Årsrapport 2020

3.3 Analysar av driftsrekneskapen

I det følgande blir driftsrekneskapen for 2020 presentert i form av utdrag frå dei økonomiske oversiktene og tilhøyrande analysar. Vesentlege avvik mellom rekneskapen og budsjettet er kommenterte.

Avvik som er relaterte til verksemdene, er omtalte i tenestekapitla, altså kapittel 5–10. I tillegg er økonomiske forhold rundt koronapandemien nærare omtalte i kapittel 4.

Driftsrekneskapen for 2020 viser eit netto driftsresultat på kr 447,9 mill., tilsvarande 3,8 prosent av samla driftsinntekter. Netto driftsresultat er disponert til kr 252 mill. i planlagd eigenfinansiering av investeringane til kommunen og til kr 196 mill. i samla netto-overføring til bundne og ubundne driftsfond i tråd med forskrifter og tidlegare politiske vedtak. Sidan netto driftsresultat blei høgare enn forventa, har det ført til at drifta ikkje har hatt behov for å bruka så mykje midlar frå disposisjonsfond som planlagt. Følgeleg er bruk av fond stroke med kr 233,5 mill. ved utgangen av året, og fonda er tilsvarande styrkte.

Hovudårsaka til eit høgare resultat enn justert budsjett er utsette oppgåver, lågare lønnsoppgjer og pensjonsavrekningar, og dessutan høgare skatteinntekter og statlege korona-kompensasjonar på slutten av året.

Driftsinntektene i 2020 blei høgare enn driftskostnadene og bidreg til å dekka finanskostnader, fondsavsetningar og overføringar til investeringar.

Resultata kjem fram i tabell 3.6.

Økonomisk oversikt driftRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Driftsinntekter- 11 763 047 - 11 293 687 - 469 360 - 11 035 071
Driftsutgifter 11 684 769 11 364 424 320 345 11 059 427
Brutto driftsresultat- 78 278 70 737 - 149 015 24 356
Eksterne finanstransaksjonar 160 593 174 070 - 13 477 192 920
Motpost avskrivingar- 530 203 - 330 383 - 199 820 - 328 770
Netto driftsresultat- 447 888 - 85 576 - 362 312 - 111 494
Overført til investeringsrekneskapen 252 298 252 190 108 259 334
Netto avsetningar, fond 195 590 - 166 614 362 204 - 147 840
Framført til inndekning seinare år (meirforbruk)0000
Tabell 3.6 Samandrag av hovudoversikt drift 2020. Alle tal i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

 

3.3.1 Driftsinntekter

Dei samla driftsinntektene til kommunen eksklusive finansinntekter blei kr 11,8 mrd. i 2020. Dette gir kr 0,5 mrd. i meirinntekter samanlikna med justert budsjett for 2020. Meirinntektene har i stor grad tilsvarande koplingar til meirkostnader i drift, der auka sjukepengar og foreldrepengar dekker auka kostnader til vikar, meirinntekter frå meirverdiavgiftskompensasjonsordninga er identiske med tilsvarande meirkostnader, og dessutan at andre auka tilskot og refusjonar i praksis skal dekka tilsvarande meirkostnader i drifta. I underkant av kr 200 mill. av driftsinntektene er overførte til 2021 i form av øyremerkte og bundne midlar som ikkje er fullt ut nytta i 2020.

I 2020 er kr 218,6 mill. av dei frie inntektene mottekne med bakgrunn i utbrotet av covid-19 og tiltak i samband med dette. I tillegg kjem om lag kr 20 mill. i utvida sjuke- og omsorgspengeordningar, dessutan fleire tilskots- og øyremerkte ordningar, mellom anna kr 67,5 mill. i Vedlikeholdspakken (sjå omtale litt seinare i teksten). Dette medfører eit ekstra høgt inntektsnivå i 2020.

Figur 3.8 viser dei ulike kjeldene til inntekter og kor stor del av driftsinntektene dette utgjer. Inntekts- og formuesskatt er den største inntektskjelda og utgjer om lag 47 prosent av dei totale driftsinntektene i 2020 (50 prosent i 2019 for tidlegare Stavanger kommune). Lågare del kjem av kombinasjonen lågare kommunal del av innkommen skatt og mindre effekt av vekstdrivarar som sysselsetting og lønnsvekst. I tillegg kjem effekten av auken i andre inntekter, som mellom anna kompenserer for meirkostnader i samband med koronasituasjonen.

3.8 Forholdet mellom dei ulike artane av driftsinntekter for Stavanger kommune
LinjeDriftsinntekterRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Rammetilskot- 2 948 128 - 2 971 639 - 23 511 99 - 2 802 827
2Inntekts- og formuesskatt- 5 548 456 - 5 430 000 118 456 102 - 5 497 500
3Eigedomsskatt- 215 890 - 215 054 836 100 - 214 000
4Andre skatteinntekter000 0
5Andre overføringar og tilskot frå staten- 369 902 - 361 051 8 851 102 - 297 743
6Overøfringer og tilskot frå andre- 1 361 736 - 1 053 097 308 639 129 - 911 148
7Brukarbetalingar- 442 139 - 452 797 - 10 658 98 - 504 595
8Sals- og leigeinntekter- 876 796 - 810 049 66 747 108 - 807 258
9Sum driftsinntekter - 11 763 047 - 11 293 687 469 360 104 - 11 035 071
Tabell 3.7 Driftsinntekter 2020. Alle tal i heile tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Tabell 3.7 viser dei ulike kjeldene til inntekter som kommunen har, og korleis desse blei samanlikna med justert budsjett for 2020. Frie inntekter, som består av rammetilskot og inntekts- og formuesskatt, er belyste nærare i eige punkt litt lenger ned i teksten.

Eigedomsskatt

Eigedomsskatt utgjer kr 215,9 mill. i 2020 og er i tråd med justert budsjett. Inntektsnivået i 2020 er nedjustert i storleiksorden kr 70 mill. samanlikna med kva dei tre kommunane fekk i inntekter kvar for seg. Dette kjem av lovendringa i 2019, der skattegrunnlaget blir sett til maksimalt 70 prosent av takstgrunnlaget for bustad- og fritidseigedommar, uavhengig av kor gamle takstgrunnlaga er.

Andre overføringar og tilskot frå staten

Andre overføringar og tilskot frå staten gjeld både inntekter til noko friare prioriteringar, slik som inntekter frå statleg havbruksfond og integreringstilskot, og inntekter som kjem med særskilde føringar og til konkrete tiltak, til dømes øyremerkte midlar. Ein del av desse inntektene er ikkje kjende på budsjetteringstidspunktet og blir innarbeidde i rapporteringane gjennom året. Inntekter av betydelege storleikar, som øyremerkte midlar til vedlikehald og rehabilitering av kommunal infrastruktur, inntekter frå statleg havbruksfond og integreringsmidlar er belyste nærare i det følgande.

