Årsrapport 2020

3.3.1 Driftsinntekter

Dei samla driftsinntektene til kommunen eksklusive finansinntekter blei kr 11,8 mrd. i 2020. Dette gir kr 0,5 mrd. i meirinntekter samanlikna med justert budsjett for 2020. Meirinntektene har i stor grad tilsvarande koplingar til meirkostnader i drift, der auka sjukepengar og foreldrepengar dekker auka kostnader til vikar, meirinntekter frå meirverdiavgiftskompensasjonsordninga er identiske med tilsvarande meirkostnader, og dessutan at andre auka tilskot og refusjonar i praksis skal dekka tilsvarande meirkostnader i drifta. I underkant av kr 200 mill. av driftsinntektene er overførte til 2021 i form av øyremerkte og bundne midlar som ikkje er fullt ut nytta i 2020.

I 2020 er kr 218,6 mill. av dei frie inntektene mottekne med bakgrunn i utbrotet av covid-19 og tiltak i samband med dette. I tillegg kjem om lag kr 20 mill. i utvida sjuke- og omsorgspengeordningar, dessutan fleire tilskots- og øyremerkte ordningar, mellom anna kr 67,5 mill. i Vedlikeholdspakken (sjå omtale litt seinare i teksten). Dette medfører eit ekstra høgt inntektsnivå i 2020.

Figur 3.8 viser dei ulike kjeldene til inntekter og kor stor del av driftsinntektene dette utgjer. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskjelda og utgjer om lag 47 prosent av dei totale driftsinntektene i 2020 (50 prosent i 2019 for tidlegare Stavanger kommune). Lågare del kjem av kombinasjonen lågare kommunal del av innkommen skatt og mindre effekt av vekstdrivarar som sysselsetting og lønnsvekst. I tillegg kjem effekten av auken i andre inntekter, som mellom anna kompenserer for meirkostnader i samband med koronasituasjonen.

3.8 Forholdet mellom dei ulike artane av driftsinntekter for Stavanger kommune
LinjeDriftsinntekterRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Rammetilskot- 2 948 128 - 2 971 639 - 23 511 99 - 2 802 827
2Inntekts- og formuesskatt- 5 548 456 - 5 430 000 118 456 102 - 5 497 500
3Eigedomsskatt- 215 890 - 215 054 836 100 - 214 000
4Andre skatteinntekter000 0
5Andre overføringar og tilskot frå staten- 369 902 - 361 051 8 851 102 - 297 743
6Overøfringer og tilskot frå andre- 1 361 736 - 1 053 097 308 639 129 - 911 148
7Brukarbetalingar- 442 139 - 452 797 - 10 658 98 - 504 595
8Sals- og leigeinntekter- 876 796 - 810 049 66 747 108 - 807 258
9Sum driftsinntekter - 11 763 047 - 11 293 687 469 360 104 - 11 035 071
Tabell 3.7 Driftsinntekter 2020. Alle tal i heile tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 3.7 viser dei ulike kjeldene til inntekter som kommunen har, og korleis desse blei samanlikna med justert budsjett for 2020. Frie inntekter, som består av rammetilskot og inntekts- og formuesskatt, er belyste nærare i eige punkt litt lenger ned i teksten.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt utgjer kr 215,9 mill. i 2020 og er i tråd med justert budsjett. Inntektsnivået i 2020 er nedjustert i storleiksorden kr 70 mill. samanlikna med kva dei tre kommunane fekk i inntekter kvar for seg. Dette kjem av lovendringa i 2019, der skattegrunnlaget blir sett til maksimalt 70 prosent av takstgrunnlaget for bustad- og fritidseigedommar, uavhengig av kor gamle takstgrunnlaga er.

Andre overføringar og tilskot frå staten

Andre overføringar og tilskot frå staten gjeld både inntekter til noko friare prioriteringar, slik som inntekter frå statleg havbruksfond og integreringstilskot, og inntekter som kjem med særskilde føringar og til konkrete tiltak, til dømes øyremerkte midlar. Ein del av desse inntektene er ikkje kjende på budsjetteringstidspunktet og blir innarbeidde i rapporteringane gjennom året. Inntekter av betydelege storleikar, som øyremerkte midlar til vedlikehald og rehabilitering av kommunal infrastruktur, inntekter frå statleg havbruksfond og integreringsmidlar er belyste nærare i det følgande.

Øyremerkt tilskot til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur

Stavanger kommune fekk i juni 2020 tildelt kr 67,5 mill. frå den økonomiske tiltakspakken til regjeringa i samband med koronasituasjonen. Formålet med tilskotet var å skapa sysselsettingsaktivitet gjennom å bidra til auka aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og samtidig å henta inn noko av vedlikehaldsetterslepet i kommunane. Fordeling av tiltakspakken blei behandla i utval for miljø og utbygging sak 95/20, jamfør fullmakt gitt av kommunestyret i sak 28/20.

