Årsrapport 2020

3.3.4 Eksterne finanstransaksjonar

Tabell 3.11 gir ei oversikt over finansinntektene og -utgiftene til kommunen som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkasting frå finansforvaltninga. Summen av eksterne finanstransaksjonar utgjer ei mindreutgift på kr 13,5 mill. mot justert budsjett 2020. Mindreutgifta er i stor grad knytt til reduserte renteutgifter.

LinjeEksterne transaksjonarRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Renteinntekter, utbytte og gevinst på finansielle omløpsmidlar- 430 931 - 432 070 1 141 100 %- 538 119
2Rente- og avdragsutgifter og tap på finansielle omøpsmidlar 591 524 606 142 - 14 618 98 % 731 039
3Netto finansutgifter 160 593 174 070 - 13 477   192 920
Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjonar. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Koronapandemien førte til eit alvorleg tilbakeslag for norsk økonomi. For å dempa tilbakeslaget reduserte Noregs Bank styringsrenta frå 1,5 prosent til 0 prosent våren 2020. Som følge av eit historisk lågt rentenivå blei opphavleg budsjetterte renteutgifter og -inntekter vesentleg nedjusterte gjennom året. Renteutgifter på innlånet til kommunen, inkludert nettoeffekt av rentebyteavtalar, blei likevel kr 15,7 mill. lågare enn budsjett. Avdragsutgiftene blei kr 0,2 mill. lågare enn budsjett. Netto renteinntekter knytte til startlån blei kr 1,3 mill. høgare enn budsjett.

Stavanger kommune fekk kr 277,9 mill. i utbytte i 2020, og utbytte frå Lyse AS utgjorde kr 274,4 mill. (eigardel på 45,735 prosent). Samla utbytte blei kr 0,3 mill. over justert budsjett. Opphavleg budsjettert utbytte blei likevel nedjustert gjennom året med kr 18 mill., som følge av mellom anna svekt utbyttegrunnlag knytt til koronapandemien.

Renteinntekter frå bankinnskot blei på kr 29 mill., noko som er kr 1,4 mill. lågare enn budsjett. Gjennomsnittleg likviditet på konsernkonto var på kr 2,23 mrd. i 2020. Renteinntekter frå ansvarleg lån i Lyse AS blei kr 2,8 mill. lågare enn budsjett. Urealisert gevinst på kr 8,4 mill., netto realisert tap på kr 1,7 mill. og direkteavkastning på kr 19,2 mill. gav ei samla netto avkasting frå finansforvaltninga på kr 25,9 mill. i 2020. For ei nærare omtale av finansforvaltninga blir det vist til kapittel 3.6 og Årsrapport 2020 – Likviditets- og låneforvaltning.