Øyremerkt tilskot til vedlikehald, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur

Stavanger kommune fekk i juni 2020 tildelt kr 67,5 mill. frå den økonomiske tiltakspakken til regjeringa i samband med koronasituasjonen. Formålet med tilskotet var å skapa sysselsettingsaktivitet gjennom å bidra til auka aktivitet i bygg- og anleggsbransjen, og samtidig å henta inn noko av vedlikehaldsetterslepet i kommunane. Fordeling av tiltakspakken blei behandla i utval for miljø og utbygging sak 95/20, jamfør fullmakt gitt av kommunestyret i sak 28/20.

Ved årsslutt er det brukt kr 9,7 mill. på eigne prosjekt, og kr 36,8 mill. er overførte som øyremerkte midlar til 2021 for å sluttføra prosjekta. I tillegg er kr 20 mill. tildelte Stavanger boligbygg KF til rehabilitering av kommunale bustader og kr 1 mill. til Stavanger utvikling KF for rehabilitering av sveitservilla på Lagårdsveien.

Inntekter frå statleg havbruksfond

Staten oppretta eit havbruksfond i 2016 for å stimulera kommunane til å legga til rette for havbruksnæringa. Tilskotet blir utdelt i samsvar med nærare kriterium, mellom anna basert på nye oppdrettsløyve og vekst i næringa. Inntekta i kommunane kan disponerast fritt.

Stavanger kommune blei tildelt kr 42,0 mill. i 2020. Av dette blei kr 2,7 mill. utbetalte til Hjelmeland kommune med bakgrunn i grensejusteringsavtalen ved kommunesamanslåinga. Resten av tildelinga er sett av til fond for å redusera uvissa og unngå at tenestene i drifta blir påverka av dei tilfeldige årlege svingingane i tildelingane. I tillegg er kr 3,9 mill. avsette til disposisjonsfond Øyfast, jamfør disponering av mindreforbruk ved behandling av årsrekneskap 2019 – Finnøy kommune.

Inntekter frå statleg havbruksfondRekneskap 2017Rekneskap 2018Rekneskap 2019Rekneskap 2020Justert budsjett 2020
Finnøy kommune- 918 - 45 773 - 7 808   
Rennesøy kommune0- 7 258 - 559   
(nye) Stavanger kommune   - 41 969 - 41 969
Sum inntekter frå statleg havbruksfond- 918 - 53 031 - 8 366 - 41 060 - 41 969
Utbetaling i samsvar med avtale med Hjelmeland kommune000 2 742 2 742
Netto sum Stavanger kommune- 918 - 53 031 - 8 366 - 39 228 - 39 227
Tabell 3.8 Inntekter frå statleg havbruksfond 2017–2020. Alle tal i heile tusen
Last ned tabelldata (Excel)

Integreringstilskot frå staten

Inntekta blei kr 200,8 mill. i 2020 og er kr 18,2 mill. lågare enn budsjettert. Redusert mobilitet over landegrensene og tidvis stengde grenser under koronapandemien har bidrege til lågare busetting enn planlagt. Tilnærma halvert busetting første år har gitt tilhøyrande lågare inntekt enn forventa. I tillegg har korreksjonar for utbetalingar tidlegare år blitt noko høgare.

Overføringar og tilskot frå andre

Overføringar og tilskot frå andre er knytte til refusjonsordningar for å dekkja tilsvarande utgifter, eller det er knytt ei motyting til inntekta. I 2020 utgjer inntektene kr 1 362 mill. og viser kr 309 mill. meir enn budsjettert. Årsaka til dette er mellom anna kr 139 mill. i høgare refusjonsinntekter knytte til fødselspengar og sjukefråvær og kr 88 mill. i høgare momskompensasjon enn budsjettert. I 2020 blei arbeidsgivarperioden for sjuke- og omsorgspengar redusert for fråvær som gjaldt korona. Denne endringa har gitt ein auke i refusjonsinntektene på kr 20,3 mill.

I 2020 er tilskot til ressurskrevjande tenester berekna til kr 33,5 mill. mindre enn budsjettert. Samanlikna med 2019 vart nivået om lag kr 20 mill. lågare enn samla for Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommunar. Hovudårsakene er lågare ressursinnsats og færre brukarar, auka innslagspunkt for kommunal eigendel og auka fratrekk for tilskot til psykisk utviklingshemma, og dessutan lågare lønnsvekst og pensjonskostnader enn føresett i timeprisen.

I 2020 har Stavanger kommune mellom anna motteke refusjonar frå Helfo for koronatesting og konsultasjonar av koronapasientar på kr 7 mill., og tilskot frå IMDI på kr 5 mill. for å redusera negative konsekvensar av koronapandemien for vaksne innvandrarar.

Piggdekkavgifta utgjer om lag kr 2,7 mill. i lågare overføringar frå Stavanger Parkeringsselskap KF enn budsjettert.

Brukarbetalingar

Ved slutten av året blei brukarbetalingane om lag kr 11 mill. lågare enn justert budsjett, eit avvik på 2,4 prosent. Opphavleg budsjett låg kr 62,5 mill. høgare enn reelt mottekne brukarbetalingar. Hovudårsaka til nedjustert budsjett er nedstenging av SFO og barnehage under koronapandemien våren 2020 som resulterte i ein reduksjon i brukarbetalingar tilsvarande kr 40 mill. I tillegg starta Stavanger kommune frå hausten 2020 med gratis SFO til alle 1. klassingene, noko som gav ein inntektsreduksjon på ca. kr 20 mill. og dermed lågare inntektsnivå enn tidlegare.

Koronapandemien har påverka nivået på brukarbetalingar og ført til mindreinntekter. Mellom anna blei dagsenter for eldre stengt i mars 2020, med gradvis opning frå juni. Grunna smitteverntiltak har dagsenter hatt drift med færre plassar. Redusert kapasitet har gitt ein reduksjon i brukarbetalingar på kr 3 mill. samanlikna med budsjett. I nedstengingsperioden frå mars til april fekk også brukarar med heimebaserte tenester eit noko redusert tilbod. Tenesteomfanget blei vurdert for den enkelte mottakaren og halde på eit nødvendig og forsvarleg nivå. Samtidig var det fleire brukarar som takka nei til tilbodet i periodar, truleg fordi dei var redde for smitte. Dette har bidrege til reduksjon i brukarbetalingar for hjelp i heimen.

Sals- og leigeinntekter

Sals- og leigeinntekter er kr 67 mill. høgare enn budsjettert. Dette kjem av om lag kr 49 mill. i internt sal av ressursar innan plan og anlegg som ikkje har vore budsjettert. I tillegg er inntekter frå vatn- og avløpsgebyr, og dessutan leigeinntekter, noko høgare enn forventa.

Frie inntekter

Frie inntekter (linje 1 og 2 i tabell 3.7) i kommunen består av skatteinntekter og rammetilskot. Inntektene kan disponerast fritt utan andre føringar frå staten enn gjeldande lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet blir dei frie inntektene fordelte til kommunane og til fylkeskommunane. Nærare utdjuping av tala følger nedanfor.

