Årsrapport 2020

3.2 Analysar av investeringsrekneskapen

Hovudprioriteringar 2020
        Hovudprioriteringane i investeringsbudsjettet har vore bygging og rehabilitering av skular, barnehagar, bufellesskap, brannstasjonar og administrasjonsbygg.

Hovudprioriteringane i investeringsbudsjettet har vore bygging og rehabilitering av skular, barnehagar, bufellesskap, brannstasjonar og administrasjonsbygg. Reguleringsarbeid og utvikling av prosjekta i Lervigskvartalet har vore prioritert i 2020. Innkjøp og utvikling av eigedommar, rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg har òg vore gjort gjennom året. Det har vore høg aktivitet innanfor byomformingstiltak, som påverkar investeringane på vatn- og avløpsområdet.

Ferdigstilte byggeprosjekt:
• Hinna garderobe og klubbhus
• Nye Tou byggetrinn 3
• Sykkelparkering OK23
• Hinna bofellesskap
• Vardeneset barnehage
• Smiene barnehage

Investeringsrekneskapen omfattar utgifter og inntekter til investeringar i bygg og anlegg, kjøp og sal av aksjar/delar, renter og avdrag, vidare utlån og utlån av eigne midlar. I investeringsrekneskapen blir det i tillegg ført avsetningar og bruk av fond til investeringsformål.

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Investeringar i varige driftsmidlar 1 003 720 1 081 833 78 113 1 178 458
Tilskot til andre sine investeringar 4 307 0 -4 307 0
Investeringar i aksjar og eigedelar i selskap 26 309 27 532 1 223 23 632
Utlån av eigne midlar 75 330 270 760 195 430 270 760
Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 380 125 270 459 1 472 850
Kompensasjon for meirverdiavgift 99 643 136 574 36 931 136 462
Tilskot frå andre 157 174 117 988 -39 186 47 100
Sal av varige driftsmidlar og finansielle anleggsmidlar 55 240 45 220 -10 020 132 000
Mottatte avdrag på utlån av eigne midlar 63 525 65 927 2 402 65 927
Bruk av lån 521 932 717 362 195 430 637 041
Sum investeringsinntekter 897 513 1 083 071 185 558 1 018 530
Overføring frå drift 252 298 252 190 -108 259 334
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 747 -1 961 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubundne investeringsfond -42 852 44 117 86 969 194 986
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 297 054 84 901 454 320
Framført til inndekning i seinare år (udekt beløp)0000
Tabell 3.2 Oversikt investering 2020. Tal i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

Brutto investeringsutgifter eksklusive finanstransaksjonar blei kr 1 008 mill. i Stavanger kommune i 2020. Investeringsmidlane gjekk mellom anna til skular, barnehagar, bufellesskap, innbyggartorg, brannstasjonar og administrasjonsbygg. Hinna bufellesskap og barnehagane Smiene og Vardeneset er blant prosjekta som blei ferdigstilte i 2020. Innkjøp og utvikling av eigedommar og rehabilitering og oppføring av nye park- og idrettsanlegg har òg vore gjort i 2020.

Endra finansiell framdrift i gjennomføring av fleire investeringsprosjekt og lågare utlån av eigne midlar til kommunale føretak førte til at finansieringsbehovet i 2020 blei kr 282,4 mill. lågare enn justert budsjett.

Etter førebels rekneskapsavslutning i tråd med budsjettføresetnadene viste investeringsrekneskapen ei overskotsfinansiering på kr 282,4 mill. som blei gjort opp ved stryking av lån på kr 195,43 mill. og redusert bruk av ubundne investeringsfond (kr 87 mill.).

Eigenfinansieringa av investeringane blei høg og hamna på 57 prosent. Samtidig viser gjelda, målt som del av inntektene, ein svak vekst og utgjer 65 prosent, noko over målkravet på 60 prosent.

3.2.1 Investeringsutgifter

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Investeringar i varige driftsmidlar 1 003 720 1 081 833 78 113 1 178 458
Tilskot til andre sine investeringar 4 307 0- 4 307 0
Investeringar i aksjar og eigedelar i selskap 26 309 27 532 1 223 23 632
Utlån av eigne midlar 75 330 270 760 195 430 270 760
Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 380 125 270 459 1 472 850
Tabell 3.3 Utgifter i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kr
Last ned tabelldata (Excel)

Investeringsutgiftene blei kr 1 109,7 mill. og kr 0,3 mill. lågare enn justert budsjett og kjem av lågare investeringar i varige driftsmidlar og mykje lågare utlån av eigne midlar.