Ved årsslutt er det brukt kr 9,7 mill. på eigne prosjekt, og kr 36,8 mill. er overførte som øyremerkte midlar til 2021 for å sluttføra prosjekta. I tillegg er kr 20 mill. tildelte Stavanger boligbygg KF til rehabilitering av kommunale bustader og kr 1 mill. til Stavanger utvikling KF for rehabilitering av sveitservilla på Lagårdsveien.

Inntekter frå statleg havbruksfond

Staten oppretta eit havbruksfond i 2016 for å stimulera kommunane til å legga til rette for havbruksnæringa. Tilskotet blir utdelt i samsvar med nærare kriterium, mellom anna basert på nye oppdrettsløyve og vekst i næringa. Inntekta i kommunane kan disponerast fritt.

Stavanger kommune blei tildelt kr 42,0 mill. i 2020. Av dette blei kr 2,7 mill. utbetalte til Hjelmeland kommune med bakgrunn i grensejusteringsavtalen ved kommunesamanslåinga. Resten av tildelinga er sett av til fond for å redusera uvissa og unngå at tenestene i drifta blir påverka av dei tilfeldige årlege svingingane i tildelingane. I tillegg er kr 3,9 mill. avsette til disposisjonsfond Øyfast, jamfør disponering av mindreforbruk ved behandling av årsrekneskap 2019 – Finnøy kommune.

Inntekter frå statleg havbruksfondRekneskap 2017Rekneskap 2018Rekneskap 2019Rekneskap 2020Justert budsjett 2020
Finnøy kommune- 918 - 45 773 - 7 808   
Rennesøy kommune0- 7 258 - 559   
(nye) Stavanger kommune   - 41 969 - 41 969
Sum inntekter frå statleg havbruksfond- 918 - 53 031 - 8 366 - 41 060 - 41 969
Utbetaling i samsvar med avtale med Hjelmeland kommune000 2 742 2 742
Netto sum Stavanger kommune- 918 - 53 031 - 8 366 - 39 228 - 39 227
Tabell 3.8 Inntekter frå statleg havbruksfond 2017–2020. Alle tal i heile tusen
Last ned tabelldata (Excel)

Integreringstilskot frå staten

Inntekta blei kr 200,8 mill. i 2020 og er kr 18,2 mill. lågare enn budsjettert. Redusert mobilitet over landegrensene og tidvis stengde grenser under koronapandemien har bidrege til lågare busetting enn planlagt. Tilnærma halvert busetting første år har gitt tilhøyrande lågare inntekt enn forventa. I tillegg har korreksjonar for utbetalingar tidlegare år blitt noko høgare.

Overføringar og tilskot frå andre

Overføringar og tilskot frå andre er knytte til refusjonsordningar for å dekkja tilsvarande utgifter, eller det er knytt ei motyting til inntekta. I 2020 utgjer inntektene kr 1 362 mill. og viser kr 309 mill. meir enn budsjettert. Årsaka til dette er mellom anna kr 139 mill. i høgare refusjonsinntekter knytte til fødselspengar og sjukefråvær og kr 88 mill. i høgare momskompensasjon enn budsjettert. I 2020 blei arbeidsgivarperioden for sjuke- og omsorgspengar redusert for fråvær som gjaldt korona. Denne endringa har gitt ein auke i refusjonsinntektene på kr 20,3 mill.

I 2020 er tilskot til ressurskrevjande tenester berekna til kr 33,5 mill. mindre enn budsjettert. Samanlikna med 2019 vart nivået om lag kr 20 mill. lågare enn samla for Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommunar. Hovudårsakene er lågare ressursinnsats og færre brukarar, auka innslagspunkt for kommunal eigendel og auka fratrekk for tilskot til psykisk utviklingshemma, og dessutan lågare lønnsvekst og pensjonskostnader enn føresett i timeprisen.

I 2020 har Stavanger kommune mellom anna motteke refusjonar frå Helfo for koronatesting og konsultasjonar av koronapasientar på kr 7 mill., og tilskot frå IMDI på kr 5 mill. for å redusera negative konsekvensar av koronapandemien for vaksne innvandrarar.

Piggdekkavgifta utgjer om lag kr 2,7 mill. i lågare overføringar frå Stavanger Parkeringsselskap KF enn budsjettert.