Frie inntekterRekneskapJustert budsjettAvvikOpphavleg budsjett
(hele tusen kroner)2020202020202020
Skatt- 5 548 456 - 5 430 000 - 118 456 - 5 497 500
Skattevekst-0,4 %-2,5 % -1,3 %
Rammetilskot inkl inntektsutjamning    
Rammetilskot og skjønn - generelt- 3 399 131 - 3 399 133 2 - 3 392 647
Rammetilskot og skjønn - koronarelatert- 218 576 - 167 326 - 51 250  
Inntektsutjamning 669 579 594 820 74 759 589 220
Prosjektskjønn- 3 750 - 3 750 00
Delsum- 2 951 878 - 2 975 389 23 511 - 2 803 427
Sum frie inntekter- 8 500 334 - 8 405 389 - 94 945 - 8 300 927
Tabell 3.9 Frie inntekter 2020. Alle tal i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Frie inntekter i Stavanger kommune blei kr 8 500,3 mill. i 2020 og dermed kr 94,9 mill. høgare enn justert budsjett. Nivået er kr 199,4 mill. høgare enn opphavleg budsjett.

Av meirinntektene utgjer kr 43,7 mill. nettoeffekten av skatt og utjamning, og kr 51,2 mill. er mottekne i ekstra utbetalingar av rammetilskot og skjønnsmidlar til koronarelaterte (meir-) kostnader i drifta.

Samla skatteinngang til Stavanger kommune i 2020 blei kr 5 548,5 mill., noko som utgjer ein reduksjon på 0,4 prosent samanlikna med 2019. Skatteinngangen er kr 118,5 mill. høgare enn årsbudsjettet, som føresette ein reduksjon på 2,5 prosent i tertialrapporten per 31. august 2020.

Dette gir dermed meirinntekter isolert for skatt på kr 118,5 mill. i 2020. Dette må sjåast i samanheng med inntektsutjamninga (sjå eige punkt).

Skatteinngangen er samansett av ulike typar inntektsstraumar og kan oppsummerast slik:

Forskotstrekket (av løpande ytingar osb.) utgjer 85 prosent av all skatteinngang i 2020. Inngangen blei kr 4 732,1 mill. og dermed kr 74,1 mill. lågare (-1,5 prosent) i 2020 enn i 2019.

Siste innbetalte termin var særleg låg. Dette gjeld innbetalingar av forskotstrekk trekt hos arbeidsgivarar i september og oktober 2020. Seinare og lågare lønnsoppgjer er ei viktig delforklaring saman med situasjonen på arbeidsmarknaden.

Forskotsskatten blei på kr 472,7 mill. og dermed kr 2,1 mill. (-0,4 prosent) lågare enn nivået i 2019.

Restanseinngangen utgjer kr 343,7 mill. i 2020 og blei kr 56,0 mill. (19,5 prosent) høgare enn i 2019 og hamna dermed på historisk høgt nivå for Stavanger. Same nivå kan ikkje forventast framover.

Vekstprofilen ved starten av 2020 er påverka av den høge aktiviteten i næringslivet lokalt hausten 2019. Korreksjonen i mai på skatteinngangen til alle kommunane kjem i all hovudsak av den utsette justeringa av lågare skattøre til kommunane i 2020 som Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2020 (det vil i praksis seia kor stor del kommunane skal ha av skatteinntektene). I november 2020 blei resultata av alle skatteoppgjera for 2019 køyrde inn i skatterekneskapen. Stavanger blei tilført betydelege beløp med bakgrunn i 2019-tal og fekk dermed ikkje eit så sterkt fall som var venta i skatteinngangen i 2020.

Utvikling i lokal og nasjonal skatteinngang 2020 for kommunane kjem fram i figur 3.9.

Figur 3.9 Akkumulert skattevekst per månad i 2020.

Samla skatteinngang i kommunane i 2020 blei på kr 168,9 mrd. Inngangen er om lag kr 1,2 mrd. lågare (-0,7 prosent) enn i 2019 og kr 0,7 mrd. lågare enn det nyaste anslaget frå statsbudsjett 2021.

Med bakgrunn i endra vekstnivå på skatteinngangen i 2020 for både Stavanger kommune og kommunane i landet blir også skatteutjamninga for Stavanger kommune endra. Dette inneber at Stavanger kommune får eit trekk på kr 669,6 mill. i 2020, og at trekket blir kr 74,8 mill. høgare enn budsjettert.

Stavanger kommune oppnådde skatteinntekter på kr 38 645 per innbyggar i 2020, ein reduksjon på 1,4 prosent frå 2019. På landsbasis fall skatteinntektene per innbyggar med 1,5 prosent til kr 31 46 per innbyggar. Skatteoppgjeret for 2019 viser mellom anna at Stavanger blei tilført meir midlar enn det som blei føresett i skattekorta2 til skattytarane til kommunen og tilhøyrande utrekning av kommunal del.

Utviklinga i 2020 gir ein gjennomsnittleg skatt per innbyggar i Stavanger på 122,8 prosent av landsgjennomsnittet og dermed ein svak oppgang frå 122,7 prosent i 2019. Trenden kjem fram i figur 3.10 og viser skatt i prosent av landsgjennomsnittet over tid (tal for samanslått kommune).

Figur 3.10 Skatteinntekt per innbyggar i Stavanger i prosent av landsgjennomsnittet. Utvikling over tid.

Figur 3.11 viser skattevekst i ASSS-kommunane og nabokommunane. Skattenivået i Stavanger blei 0,4 prosent lågare i 2020 samanlikna med 2019, og tilsvarande for Sandnes kommune blei 0,9 prosent lågare. Sola kommune oppnådde likevel ein vekst på 0,8 prosent.  Andre åtte ASSS-kommunar erfarte nivå som låg 4,4 prosent lågare i 2020 (Bærum) til 0,7 prosent høgare i 2020 (Drammen). Snittet for ASSS-kommunane blei 1,0 prosent lågare nivå i 2020 samanlikna med 0,7 prosent lågare for landet.

Figur 3.11 Skattevekst ASSS-kommunar, nabokommunar og landsgjennomsnittet 2020.

Fjorårets skattevekst førte til at Stavanger kommune gjekk tilbake til tjuande plass i 2020 (attande plass i 2019) på kommunelista over skatteinntekt per innbyggar. Av storbyane ligg Bærum kommune framleis høgast som nummer seks på lista over skattesterke kommunar i 2020 (med eit snitt på 162,4 prosent), og Oslo kommune ligg på trettande plass med 135,1 prosent. Øvst står dei fire kraftkommunane Bykle, Modalen, Eidfjord og Sirdal, og dessutan havbrukskommunen Frøya.

Figur 3.12 viser frie inntekter (skatt og rammetilskot) per innbyggar i 2019 og førebelse rekneskapstal for 2020 i ASSS-kommunane og gjennomsnitt for landet. I inntektssystemet blir skatteinntektene jamna ut. I tillegg skjer ei tildeling av andre element i rammetilskotet etter nærare bestemde kriterium. Samla fører dette til at snittet i Stavanger kommune er tredje størst av ASSS-kommunane. Oslo ligg høgast av ASSS-kommunane og utgjer ein vesentleg del inn i landsgjennomsnittet.

Figur 3.12 Frie inntekter per innbyggar i ASSS-kommunane 2019–2020.

