Årsrapport 2020

4.2 Smitteutvikling og testing

Det første positive smittetilfellet i Stavanger blei registrert 29. februar 2020, tre dagar etter det første registrerte tilfellet i Noreg. Ved starten av pandemien hadde kommunen det høgaste smittetrykket i landet, og samtidig blei det sett i verk svært strenge nasjonale tiltak for å avgrensa smittespreiinga. Den kollektive nedstenginga av landet førte til at smitten gjekk jamt ned i heile landet, og då landet opna opp for meir bevegelse mot sommaren, steig smitten gradvis mot hausten. TISK-strategien til regjeringa for å avgrensa spreiinga av viruset har lagt vekt på testing, isolering av sjuke, smittesporing i kommunane og karantene for nærkontaktar.

Ved starten av utbrotet var det berre personar med tydelege symptom som skulle testa seg. Seinare blei strategien endra til at alle som ønskte å testa seg, skulle testast. I april sende Helsedirektoratet ut brev til kommunane om å auka testkapasiteten tilsvarande 5 prosent av innbyggarane kvar veke.  Bakgrunnen var at personar kunne vera smitta og smitteberarar utan å ha symptom. Stavanger har hatt kapasitet til å nå dette testmålet, sjølv om det ikkje blei eit reelt behov.

Talet på smitta kom i to ulike bølger, den første i mars og den andre mot slutten av året. Mot slutten av våren opna regjeringa opp for meir sosial kontakt og reising, noko som auka smitten i landet. Gjennom hausten var det ein jamn auke i talet på smitta. Dette heng saman med auka testkapasitet, gradvis gjenopning av samfunnet over sommaren, og dessutan utbrot knytte til skular, institusjonar og bueiningar. Samla sett hadde Stavanger 837 smitta i 2020. Tabellen under viser talet på testa og talet på positive prøver per tusen testar. I mars var testnivået lågt, medan forholdsmessig mange testa positivt.

 Antal testarPositive prøver per tusen tester
Januar0 
Februar00
Mars 458 259,8
April 639 18,8
Mai 1 691 1,2
Juni 4 054 0,2
Juli 2 753 0,4
August 8 231 1,6
September 12 200 6,2
Oktober 10 467 7,5
November 14 509 11,9
Desember 14 509 24,7
Tabell 4.1 Mengd testar og smitta per tusen testar (Kjelde: Helse og velferd)
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 4.1 Utvikling i talet på smitta i Stavanger kommune (Kjelde: Stavanger kommune)

Gode rutinar for smittesporing har vore avgjerande for å halda smitten i sjakk gjennom året. Til tider har det vore svært krevjande arbeid, med mange nærkontaktar og uavklarte smittevegar. Dette gjeld særleg når det har vore smitte i institusjonar, bueiningar og skular. Stavanger kommune har i stor grad hatt smitten under kontroll gjennom heile pandemien, med tilfelle av det som kan kategoriserast som villsmitte der det ikkje var kjend smittekjelde.