Årsrapport 2020

3.2.2 Investeringsinntekter

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Kompensasjon for meirverdiavgift 99 643 136 574 36 931 136 462
Tilskot frå andre 157 174 117 988 -39 186 47 100
Sal av varige driftsmidlar 55 240 45 220 -10 020 132 000
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar 63 525 65 927 2 402 65 927
Bruk av lån 521 932 717 362 195 430 637 041
Sum investeringsutgifter 897 513 1 083 071 185 558 1 018 530
Tabell 3.4 Inntekter i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

I investeringsinntektene inngår kompensasjon for meirverdiavgift, refusjonar og overføringar frå staten og andre, inntekter frå sal av eigedom og anlegg, overføringar knytte til justeringsavtalar, avdrag på utlån av eigne midlar og bruk av lån. Samla investeringsinntekter i 2020 blei på kr 897,5 mill. og dermed kr 185 mill. høgare enn justert budsjett.

Hovudårsaka er at faktisk låneopptak for vidare utlån til føretaka blei kr 195,43 mill. lågare enn budsjettert. Gjennom strykingar etter førebels rekneskapsavslutning blei derfor bruk av lån rekneskapsført med kr 521,9 mill.

Motteken kompensasjon for meirverdiavgift blei kr 99,6 mill. og var kr 37 mill. under justert budsjett.

Refusjonar, overføringar og tilskot blei på totalt kr 157 mill., som er kr 39 mill. over budsjett. Overføringane er relaterte til justeringsavtalar, refusjonar frå andre inkludert anleggsbidrag for nytt sjukehus (kr 45 mill.), ulike tilskot frå staten som til dømes tilskot frå Husbanken for barnebustader i Bjørn Farmanns gate (kr 7,9 mill.), og spelemidlar for fleire gjennomførte prosjekt (kr 24,4 mill.). Døme her er Kvernevik og Hundvåg svømmehallar (kr 10,2 mill.).

Rekneskapsførte salsinntekter frå areal og bygningar ved utgangen av året blei kr 55,2 mill. I salsinntektene inngår mellom anna motteke oppgjer for sal av utanriksterminalen (kr 35,9 mill.), sluttoppgjer for Ryfast (kr 4,3 mill.) og Hinna fotball sin del av Hinna klubbhus (kr 11,4 mill.).