3.3.2 Driftsutgifter

Samla viser driftsutgiftene eit meirforbruk i forhold til budsjett på kr 320,3 mill. Dette må til dels sjåast i samanheng med meirinntekter på tenesteområda samanlikna med budsjett, herunder refusjonsinntekter, som det ikkje er budsjettert for. Til dels kjem det av for lågt budsjetterte avskrivingar.

Kommunesamanslåinga mellom Stavanger, Finnøy og Rennesøy kommunar fører til at historiske rekneskapstal ikkje blir fullt ut samanliknbare. Basert på oppstillingar frå årsrapportane 2019 for dei tre kommunane er vekst i driftsutgifter i 2020 i tråd med kommunal deflator på 1,4 prosent.

Kvar verksemd innanfor tenesteområda forheld seg til netto driftsrammer der både utgifter og inntekter er ein del av totalbiletet. Sjå kapittel 3.3.6 for nærare omtale av tenesteområda.

LinjeDriftsutgifterRekneskap 2020Justert opphavleg 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Lønnsutgifter 5 373 497 5 182 496 191 001 104 % 5 192 458
2Sosiale utgifter 1 276 222 1 310 038 - 33 817 97 % 1 354 152
3Kjøp av varer og tenester 3 479 650 3 540 034 - 60 384 98 % 3 343 424
4Overføringar og tilskot til andre 1 025 198 1 001 473 23 725 102 % 840 623
5Avskrivingar 530 203 330 383 199 820 160 & 328 770
 Sum driftsutgifter 11 684 769 11 364 424 320 345 103 % 11 059 427
Tabell 3.10 Driftsutgifter 2020. Alle tal i heile tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Lønn og sosiale utgifter

Lønnsutgiftene (linje 1) viser eit meirforbruk på kr 191 mill. samanlikna med justert budsjett 2020. Veksten i lønnsutgifter samanlikna med rekneskap for 2019 kan forklarast med ordinær lønnsvekst, og dessutan volumvekst sidan Stavanger kommune har overteke drifta av eit bufellesskap og ein sjukeheim som tidlegare var drifta av private leverandørar. Områda som har jobba med TISK-tiltak, har hatt ein høgare vekst i lønnskostnader enn gjennomsnittet. Dette gjeld spesielt for Stavanger legevakt og sentrale legetenester. At lønnskostnadene ikkje har auka meir i 2020, viser at mange av dei nye oppgåvene er løyste innanfor ordinær bemanning og ved omdisponering av ressursar.

Koronapandemien la heilt spesielle premissar for både dei sentrale og dei lokale lønnsforhandlingane i 2020. I revidert nasjonalbudsjett i mai 2020 blei anslaget for lønnsveksten for 2020 nedjustert frå 3,6 prosent til 1,5 prosent. Forhandlingane for kommunesektoren enda med ein årslønnsvekst på 1,7 prosent, det same som resultatet i det såkalla frontfaget. Forhandlingsresultatet, inkludert verknadstidspunkt, for fleire forbund blei ikkje klart før i starten av 2021, og bidrog til at det lenge var uvisse knytt til dei endelege resultata av forhandlingane for 2020.

Budsjettavvik i 2020 må sjåast i samanheng med refusjonar frå trygdeforvaltninga (sjuke- og omsorgspengar) der motteken refusjon er høgare enn det er budsjettert for. Avvik må òg sjåast i samanheng med kjøp av varer og tenester som inngår i tenesteproduksjonen, sidan verksemdene har ein viss fridom til å styra innanfor desse rammene samla.

Sosiale utgifter (linje 2) viser eit samla mindreforbruk grunna lågare pensjon i 2020. Utsett lønnsoppgjer for lærarar til 2021 har medført lågare pensjonsforpliktingar ved utgangen av året. I tillegg førte omlegging i AFP-faktureringa til lågare kostnader i 2020. Sjå punkt 3.3.3 for nærare omtale rundt pensjon.

Kjøp av varer og tenester

Kjøp av varer og tenester (linje 3) viser eit mindreforbruk på kr 60,4 mill. Avvik må sjåast i samanheng med lønnsutgifter.

I 2020 har det vore ei vridning i innkjøpsmønster samanlikna med tidlegare år. Vridninga har samanheng med koronapandemien, der det t.d. har vore ein klar nedgang i kostnader til kurs og reiser, totalt kr 28,4 mill. i 2020. Samtidig har utgiftene til reinhaldstenester og medisinsk forbruksmateriell hatt ein klar auke, på høvesvis kr 35 mill. og kr 20 mill.

Overføringar og tilskot til andre

Overføringar og tilskot til andre (linje 4) viser eit meirforbruk på kr 23,7 mill. samanlikna med budsjett. Hovudårsaka til avviket utgjer kr 16,2 mill. i økonomisk korona-støtte til restaurant- og serveringsbransjen med bakgrunn i Stortingets behandling av nye økonomiske krisetiltak like før jul.

Avskrivingar

Avskrivingar (linje 5) er kr 200 mill. høgare enn budsjettert, grunna noko tidsetterslep i budsjettet.  Samla budsjettavvik på avskrivingar utgjer om lag to tredelar av budsjettavviket på samla driftskostnader. Dette har likevel inga praktisk betydning på resultatlinjene til kommunen sidan avskrivingar blir nulla ut før netto driftsresultat blir berekna.

3.3.3 Pensjonsutgifter

Premieavvik
        Avviket mellom pensjonspremien og berekna pensjonskostnader blir ført som premieavvik.

Avviket mellom pensjonspremien og berekna pensjonskostnader blir ført som premieavvik. Dersom pensjonspremien er høgare enn pensjonskostnader, betyr dette eit positivt premieavvik som blir inntektsført i det aktuelle rekneskapsåret og deretter blir utgiftsført med like store årlege beløp over 7 år. Negativt premieavvik kjem fram når premien er lågare enn pensjonskostnadene. Negativt premieavvik blir utgiftsført i det aktuelle rekneskapsåret og blir deretter inntektsført over 7 år. Formålet med ordninga er å sikra jamnare belastning av pensjonsutgifter i rekneskapane. På kort sikt er det berekna pensjonskostnad som får resultateffekt, medan det på lang sikt er pensjonspremien som får resultateffekt. Regelverket er dei seinare åra endra når det gjeld talet på år eit premieavvik kan tilbakeførast på. Premieavvik som har oppstått før 2011, blir amortiserte over 15 år. Premieavvik opparbeidde frå og med 2014 blir tilbakeførte over 7 år, medan avvik i åra mellom skal førast over 10 år. Føringsprinsippa blei innførte med effekt frå 2002.

Pensjonsutrekningane som ligg til grunn for 2020-budsjettet, blei gjorde før 2019-rekneskapen blei avlagd for pensjonsselskapa. Kommunereforma og ny offentleg tenestepensjon frå 2020 har i tillegg  ført til ei betydeleg omarbeiding av grunnlag og forpliktingar. Desse forholda resulterer i ein del svingingar i prognosane frå pensjonsleverandørane til kommunen sett opp mot budsjettføresetnadene. Samtidig har lønnsveksten i 2020 blitt mykje lågare enn varsla i forkant og ført til mykje lågare pensjonspremiar. Låge premiar blir motsvarte av tilsvarande låge inntektsføringar av premieavvik, i motsetning til høge premiar.

