Årsrapport 2020

3.5.3 Arbeidskapital

Kommunen må ha ei viss likvid behaldning sidan inn- og utbetalingar ikkje kjem på same tidspunkt. Storleiken på denne behaldninga vil vera avhengig av storleiken på inn- og utbetalingar. Likviditeten til kommunen er prega av stor variasjon gjennom året. Kommunen nyttar likviditetsbudsjettering for å styra likviditeten så optimalt som mogleg gjennom året. I periodar med god likviditet kan likvide midlar plasserast eksempelvis i verdipapirmarknaden med ulik tidshorisont.

Differansen mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld (arbeidskapitalen) i balanserekneskapen gir òg uttrykk for den likvide situasjonen til kommunen. I tabell 3.26 viser endringar i omløpsmidlar, kortsiktig gjeld og arbeidskapital i 2020. Arbeidskapitalen var på kr 2,05 mrd. per 31. desember 2020. Arbeidskapitalen blei styrkt med kr 68 mill. som følge av at omløpsmidlane auka og kortsiktig gjeld blei redusert.

Sidan ordninga med premieavvik blei innført i 2002, har dei innbetalte pensjonspremiane hovudsakleg vore høgare enn dei berekna pensjonskostnadene. Differansen blir kalla premieavvik. Som følge av at det er pensjonskostnadene som blir utgiftsførte i rekneskapane, har rekneskapsresultata dei seinare åra ofte vist for positive beløp. Akkumulert premieavvik blir balanseført som omløpsmidlar. Som følge av at premieavviket ikkje representerer reelle verdiar, har utviklinga i arbeidskapital/likviditet òg vist for gunstige tal.

Arbeidskapitalen per 31. desember 2020 var på kr 1,5 mrd. dersom det blir korrigert for premieavviket på kr 527 mill. Ein reduksjon i akkumulert premieavvik på kr 33 mill. førte til at den korrigerte arbeidskapitalen auka med kr 101 mill. i 2020. Per 31. desember 2020 var premieavviket ca. 14 prosent av omløpsmidlane.

Arbeidskapital (alle tall i 1000 kr)Rekneskap per 01.01.2020Rekneskap per 31.12.2020
Omløpsmidler 3 783 226 3 837 973
Kortsiktig gjeld 1 803 339 1 790 472
Arbeidskapital 1 979 887 2 047 501
Endring i arbeidskapital  67 614
Av dette premieavvik 560 054 527 112
Korrigert arbeidskapital 1 419 833 1 520 389
Endring i korrigert arbeidskapital  100 556
Tabell 3.26 Endring i arbeidskapital
Last ned tabelldata (Excel)