Brukarbetalingar

Ved slutten av året blei brukarbetalingane om lag kr 11 mill. lågare enn justert budsjett, eit avvik på 2,4 prosent. Opphavleg budsjett låg kr 62,5 mill. høgare enn reelt mottekne brukarbetalingar. Hovudårsaka til nedjustert budsjett er nedstenging av SFO og barnehage under koronapandemien våren 2020 som resulterte i ein reduksjon i brukarbetalingar tilsvarande kr 40 mill. I tillegg starta Stavanger kommune frå hausten 2020 med gratis SFO til alle 1. klassingene, noko som gav ein inntektsreduksjon på ca. kr 20 mill. og dermed lågare inntektsnivå enn tidlegare.

Koronapandemien har påverka nivået på brukarbetalingar og ført til mindreinntekter. Mellom anna blei dagsenter for eldre stengt i mars 2020, med gradvis opning frå juni. Grunna smitteverntiltak har dagsenter hatt drift med færre plassar. Redusert kapasitet har gitt ein reduksjon i brukarbetalingar på kr 3 mill. samanlikna med budsjett. I nedstengingsperioden frå mars til april fekk også brukarar med heimebaserte tenester eit noko redusert tilbod. Tenesteomfanget blei vurdert for den enkelte mottakaren og halde på eit nødvendig og forsvarleg nivå. Samtidig var det fleire brukarar som takka nei til tilbodet i periodar, truleg fordi dei var redde for smitte. Dette har bidrege til reduksjon i brukarbetalingar for hjelp i heimen.

Sals- og leigeinntekter

Sals- og leigeinntekter er kr 67 mill. høgare enn budsjettert. Dette kjem av om lag kr 49 mill. i internt sal av ressursar innan plan og anlegg som ikkje har vore budsjettert. I tillegg er inntekter frå vatn- og avløpsgebyr, og dessutan leigeinntekter, noko høgare enn forventa.

Frie inntekter

Frie inntekter (linje 1 og 2 i tabell 3.7) i kommunen består av skatteinntekter og rammetilskot. Inntektene kan disponerast fritt utan andre føringar frå staten enn gjeldande lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet blir dei frie inntektene fordelte til kommunane og til fylkeskommunane. Nærare utdjuping av tala følger nedanfor.

Frie inntekterRekneskapJustert budsjettAvvikOpphavleg budsjett
(hele tusen kroner)2020202020202020
Skatt- 5 548 456 - 5 430 000 - 118 456 - 5 497 500
Skattevekst-0,4 %-2,5 % -1,3 %
Rammetilskot inkl inntektsutjamning    
Rammetilskot og skjønn - generelt- 3 399 131 - 3 399 133 2 - 3 392 647
Rammetilskot og skjønn - koronarelatert- 218 576 - 167 326 - 51 250  
Inntektsutjamning 669 579 594 820 74 759 589 220
Prosjektskjønn- 3 750 - 3 750 00
Delsum- 2 951 878 - 2 975 389 23 511 - 2 803 427
Sum frie inntekter- 8 500 334 - 8 405 389 - 94 945 - 8 300 927
Tabell 3.9 Frie inntekter 2020. Alle tal i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter i Stavanger kommune blei kr 8 500,3 mill. i 2020 og dermed kr 94,9 mill. høgare enn justert budsjett. Nivået er kr 199,4 mill. høgare enn opphavleg budsjett.

Av meirinntektene utgjer kr 43,7 mill. nettoeffekten av skatt og utjamning, og kr 51,2 mill. er mottekne i ekstra utbetalingar av rammetilskot og skjønnsmidlar til koronarelaterte (meir-) kostnader i drifta.

Samla skatteinngang til Stavanger kommune i 2020 blei kr 5 548,5 mill., noko som utgjer ein reduksjon på 0,4 prosent samanlikna med 2019. Skatteinngangen er kr 118,5 mill. høgare enn årsbudsjettet, som føresette ein reduksjon på 2,5 prosent i tertialrapporten per 31. august 2020.

Dette gir dermed meirinntekter isolert for skatt på kr 118,5 mill. i 2020. Dette må sjåast i samanheng med inntektsutjamninga (sjå eige punkt).

Skatteinngangen er samansett av ulike typar inntektsstraumar og kan oppsummerast slik:

Forskotstrekket (av løpande ytingar osb.) utgjer 85 prosent av all skatteinngang i 2020. Inngangen blei kr 4 732,1 mill. og dermed kr 74,1 mill. lågare (-1,5 prosent) i 2020 enn i 2019.

Siste innbetalte termin var særleg låg. Dette gjeld innbetalingar av forskotstrekk trekt hos arbeidsgivarar i september og oktober 2020. Seinare og lågare lønnsoppgjer er ei viktig delforklaring saman med situasjonen på arbeidsmarknaden.