Kommunen har oppnådd ei samla netto innsparing i rekneskapen til kommunen samanlikna med sentralt budsjett i storleiksorden kr 50,3 mill. (inklusiv arbeidsgivaravgift). Hovudårsakene til dette er om lag kr 11 mill. lågare AFP-premie i 2020 (lågare volum enn føresett og endra faktureringsvilkår) og kr 38 mill. i lågare pensjonspremiar og forpliktingar til samarbeidspartane våre med bakgrunn i den låge lønnsveksten og at lønnsoppgjeret for lærarane først blei effektuert i 2021.

Pensjonspremiar på kr 615,8 mill. er i 2020 tilførte pensjonsleverandørane til kommunen, av dette er kr 68,8 mill. betalte av premiefond (sjå note 11). I 2020 blei pensjonskostnadene i Stavanger kommune berekna til å vera kr 76,6 mill. lågare enn netto pensjonspremiar. Differansen kallast positivt premieavvik og er inntektsført i rekneskapen. Amortisering av tidlegare års premieavvik utgjer kr 105,5 mill. og er kostnadsført i samsvar med budsjett. Samla effekt i driftsrekneskapen utgjer ein kostnad på kr 33,0 mill. i 2020 når arbeidsgivaravgifta blir inkludert.

Historisk har pensjonspremiane vore gjennomgåande høgare enn dei berekna pensjonskostnadene. Dette har ført til betydelege inntektsføringar av premieavvik over fleire år og tilsvarande finansiering av tenestene i drifta, også i 2020. Samtidig blei tilbakeføringa av tidlegare inntektsføringar høgare enn inntektsføringa i 2020, slik at nettoeffekten blei ein kostnad i drifta.

Akkumulert premieavvik for Stavanger kommunekassen utgjer kr 527,1 mill. per 31. desember 2020 og viser ein reduksjon på kr 33,0 mill. frå opningsbalansen i den nye kommunen. Akkumulert premieavvik er utgifter som må betalast tilbake og dekkast inn i driftsbudsjetta over dei neste sju åra.

Stavanger kommune har sett av kr 277,1 mill. i eige disposisjonsfond for å dekka opp delar av denne forpliktinga.

Akkumulert premieavvik samla for kommunane har falle frå nivået på kr 28,5 mrd. i 2019 til kr 26,5 mrd. i 2020.

 

3.3.4 Eksterne finanstransaksjonar

Tabell 3.11 gir ei oversikt over finansinntektene og -utgiftene til kommunen som består av rente- og avdragsutgifter, renteinntekter, utbytte og avkasting frå finansforvaltninga. Summen av eksterne finanstransaksjonar utgjer ei mindreutgift på kr 13,5 mill. mot justert budsjett 2020. Mindreutgifta er i stor grad knytt til reduserte renteutgifter.

LinjeEksterne transaksjonarRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Renteinntekter, utbytte og gevinst på finansielle omløpsmidlar- 430 931 - 432 070 1 141 100 %- 538 119
2Rente- og avdragsutgifter og tap på finansielle omøpsmidlar 591 524 606 142 - 14 618 98 % 731 039
3Netto finansutgifter 160 593 174 070 - 13 477   192 920
Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjonar. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Koronapandemien førte til eit alvorleg tilbakeslag for norsk økonomi. For å dempa tilbakeslaget reduserte Noregs Bank styringsrenta frå 1,5 prosent til 0 prosent våren 2020. Som følge av eit historisk lågt rentenivå blei opphavleg budsjetterte renteutgifter og -inntekter vesentleg nedjusterte gjennom året. Renteutgifter på innlånet til kommunen, inkludert nettoeffekt av rentebyteavtalar, blei likevel kr 15,7 mill. lågare enn budsjett. Avdragsutgiftene blei kr 0,2 mill. lågare enn budsjett. Netto renteinntekter knytte til startlån blei kr 1,3 mill. høgare enn budsjett.

Stavanger kommune fekk kr 277,9 mill. i utbytte i 2020, og utbytte frå Lyse AS utgjorde kr 274,4 mill. (eigardel på 45,735 prosent). Samla utbytte blei kr 0,3 mill. over justert budsjett. Opphavleg budsjettert utbytte blei likevel nedjustert gjennom året med kr 18 mill., som følge av mellom anna svekt utbyttegrunnlag knytt til koronapandemien.

Renteinntekter frå bankinnskot blei på kr 29 mill., noko som er kr 1,4 mill. lågare enn budsjett. Gjennomsnittleg likviditet på konsernkonto var på kr 2,23 mrd. i 2020. Renteinntekter frå ansvarleg lån i Lyse AS blei kr 2,8 mill. lågare enn budsjett. Urealisert gevinst på kr 8,4 mill., netto realisert tap på kr 1,7 mill. og direkteavkastning på kr 19,2 mill. gav ei samla netto avkasting frå finansforvaltninga på kr 25,9 mill. i 2020. For ei nærare omtale av finansforvaltninga blir det vist til kapittel 3.6 og Årsrapport 2020 – Likviditets- og låneforvaltning.

3.3.5 Netto driftsresultat og disponering

Netto driftsresultat kjem fram med kr 447,9 mill. Dette er kr 362,3 mill. betre enn justert budsjett. Sjå linje 1 i tabell 3.12. Til samanlikning hadde Stavanger kommune eit netto driftsresultat i 2019 på kr 271,4 mill. (2,5 prosent av driftsinntektene).

LinjeNetto driftsresultat og disponering / dekning - driftsregnskapetRegnskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRegnskap i % av budsjettOpprinnelig budsjett 2020
1Netto driftsresultat - 447 888 - 85 576 - 362 312 523 %- 111 494
2Overføring til investering 252 298 252 190 108 100 % 259 334
3Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 120 282 -536 %- 1 138
4Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 241 926 1297 %- 146 702
5Bruk av tidlegare års mindreforbruk- 167 924 - 167 920 - 4 100 %0
6Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat 447 888 85 576 362 312 523 % 111 494
7Årsresultat, rekneskapsmessig mindreforbruk000 0
 Spesifikasjon fond     
8Avsetningar til bundne fond 199 336 54 991 144 345 362 % 11 050
9Bruk av bundne fond- 97 958 - 73 895 - 24 063 133 %- 12 188
10Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond 101 378 - 18 904 120 282 -536 %- 1 138
11Avsetning til disposisjonsfond 380 099 371 650 8 449 102 % 44 705
12Bruk av disposisjonsfond- 351 436 - 351 440 4 100 %- 191 407
13Stryking av bruk av disposisjonsfond 233 474 0 233 474  0
14Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 262 136 20 210 241 926 1297 %- 146 702
Tabell 3.12 Netto driftsresultat 2020 og disponering/dekning i driftsrekneskapen. Alle tal i heile tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Saman med fjorårets mindreforbruk er midlane nytta til eigenfinansiering av årets investeringar (jf. overføring til investeringsrekneskapen) med kr 252,3 mill., netto avsetning til bundne driftsfond med kr 101,4 mill. og planlagt (disponert i samsvar med budsjettvedtak) netto avsetning til disposisjonsfond med kr 28,7 mill. Siden netto driftsresultat blei høgare enn føresett i budsjettet, ville dette etter gamle reglar gitt eit mindreforbruk på kr 233,5 mill. i driftsrekneskapen. Nye forskrifter krev at rekneskapen blir gjord opp i null. Stryking av bruk av disposisjonsfond er dermed gjort med kr 233,5 mill.

LinjeOversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift Rekneskap 2020
1Netto driftsresultat 447 888
2Sum budsjettdisposisjonar- 214 414
3Årets budsjettavvik (mindreforbruk før strykninger) 233 474
4Strykingar av bruk av disposisjonsfond - 233 474
5Meir- eller mindreforbruk etter strykninger 0
Tabell 3.13 Netto driftsresultat 2020 og disponering/dekning i driftsrekneskapen. Alle tal i heile tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Samla bruk av tidlegare oppsparte midlar (før stryking) var på kr 617,3 mill. i 2020. Dette er kr 24,1 mill. høgare enn budsjettert nivå grunna oppgjer av sjølvkostområda.

Overføringa til investeringane utgjer om lag 2,1 prosent av driftsinntektene i 2020 (tilsvarande 2,0 prosent i tidlegare Stavanger kommune i 2019) og er eit viktig bidrag til å halda eigenfinanseringsgraden oppe og skapa ein berekraftig økonomi på sikt.

Ubrukte øyremerkte midlar er avsette til bundne driftsfond, jf. regelverket, med kr 199,3 mill. (linje 8). Her inngår pliktige avsetningar innanfor sjølvkostområda (kr 44,6 mill.), ubrukte øyremerkte tilskot (kr 133,4 mill.) og rest ubrukte tilskotsmidlar til eingongskostnader i samband med kommunesamanslåinga (kr 19,7 mill.) I tillegg inngår ei mindre avsetning i samband med interkommunal beredskap mot akutt forureining på kr 1,7 mill.

Budsjettert avsetning til disposisjonsfond er justert for kommunestyrevedtaket i saka om årsrekneskapen 2019 om å styrka disposisjonsfond. Gjennom året er både bruk og avsetning til disposisjonsfond behandla i tertialsakene og økonomirapporten per 31. oktober 2020. Rekneskapen er ført i tråd med dette. Ved årsslutt er det avsett kr 8,4 mill. i urealisert gevinst til kursreguleringsfondet i samsvar med tidlegare kommunestyrevedtak om finansforvaltning.

Kommunestyret behandlar årsrekneskapen og årsrapporten for 2020.

3.3.6 Resultat per tenesteområde

Tenesteområda hadde ca. kr 240 mill. i auka kostnader i 2020 samanlikna med opphavleg budsjett1. Endeleg rekneskap viser at tenesteområda har eit mindreforbruk på kr 40 mill. (0,5 prosent) samanlikna med justert budsjett i 2020 (etter tilleggsløyvingar). Dette mindreforbruket kjem i stor grad av ei utsetting av kostnadene som følge av endra framdrift og er sett av på fond.

Skiljet mellom koronarelaterte utgifter og ordinær drift er ikkje eintydig, og det er utfordrande å seia eksakt korleis koronapandemien har påverka den ordinære drifta. Nærare informasjon om korleis koronapandemien har påverka dei ulike tenesteområda, finst i kapittel 4.

TenesteområdaRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Oppvekst og utdanning 3 593 100 3 614 922 - 21 821 99,5 % 3 526 579
Helse og velferd 3 229 353 3 197 893 31 461 99,8 % 3 077 374
By- og samfunnsplanlegging 72 581 75 264 - 2 683 96,4 % 74 725
Bymiljø og utbygging 638 958 645 446 - 6 488 99,2 % 621 768
Innbyggar- og samfunnskontakt 293 977 318 347 - 24 370 92,3 % 289 755
Stab og støttefunksjonar 357 721 374 152 - 16 431 95,6 % 354 558
Sum tjenesteområdene 8 185 691 8 226 023 - 40 332 99,1 % 7 944 759
Tabell 3.14 Økonomisk resultat per tenesteområde. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Oppvekst og utdanning

Rekneskapen for 2020 blei kr 66,5 mill. over opphavleg budsjett innanfor Oppvekst og utdanning. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 21,8 mill. av ei netto budsjettramme på kr 3,61 mrd. Dette utgjer ein forbruksprosent på 99,4. Budsjettramma til oppvekst og utdanning blei styrkt med kr 88,3 mill. gjennom året, der kr 74,3 mill. er knytte til koronarelaterte utgifter.

Oppvekst og utdanningRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab Oppvekst og utdanning 36 077 38 275 - 2 198 94,3 % 48 570
Barnehage 1 182 931 1 176 701 6 230 100,8 % 1 176 130
Ressurssenter for styrkt barnehagetilbod 104 451 104 386 65 100,1 % 89 897
Grunnskole 1 593 680 1 598 197 - 4 517 99,7 % 1 536 465
Johannes læringssenter 112 785 118 617 - 5 832 95,1 % 110 922
Stavanger kulturskole 43 613 44 325 - 712 98,4 % 43 194
Pedagogisk-psykologisk teneste 49 655 50 176 - 521 99,0 % 48 033
Ungdom og fritid 63 563 64 840 - 1 277 98,0 % 69 328
Helsestasjon og skulehelsetenesta 97 309 99 365 - 2 056 97,9 % 86 792
EMbo 44 731 46 717 - 1 986 95,7 % 48 959
Barneverntenesta 264 305 273 323 - 9 018 96,7 % 268 289
Sum oppvekst og utdanning 3 593 100 3 614 922 - 21 821 99,5 % 3 526 579
Tabell 3.15 Oppvekst og utdanning. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Alle område innanfor oppvekst og utdanning viser eit mindreforbruk, med unntak av barnehage, som har eit meirforbruk. Avvika på dei største områda, grunnskule og barnehage, er innanfor 1 prosent av budsjettramma og blir vurdert til å vera i tilnærma balanse. Mindreforbruket på nokre av områda kjem av lågare straumkostnader enn forventa og vanskar med å rekruttera fagpersonell. Meirforbruk til barnehage er i all hovudsak relatert til forseinka omstilling og auka kostnader knytte til utanbysbarn. Mindreforbruket til Johannes læringssenter kjem i hovudsak av at senteret har sett i gang prosessar for å kunna nå vedtekne innsparingar, og at inntektsgrunnlaget har blitt høgare enn forventa gjennom året. Barneverntenesta har hatt eit redusert kostnadsnivå, og lågare enn budsjettmessig forventa, på kjøp av klientretta tenester. For ei nærare forklaring av avvika til dei enkelte verksemdsområda sjå kapittel 6 i årsrapporten.

