Årsrapport 2020

5.2.2 Innovasjon

Innovasjon handlar om å skapa nye løysingar som gir ønskt effekt. Det kan vera ei ny eller vesentleg endra teneste, vare, prosess eller organisering. Å ta i bruk nye løysingar kan skje som følge av ein planlagd prosess eller ved ei hending.

Sommaren 2020 blei stortingsmeldinga om innovasjon i offentleg sektor lagd fram. Meldinga trekker fram tre viktige føresetnader for å lykkast med innovasjon: kultur, leiing og kompetanse. Meld. St. 30 (2019–2020) (regjeringa.no)

Eit verkemiddel i arbeidet med å bygga opp ein sterk innovasjonskultur i kommunen, der ein søker etter nye løysingar og deler erfaringane med kvarandre, er å finna ulike treffpunkt der tilsette kan møtast og utveksla kunnskap og idear. Kommunens første innovasjonsdag for tilsette i Stavanger kommune blei halden 26. november. Målet for dagen var å støtta opp om arbeidet med å skapa ein sterk og systematisk innovasjonskultur i kommunen. Over 500 tilsette deltok, og fleire har sett opptak av sendingane i etterkant av arrangementet.

Våren 2020 utvikla kommunen ein ny arbeidsmetodikk med tittelen «Kom og hjelp». Dette tiltaket er retta mot tenesteområde som ønsker bistand og hjelp til å kartlegga og identifisera forbetrings- og effektiviseringspotensialet. Det er etablert eit rammeverk for kommunen der ein standardiserer arbeidsmetodikkar og teknikkar knytte til denne typen arbeid med mål om å oppnå ønskt effekt.

Frå 2020 har Universitet i Stavanger (UiS) etablert to nye etter- og vidareutdanningstilbod, «Tenesteinnovasjon og servicedesign» og «Leiing av samskapingsprosessar», mellom anna etter initiativ frå Stavanger kommune og det private næringslivet. Ni tilsette frå Stavanger kommune deltok på tenesteinnovasjon, og ti deltok på samskapingsstudiet. Begge desse studia er viktige kompetansetiltak i den strategiske satsinga på å auka innovasjonstakten og innovasjonsevna.

Stimulera til intern innovasjon

Kommunen hadde i 2020 avsett 5 millionar kroner til interne prosjekt som skulle bidra til innovasjon og utvikling. Dette har vore med på å realisera ein heil del prosjekt som utan finansiering kanskje ikkje ville vorte gjennomførte. Håpet har alltid vore at desse utviklingsprosjekta skal føra til nye og endå fleire prosjekt. Det var ei stor og spennande spreiing i kva prosjekta handla om, og kva dei skal løysa.

VIBA
        Dette er ei forkorting for vurderingsverktøy av innhaldskvalitet i barnehage.

Dette er ei forkorting for vurderingsverktøy av innhaldskvalitet i barnehage. Ein har lenge hatt god oversikt over strukturkvaliteten på barnehagane, men ikkje eit heilskapleg bilete av kvaliteten barnet møter i barnehagen når det gjeld trivsel og utvikling. Dette er eit banebrytande prosjekt og eit heilt nytt konsept på nasjonal basis.

Robin
        I arbeid med prosessforbetring og effektivisering er automatisering eit tema ein ofte kjem inn på. Det finst fleire verktøy for dette, og IT-avdelinga til kommunen ville utforska moglegheitene som ligg i å bruka robotar (RPA) til å automatisera arbeidsprosessar.

I arbeid med prosessforbetring og effektivisering er automatisering eit tema ein ofte kjem inn på. Det finst fleire verktøy for dette, og IT-avdelinga til kommunen ville utforska moglegheitene som ligg i å bruka robotar (RPA) til å automatisera arbeidsprosessar. Prosjektet sette i gang ein pilot for robotisering og heldt fram med å utvikla bruken av robotane som eit fast verktøy i verktøykassen for prosessforbetring.

Den rullande idéverkstaden – innbyggarinvolvering
      I arbeidet med levekårsløftet for Storhaug og Hillevåg blei det sett i gang to prosjekt for mobilisering av innbyggarar. Eit av desse prosjekta var «Den rullande idéverkstaden».