Brutto investeringsutgifter eksklusive finansielle anleggsmidlar (aksjar og utlån) blei kr 1008 mill. i 2020. Det er kr 74 mill. lågare enn justert budsjett. Mindreforbruket kjem av endra framdrift i gjennomføringa av fleire investeringsprosjekt. Investeringsprosjekt går ofte over meir enn eitt kalenderår. Budsjett- og rekneskapstal må sjåast samla over ein periode på 2–3 år, fordi avvika mellom budsjett og rekneskap i det enkelte året hovudsakleg kjem av tidsforskyvingar, det vil seia endra finansiell framdrift.

Tidsforskyvingar har ulike årsaker, til dømes uventa forhold i samband med grunnerverv, endra vedtak knytte til reguleringsplanar, omfattande kontraktsforhandlingar og anna finansieringstidspunkt enn tidlegare føresett.

Investeringar i aksjar og delar i selskap handlar i all hovudsak om det årlege eigenkapitalinnskotet i KLP (25 mill.).

Det var budsjettert med eit låneopptak i kommunekassen for vidare utlån til føretaka på kr 270,8 mill. i 2020.  Som følge av endringar i ny kommunelov skal internt utlån avgrensast til det som faktisk finansierer investeringar i kommunalt føretak. Dette betyr at det ikkje skal vera ubrukte lånemidlar frå interne innlån i føretaket. Regnskapsført utlån til Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF var på kr 75,3 mill. Avviket mellom rekneskap og budsjett bidrog til eit mellombels udisponert beløp i investeringsrekneskapen – som blei redusert gjennom strykingar av bruk av lån med kr 195,43 mill.

Investeringsprosjekt 2020

Investeringsprosjekt er ofte fleirårige, og blir følgde opp mot den totale kostnadsramma for prosjektet. Likevel skal utgiftene i investeringsrekneskapen følgast opp årleg mot løyvingane. Årsbudsjettet er ein bindande plan for midlane til kommunen og bruken av desse i budsjettåret.

Brutto investeringsnivå i kommunekassen ekskludert finanstransaksjonar dei siste fem åra kjem fram av figur 3.6.

3.6 Brutto investeringar ekskludert finanstransaksjonar 2016-2020. Tal i millionar kr

Tal frå 2016–2019 er frå Stavanger kommune før kommunesamanslåinga. Gjennomsnittleg årleg investeringsnivå dei siste fem åra har vore på kr 1 076 mill. Investeringsnivået i 2020 blei kr 68 mill. lågare enn gjennomsnittet for dei siste fem åra.

Løyvingsoversikt investering del 2 gir ei detaljert oversikt over investeringsprosjekt i 2020 og forbruket per prosjekt. Meirforbruket/mindreforbruket i prosjekta kjem i stor grad av tidsforskyvingar, og er eit avvik i forhold til årsbudsjettet for prosjekta. Det betyr ikkje at investeringsprosjekta kostar meir eller mindre enn planlagt totalt sett, men det forklarer avviket mellom rekneskapsførte brutto investeringsutgifter og brutto investeringsbudsjett.

Figur 3.7 viser korleis investeringane fordeler seg etter formål i 20201.

Figur 3.7 Brutto investeringar 2020 per formål. Tal i millionar kr

Vatn, avløp og renovasjon (VAR)

Investeringsbudsjettet innanfor vatn, avløp og renovasjon var på kr 175 mill., og årsrekneskapen viser eit forbruk på kr 190 mill. Det var eit meirforbruk på prosjekta fornying/renovering vassverket (kr 7,2 mill.) og byomforming, avløp (kr 8,2 mill.).

Park og veg

Park og veg har gjennomført investeringar for kr 184 mill. i 2020. Her inngår ei rekke prosjekt som til dømes prosjekt friområde (kr 14 mill.) og utskifting av gatelysarmatur (kr 12,7 mill.). Døme på prosjekt med avvik mot årsbudsjett er prosjekt sykkelstrategi, som hadde eit mindreforbruk på kr 15 mill., og utskifting av gatelysarmatur, som hadde ein meirkostnad på kr 2,5 mill.

Skule

Investeringane i skulebygg i 2020 utgjorde om lag kr 144 mill. Dei største investeringsprosjekta som inngår her, er Madlamark skule (kr 95 mill.), Gautesete skule (kr 13 mill.) og Nylund skule (kr 10 mill.). Prosjekta Lervig skule og Gautesete skule hadde eit mindreforbruk mot årsbudsjett på høvesvis kr 8,8 mill. og kr 8,4 mill.

Diverse bygg, anlegg og felles investeringar

Investeringane under kategorien Diverse blei på kr 131 mill. i 2020, og her inngår mellom anna Schancheholen brannstasjon (kr 37 mill.), Nye Tou 3 (kr 41 mill.) og innbyggartorg på Judaberg og Vikevåg (kr 16 mill.). Døme på prosjekt med mindreforbruk samanlikna med budsjettert er innbyggartorga (kr 22,7 mill.), Tou scene byggetrinn 2 og 3 (kr 19,2 mill.) og Schancheholen brannstasjon (kr 12,6 mill.).