Avvika må på alle områda sjåast i lys av budsjettstyrkinga gjennom året. Grensegangen mellom koronarelaterte utgifter og ordinær drift er ikkje eintydig. Det er derfor utfordrande å skilja kva som er kva, og seia eksakt korleis koronasituasjonen har påverka den ordinære drifta.

Mykje av merksemda gjennom året 2020 blei retta inn mot koronasituasjonen. Dette har ført til endra prioritering og utsetting av prosjekt og bruk av midlar til særskilde formål. Det har vidare vore eit år med lite føreseielegheit på både utgiftssida og inntektssida. Økonomistyring har vore særleg utfordrande, og mykje tyder på at verksemdene har lagt til grunn varsemdprinsippet på bruk av budsjettmidlar.

Som følge av kommunesamanslåinga blir det kravd varsemd ved samanlikning av rekneskapstal for 2020 mot rekneskap for 2019.  Med brot i serien har ein ikkje eit eintydig bilete av situasjonen, men kostnadsutviklinga og lønnsutviklinga synest å vera i tråd med kommunesamanslåing og forventa prisvekst. For nokre verksemder, mellom dei johannes læringssenter, barneverntenesta og EMbo, er kostnadsnivået redusert samanlikna med 2019. Dette heng saman med forventa omstilling i tråd med vedteken handlings- og økonomiplan.

Helse og velferd

Rekneskapen for 2020 blei kr 151 mill. over opphavleg budsjett innanfor helse og velferd. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit meirforbruk på kr 31,5 mill. av ei netto budsjettramme på kr 3,2 mrd. Dette utgjer ein forbruksprosent på 101. Samla sett har budsjettramma blitt styrkt med kr 120,5 mill., der kr 95,2 mill. er knytte til koronarelaterte kostnader.

Helse og velferdRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Helse- og velferdskontor 322 166 301 389 20 777 106,9 % 331 304
NAV 348 946 352 876 - 3 930 98,9 % 299 009
Fysio- og ergoterapitjenesten 77 390 72 950 4 440 106,1 % 70 019
Helsehuset i Stavanger 23 734 23 221 513 102,2 % 20 762
Hjemmebaserte tjenester 460 832 457 855 2 977 100,7 % 380 277
Bofellesskap 528 982 529 161 - 179 100,0 % 536 503
Alders- og sykehjem 958 493 959 905 - 1 412 99,9 % 946 597
Stavanger legevakt 76 202 70 720 5 482 107,8 % 65 921
Rehabiliteringsseksjonen 58 988 59 919 - 931 98,4 % 59 512
Arbeidstreningsseksjonen 14 610 15 839 - 1 229 92,2 % 16 397
Boligkontoret 8 304 8 210 94 101,1 % 8 111
Flyktningseksjonen 102 348 105 841 - 3 493 96,7 % 100 163
Dagsenter og avlastningsseksjonen 209 728 211 199 - 1 471 99,3 % 184 483
Tekniske hjemmetjenester 7 135 9 108 - 1 973 78,3 % 8 301
Krisesenteret i Stavanger 12 991 12 868 123 101,0 % 13 157
Sentrale midler levekår- 176 204 - 179 935 3 731 97,9 %- 112 061
Sentrale midler legetjeneste 131 031 127 349 3 681 102,9 % 83 109
Stab Helse og velferd 63 679 59 418 4 261 107,2 % 65 810
Sum Helse og velferd 3 229 353 3 197 893 31 461 101,0 % 3 077 374
Tabell 3.16 Helse og velferd. Alle tal i tusen kr.
Last ned tabelldata (Excel)

For helse og velferd har året i stor grad vore prega av koronapandemien, men dei fleste verksemdene har klart å levera tenester innanfor tildelt budsjettramme. Stengde og reduserte tilbod har utfordra verksemdene til å gi tenester på nye måtar innanfor forsvarlege smitteverntiltak. For ei nærare forklaring av avvika til dei enkelte verksemdsområda sjå kapittel 7 i årsrapporten.

Det største meirforbruket er knytt til helse- og velferdskontora, og kjem av auka kostnader til kjøp av bu- og omsorgstenester frå private leverandørar. Auken er relatert til nye brukarar, og må sjåast i samanheng med tilskot for ressurskrevjande tenester der kommunen får refundert delar av kostnadene.

I 2020 er samla tilskot til ressurskrevjande tenester berekna til kr 33,5 mill. mindre enn budsjettert. Samanlikna med 2019 vart nivået om lag kr 20 mill. lågare enn samla for Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommunar. Hovudårsakene til nedgang i tilskot er reduksjon i ressursinnsats, auka innslagspunkt for kommunal eigendel, auka fratrekk for tilskot til psykisk utviklingshemma, og dessutan lågare lønnsvekst og pensjonskostnader enn føresett i timeprisen.

Tenesteområdet ved legevakt og kommunale legetenester har hatt hovudansvar for TISK-strategien til kommunen, som står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Stavanger legevakt har oppretta ei ny luftvegslegevakt og teststasjonar for å kjempa mot koronapandemien. Arbeidet med TISK-strategien har kravd omfattande ressursar, og dessutan omdisponering av tilsette frå andre verksemder.

Bymiljø og utbygging

Rekneskapen for 2020 blei kr 17,2 mill. over opphavleg budsjett innanfor bymiljø og utbygging. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 6,5 mill. av ei netto budsjettramme på kr 645,4 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 99. I 2020 er budsjettramma til bymiljø og utbygging blitt styrkt med kr 23,4 mill., der kr 17,5 mill. er knytte til koronarelaterte kostnader.

Bymiljø og utbyggingRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab strategi og målstyring 6 518 9 005 - 2 487 72,4 % 9 634
Juridisk 386 719 - 333 53,7 % 10 670
Byggforvaltning 296 942 304 624 - 7 682 97,5 % 309 304
Byggeprosjekt 8 661 6 946 1 715 144,7 % 4 531
Park og vei 182 558 189 802 - 7 244 96,2 % 172 395
Idrett 112 766 115 376 - 2 610 97,7 % 102 458
Vassverket 935 0 935 00
Avløpsverket 1 086 0 1 086 00
Renovasjon 26 672 14 268 12 404 186,9 % 140
Plan og anlegg00000
Miljø 1 298 3 720 - 2 422 34,9 % 12 636
Triangulum 1 136 986 150 115,2 %0
Sum Bymiljø og utbygging 638 958 645 446 - 6 488 99,0 % 621 768
Tabell 3.17. Bymiljø og utbygging. Tal i heile tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Hovudårsaka til mindreforbruket hos byggforvaltning er at fleire prosjekt har blitt reduserte i omfang eller utsette under koronapandemien på grunn av restriksjonar som avgrensar kontakt med andre. Energisentralen, som ligg under byggforvaltning, har òg hatt eit mindreforbruk, som mellom anna kjem av høgare inntekter frå energileveransen enn budsjettert. Budsjettet har lege fast i lengre tid, og ikkje blitt justert for aktivitetsvekst. Inntektsbudsjettet til energisentralen vil bli gjennomgått i 2021.