I arbeidet med levekårsløftet for Storhaug og Hillevåg blei det sett i gang to prosjekt for mobilisering av innbyggarar. Eit av desse prosjekta var «Den rullande idéverkstaden». Dette var ei campingvogn som skulle brukast for å synleggjera prosjektet og for å kommunisera med dei stille stemmene. Dette var svært nyttig for å innhenta informasjon frå bebuarane i Midjord og Bergeland, og la eit godt grunnlag for sluttrapport for levekårsløftet på Storhaug.

Norkart
       Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling er eit nasjonalt satsingsområde som skal gi store innsparingar.

Forenkling og automatisering av byggesaksbehandling er eit nasjonalt satsingsområde som skal gi store innsparingar. Stavanger kommune har teke del i eit prosjekt som skal utvikla digitale løysingar og system i samband med dette. Målet har vore å losa søkarar gjennom byggesøknadsløypa på ein effektiv og brukarvennleg måte og på den måten gi ein stor meirverdi for innbyggarar og frigi tid for saksbehandlarar.

Chatbot
      Som eit ledd i å automatisera prosessar som vender seg mot innbyggarar, og samtidig gjera kontakten med kommunen raskare, er det gjennomført eit prosjekt for å få på plass ein robotisert saksbehandlar.

Som eit ledd i å automatisera prosessar som vender seg mot innbyggarar, og samtidig gjera kontakten med kommunen raskare, er det gjennomført eit prosjekt for å få på plass ein robotisert saksbehandlar. Mange kjenner henne no som Kommune-Kari.

Ikart
       Ikart er ei forkorting for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam og er eit nytenkande prosjekt på nasjonalt nivå.

Ikart er ei forkorting for interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam og er eit nytenkande prosjekt på nasjonalt nivå. Yngre personar med store og samansette behov får ikkje gode nok rehabiliteringstenester etter akuttfase og utskriving frå sjukehuset. Prosjektet skulle gjera noko med dette ved å laga ein modell for intensiv tverrfagleg oppfølging slik at alle kommunane innanfor nedslagsfeltet i eit helseføretak samarbeider både om klinisk oppfølging på individnivå, kompetanseheving på systemnivå og samhandling med sjukehuset.

Samskapingshuset
      Formålet med prosjektet var å utforska og testa fysiske og digitale samhandlingsarenaer og kanalar, og dessutan bygga opp kompetanse om bruken av verktøy og innbyggarinvolvering.

Formålet med prosjektet var å utforska og testa fysiske og digitale samhandlingsarenaer og kanalar, og dessutan bygga opp kompetanse om bruken av verktøy og innbyggarinvolvering. Tiltaka i prosjektet var konkret rigging og drift av samskapingshuset, planlegging og gjennomføring av samskapingsskule, å skapa møtearenaer og å gjennomføra fagdagar og rådgiving ved etterspurnad.

Innovasjonsrom og 3D
      Prosjektet handlar om å legga til rette for at 3D-teknologi kan takast i bruk på ein god og effektiv måte i saksbehandling av by- og samfunnsplanlegging og ut mot publikum.

Prosjektet handlar om å legga til rette for at 3D-teknologi kan takast i bruk på ein god og effektiv måte i saksbehandling av by- og samfunnsplanlegging og ut mot publikum. Dette betyr å legga til rette for å ta i bruk VR og AR (virtuell og augmentert verkelegheit) i kombinasjon med eit innovasjonsrom og ein bymodell i kommunikasjonen av planar og andre relevante tema.

Samarbeid om turnus og heiltidsarbeid
      Dette prosjektet har som mål å effektivisera arbeidet rundt turnusarbeid og skal inkludera moglegheit for meir heiltidskultur.

Dette prosjektet har som mål å effektivisera arbeidet rundt turnusarbeid og skal inkludera moglegheit for meir heiltidskultur. Det omhandlar alle 49 bustader i Bo og aktivitet sør, nord og psykisk helse. Desse verksemdene åleine står for ei ganske stor lønnsutgift, og nokre få prosent i effektivisering vil bety store innsparingar for kommunen.