Forskotsskatten blei på kr 472,7 mill. og dermed kr 2,1 mill. (-0,4 prosent) lågare enn nivået i 2019.

Restanseinngangen utgjer kr 343,7 mill. i 2020 og blei kr 56,0 mill. (19,5 prosent) høgare enn i 2019 og hamna dermed på historisk høgt nivå for Stavanger. Same nivå kan ikkje forventast framover.

Vekstprofilen ved starten av 2020 er påverka av den høge aktiviteten i næringslivet lokalt hausten 2019. Korreksjonen i mai på skatteinngangen til alle kommunane kjem i all hovudsak av den utsette justeringa av lågare skattøre til kommunane i 2020 som Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2020 (det vil i praksis seia kor stor del kommunane skal ha av skatteinntektene). I november 2020 blei resultata av alle skatteoppgjera for 2019 køyrde inn i skatterekneskapen. Stavanger blei tilført betydelege beløp med bakgrunn i 2019-tal og fekk dermed ikkje eit så sterkt fall som var venta i skatteinngangen i 2020.

Utvikling i lokal og nasjonal skatteinngang 2020 for kommunane kjem fram i figur 3.9.

Figur 3.9 Akkumulert skattevekst per månad i 2020.

Samla skatteinngang i kommunane i 2020 blei på kr 168,9 mrd. Inngangen er om lag kr 1,2 mrd. lågare (-0,7 prosent) enn i 2019 og kr 0,7 mrd. lågare enn det nyaste anslaget frå statsbudsjett 2021.

Med bakgrunn i endra vekstnivå på skatteinngangen i 2020 for både Stavanger kommune og kommunane i landet blir også skatteutjamninga for Stavanger kommune endra. Dette inneber at Stavanger kommune får eit trekk på kr 669,6 mill. i 2020, og at trekket blir kr 74,8 mill. høgare enn budsjettert.

Stavanger kommune oppnådde skatteinntekter på kr 38 645 per innbyggar i 2020, ein reduksjon på 1,4 prosent frå 2019. På landsbasis fall skatteinntektene per innbyggar med 1,5 prosent til kr 31 46 per innbyggar. Skatteoppgjeret for 2019 viser mellom anna at Stavanger blei tilført meir midlar enn det som blei føresett i skattekorta2 til skattytarane til kommunen og tilhøyrande utrekning av kommunal del.

Utviklinga i 2020 gir ein gjennomsnittleg skatt per innbyggar i Stavanger på 122,8 prosent av landsgjennomsnittet og dermed ein svak oppgang frå 122,7 prosent i 2019. Trenden kjem fram i figur 3.10 og viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid (tal for samanslått kommune).

Figur 3.10 Skatteinntekt per innbyggar i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Figur 3.11 viser skattevekst i ASSS-kommunane og nabokommunane. Skattenivået i Stavanger blei 0,4 prosent lågare i 2020 samanlikna med 2019, og tilsvarande for Sandnes kommune blei 0,9 prosent lågare. Sola kommune oppnådde likevel ein vekst på 0,8 prosent.  Andre åtte ASSS-kommunar erfarte nivå som låg 4,4 prosent lågare i 2020 (Bærum) til 0,7 prosent høgare i 2020 (Drammen). Snittet for ASSS-kommunane blei 1,0 prosent lågare nivå i 2020 samanlikna med 0,7 prosent lågare for landet.

Figur 3.11 Skattevekst ASSS-kommunar, nabokommunar og landsgjennomsnittet 2020.

Fjorårets skattevekst førte til at Stavanger kommune gjekk tilbake til tjuande plass i 2020 (attande plass i 2019) på kommunelista over skatteinntekt per innbyggar. Av storbyane ligg Bærum kommune framleis høgast som nummer seks på lista over skattesterke kommunar i 2020 (med eit snitt på 162,4 prosent), og Oslo kommune ligg på trettande plass med 135,1 prosent. Øvst står dei fire kraftkommunane Bykle, Modalen, Eidfjord og Sirdal, og dessutan havbrukskommunen Frøya.

Figur 3.12 viser frie inntekter (skatt og rammetilskot) per innbyggar i 2019 og førebelse rekneskapstal for 2020 i ASSS-kommunane og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene jamna ut. I tillegg skjer ei tildeling av andre element i rammetilskotet etter nærare bestemde kriterium. Samla fører dette til at snittet i Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunane. Oslo ligg høgast av ASSS-kommunane og utgjer ein vesentleg del inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.12 Frie inntekter per innbyggar i ASSS-kommunane 2019–2020.