Park og veg har hatt fleire vakante stillingar og vikariat, grunna permisjon og langtidssjukmelde. Dette har ført til redusert drift. Dei har samtidig hatt noko høgare inntekter. Enkelte prosjekt har òg gått ut som ei følge av koronapandemien.

Koronapandemien har òg ført til at fleire prosjekt knytte til klima- og miljøfondet har blitt forskovne, noko som har gitt eit mindreforbruk hos miljø. Samtidig blei inntekta frå piggdekkavgifta kr 9,3 mill., noko som svarer til kr 2,7 mill. lågare enn budsjettert og bidreg til at mindreforbruket blir redusert.

I 2020 hadde renovasjon ei dekningsgrad, gebyrinntektene samanlikna med utgiftene, på 87 prosent. Dette svarer til eit meirforbruk på kr 26,4 mill. Det akkumulerte underskotet etter 2020 er kr 32,7 mill., når tidlegare underskot og renter blir tekne med. Dette kjem i hovudsak av auka prisar frå IVAR i tillegg til noko auka mengder hushaldsavfall. For å unngå eit større etterslep på sjølvkostbalansen blei renovasjonsavgifta auka med 17 prosent frå 2020 til 2021.

Dekningsgrada for vatn og avløp var høvesvis 114,1 prosent og 108,9 prosent. Slam fekk ei dekningsgrad på 87,2 prosent og eit framførbart underskot på kr 0,23 mill.

By- og samfunnsplanlegging

Rekneskapen for 2020 blei kr 2,1 mill. mindre enn opphavleg budsjett innanfor by- og samfunnsplanlegging. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 2,7 mill. av ei netto budsjettramme på kr 75,3 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 96,4. I 2020 er netto styrking av budsjettramma på berre kr 0,6 mill. Årsaka til at endringa i budsjettramma ikkje er større, er at det gjennom året blir overført budsjettmidlar knytte til områdeløft Storhaug frå beredskap og samfunnsutvikling til andre verksemder i Stavanger kommune.

By- og samfunnsplanleggingRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Stab By- og samfunnsplanlegging 11 819 15 787 - 3 968 74,9 % 8 062
Byggesaksavdelinga 3 936 4 574 - 638 86,1 % 5 760
Byutvikling 27 698 26 116 1 582 106,1 % 24 941
Beredskap og samfunnsutvikling 11 726 11 508 218 101,9 % 18 661
Kart og digitale tenester 17 401 17 279 122 100,7 % 17 301
Sum By- og samfunnsplanlegging 72 581 75 264 - 2 683 96,4 % 74 725
Tabell 3.18 By- og samfunnsplanlegging. Tal i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Stab har eit mindreforbruk på kr 3,9 mill. Avviket kjem av forskyving av konsulentutgifter til 2021 i samband med retakseringa av alle bustad-, fritids- og næringseigedommar i kommunen. Budsjettet til konsulentutgifter ligg på stab, og må sjåast i samanheng med meirutgiftene på byutvikling.

Storbrannen på Stavanger lufthamn, høg vasstand i februar og koronapandemien bandla store ressursar for beredskap og samfunnsutvikling i 2020. På grunn av høgt arbeidspress blei planlagde oppgåver utsette eller nedprioriterte.

Innbyggar- og samfunnskontakt

Rekneskapen for 2020 blei kr 4,2 mill. over opphavleg budsjett innanfor innbyggar- og samfunnskontakt. Samanlikna med justert budsjett har tenesteområdet eit mindreforbruk på kr 24,4 mill. av ei netto budsjettramme på kr 318,3 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 92,3. I 2020 er budsjettramma styrkt med kr 28,6 mill.

Innbygger- og samfunnskontaktRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Smartby 11 842 14 382 - 2 540 82,3 % 13 638
Næring 34 381 45 175 - 10 794 76,1 % 28 002
Kommunikasjon 10 995 10 898 97 100,9 % 10 200
Kultur 192 339 192 798 - 459 99,8 % 187 099
Innbyggerdialog 29 202 35 132 - 5 930 83,1 % 32 511
Stab Innbygger- og samfunnskontakt 4 327 3 856 471 112,2 % 4 272
Politisk sekretariat 10 892 16 106 - 5 214 67,6 % 14 033
Sum Innbygger- og samfunnskontakt 293 977 318 347 - 24 370 92,3 % 289 755
Tabell 3.19 Innbyggar- og samfunnskontakt. Tal i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Mindreforbruket hos smartby kjem av redusert aktivitet rundt konferansar, messer, møte og nettverk. På grunn av koronapandemien er det forseinkingar i samband med igangsetting og gjennomføring av prosjekt.

Mindreforbruket til næringsavdelinga kjem av ein kombinasjon av at rekrutteringar er utsette på grunn av koronapandemien, og dessutan mindreforbruk knytt til næringsstrategien. Ei utbetaling frå Vekstfondet på kr 1,5 mill. til Validé Invest AS er ført i investeringsrekneskapen, medan budsjettet ligg i drift, og fører til at mindreforbruket er kr 1,5 mill. høgare enn reelt.

Mindreforbruket hos innbyggardialog kjem av lågt aktivitetsnivå innanfor frivilligheit og innbyggartorga, og dessutan at rekrutteringsarbeid blei sett på vent som ein konsekvens av koronapandemien.

Mindreforbruket hos politisk sekretariat kjem av ein kombinasjon av langtidssjukmelde, fødselspermisjonar, avlyste politiske møte og at fleire av møta blei gjennomførte på dagtid og dermed førte til mindre behov for overtid.

Stab og støttefunksjonar

Rekneskapen for 2020 blei kr 3,1 mill. over opphavleg budsjett innanfor stabs- og støttefunksjonar. Samanlikna med justert budsjett har stabsområda eit mindreforbruk på kr 16,4 mill. av ei netto budsjettramme på kr 374,1 mill. Dette utgjer ein forbruksprosent på 95,6. I 2020 er budsjettramma styrkt med kr 19,6 mill., der kr 10,1 mill. er knytte til koronarelaterte kostnader.

Stab og støttefunksjonarRekneskap 2020Justert budsjett 2020Avvik Forbruk %Opphavleg budsjett 2020
Kommunedirektør 14 374 13 758 616 104,5 % 7 754
Kommuneadvokat 6 233 7 180 - 947 86,8 % 7 244
Stab og støtte 337 114 353 214 - 16 100 95,4 % 339 560
Sum Stab og støttefunksjonar 357 721 374 152 - 16 431 95,6 % 354 558
Tabell 3.20 Stab og støttefunksjonar. Tal i tusen kroner.
Last ned tabelldata (Excel)

Styrkinga av budsjettramma gjeld mellom anna kr 8,0 mill. i samband med utsetting av statleggjering av kemnerfunksjonen, kr 4,0 mill. til forsering av digitale verktøy og prosjekt, og dessutan kr 3,8 mill. til diverse prosjekt finansierte av skjønnsmidlar frå Statsforvaltaren.

Mindreforbruket i stab og støtte ligg hovudsakleg hos innovasjon og støttetenester. Den planlagde opptrappinga på innovasjon og digitalisering 2020 er redusert og rekrutteringa utsett med bakgrunn i koronarestriksjonane i 2020.