

5.3.5 Kjønnslikestilling

Kjønnsfordeling

Stavanger kommune har som målsetting å oppnå ei jamnare kjønnsfordeling innanfor dei ulike verksemds- og tenesteområda.

Tabell x viser at det i Stavanger kommune var 80 prosent kvinner og 20 prosent menn i 2020. Dei største tenesteområda, oppvekst og utdanning og helse og velferd, hadde begge ein svært høg del kvinner (82 prosent). Tenesteområdet bymiljø og utbygging skilde seg ut frå resten av tenesteområda med tydeleg hovudvekt av menn.

TenesteområdeAndel kvinner i prosentAndel menn i prosent
Oppvekst og utdanning8218
Helse og velferd8218
By- og samfunnsplanlegging6535
Bymiljø og utbygging3565
Innbyggar- og samfunnskontakt7525
Stab og støtte6238
Lærlingar7624
Stavanger kommune samla8020
Tabell 5.1 Fordeling kvinner og menn per tenesteområde 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Innanfor alle utvalde verksemdsområde er det overvekt av kvinner. Det er flest menn i bufellesskap og i grunnskulen, medan kommunale barnehagar har den lågaste andelen menn.

Utvalde verksemdsområde Andel kvinner i prosentAndel menn i prosent
Bufellesskap 72 28
Heimebaserte tenester 89 11
Sjukeheim 87 13
Kommunale barnehagar 94 6
Grunnskule 77 23
Tabell 5.2 Fordeling kvinner og menn per verksemdsområde 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Kjønnsfordeling i ulike stillingsgrupper

Tabellen under viser kjønnsfordelinga for dei ulike stillingsgruppene i 2020. På grunn av kommunesamanslåinga er det ikkje samanlikna tal med 2019.

NrStillingsgrupper Andel kvinner i prosentAndel menn i prosent
1Stillingar utan særskilt krav om utdanning 76 24
2Fagarbeidarstillingar 84 16
3Stillingar med krav om høgskuleutdanning 83 17
4Stillingar med krav om høgskuleutdanning med ytterlegare spesialutdanning 81 19
5Mellomleiar – leiarstilling med krav om høgskule 75 25
6Avdelingssjef/kommunalsjef, verksemdsleiar 63 37
7Akademikarar 69 31
8Under utdanning 75 25
9Direktørar 40 60
Tabell 5.3 Stillingsgrupper fordelte på kvinner og menn, 2020
Last ned tabelldata (Excel)

Kjønnsfordeling og alder

Figuren under viser at det i 2020 var flest menn i aldersgruppa 30–39 år, følgd av aldersgruppa 50–59 år.

Figur 5.3 Kjønnsfordeling i aldersgrupper

Lønnsfordeling mellom kvinner og menn i ulike stillingsgrupper

Tilsette i Stavanger kommune er lønte etter reglane i hovudtariffavtalen (HTA) i kommunal sektor. Om lag 90 prosent av dei tilsette har stilling med hovudsakleg sentral lønnsdanning (HTA kapittel 4) og lønn i samsvar med KS garantilønn for dei ulike stillingsgruppene og ansiennitetstrinna. Dette gjeld gruppe 1, 2, 3, 4, og delar av gruppe 7 og 8.

For tilsette i leiarstillingar (gruppe 5, 6 og 9), og dessutan delar av tilsette i gruppe 7, blir lønna fastsett lokalt. Ved lønnsfastsetting skal det takast omsyn til kompetansen og ansvaret til den enkelte og kompleksiteten i stillinga. Likelønn er eit tema som årleg blir drøfta med tillitsvalde før og under forhandlingane. Likelønn er òg ein del av vurderingsgrunnlaget til arbeidsgivaren.

Stillingsgrupper 2020 Gj.snitt lønn kvinnerMedianlønn kvinnerGj.snitt lønn mennMedianlønn mennKvinners del i % av lønna til menn gj.snittKvinners del i % av lønna til menn median
Stillingar utan særskilt krav om utdanning 360 995 368 600 345 490 322 300 104 114
Fagarbeidarstillingar 423 379 431 400 424 917 431 400 100 100
Stillingar med krav om høgskuleutdanning 512 997 506 400 531 601 506 400 97 100
Stillingar med krav om høgskuleutdanning med ytterlegare spesialutdanning 556 586 556 900 559 290 578 600 100 96
Mellomleiar – leiarstilling med krav om høgskule 651 613 653 900 684 206 690 000 95 95
Avdelingssjef/kommunalsjef, verksemdsleiar 836 511 819 600 872 766 851 800 96 96
Akademikarar 651 252 625 100 694 620 619 332 94 101
Under utdanning 365 750 352 200 365 721 352 200 100 100
Direktørar   1 251 2501 255 000 1 305 667 1 235 000 96 102
Stavanger kommune samla 485 269 484 226 508 610 489 404 95 99
Tabell 5.4 Stillingsgrupper fordelt på kvinner og menn
Last ned tabelldata (Excel)