Helse og velferd

Investeringsutgifter knytte til helse og velferd utgjorde om lag kr 89 mill. i 2020. Her inngår mellom anna Solborg-prosjektet (kr 16,4 mill.), Bofellesskap Hinna (kr 22,8 mill.) og Bofellesskap Eltarvåg (kr 19 mill.). Døme på prosjekt med avvik mot årsbudsjett er Bofellesskap Hinna, som hadde eit mindreforbruk på kr 3 mill., og Ramsvigtunet, som hadde eit meirforbruk på kr 3,5 mill. Prosjekta til Stavanger boligbygg KF er ikkje inkluderte.

Barnehage

Av barnehagebygg er Smiene barnehage (kr 27,7 mill.), Vardeneset barnehage (kr 19,7 mill.) og Grovgarderober (kr 14,3 mill.) dei største prosjekta i 2020. Prosjektet Grovgarderober har ein meirkostnad på kr 4 mill., medan Vardeneset barnehage fekk kr 2 mill. i lågare kostnader.

Kyrkje

Dei største prosjekta knytte til kyrkjeleg formål i 2020 er Domkirken på kr 36,2 mill. og Hundvåg kirke (kr 5 mill.).

Forvaltning

Investeringsutgifter for forvaltning blei på kr 31 mill. i 20202. Her inngår prosjekt som rehabilitering av institusjonar og bufellesskap (kr 13 mill.) og oppgradering av EL-anlegg på Hundvåg skule (kr 4,5 mill.). Ein stor del av mindreforbruket samanlikna med budsjett (kr 27,5 mill.) er knytt til prosjekt finansierte av den statlege tiltakspakken Vedlikeholdsmidler, som blir vidareført i 2021.  

Idrett

Investeringar i idrettsbygg i 2020 blei kr 24 mill. De største enkeltprosjekta som inngår i denne kategorien, er Hinna idrettsanlegg (kr 19 mill.) og Lervig idrettshall (kr 2,4 mill.).

3.2.2 Investeringsinntekter

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Kompensasjon for meirverdiavgift 99 643 136 574 36 931 136 462
Tilskot frå andre 157 174 117 988 -39 186 47 100
Sal av varige driftsmidlar 55 240 45 220 -10 020 132 000
Mottekne avdrag på utlån av eigne midlar 63 525 65 927 2 402 65 927
Bruk av lån 521 932 717 362 195 430 637 041
Sum investeringsutgifter 897 513 1 083 071 185 558 1 018 530
Tabell 3.4 Inntekter i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

I investeringsinntektene inngår kompensasjon for meirverdiavgift, refusjonar og overføringar frå staten og andre, inntekter frå sal av eigedom og anlegg, overføringar knytte til justeringsavtalar, avdrag på utlån av eigne midlar og bruk av lån. Samla investeringsinntekter i 2020 blei på kr 897,5 mill. og dermed kr 185 mill. høgare enn justert budsjett.

Hovudårsaka er at faktisk låneopptak for vidare utlån til føretaka blei kr 195,43 mill. lågare enn budsjettert. Gjennom strykingar etter førebels rekneskapsavslutning blei derfor bruk av lån rekneskapsført med kr 521,9 mill.

Motteken kompensasjon for meirverdiavgift blei kr 99,6 mill. og var kr 37 mill. under justert budsjett.

Refusjonar, overføringar og tilskot blei på totalt kr 157 mill., som er kr 39 mill. over budsjett. Overføringane er relaterte til justeringsavtalar, refusjonar frå andre inkludert anleggsbidrag for nytt sjukehus (kr 45 mill.), ulike tilskot frå staten som til dømes tilskot frå Husbanken for barnebustader i Bjørn Farmanns gate (kr 7,9 mill.), og spelemidlar for fleire gjennomførte prosjekt (kr 24,4 mill.). Døme her er Kvernevik og Hundvåg svømmehallar (kr 10,2 mill.).

Rekneskapsførte salsinntekter frå areal og bygningar ved utgangen av året blei kr 55,2 mill. I salsinntektene inngår mellom anna motteke oppgjer for sal av utanriksterminalen (kr 35,9 mill.), sluttoppgjer for Ryfast (kr 4,3 mill.) og Hinna fotball sin del av Hinna klubbhus (kr 11,4 mill.).

3.2.3 Overføring frå drift og avsetningar

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Overføring frå drift 252 298 252 190 - 108 259 334
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 747 - 1 961 0
Avsetning til bunde investteringsfond- 2 251 0 2 251 0
Bruk av bunde investeringsfond 4 959 747 - 4 212 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubunden investeringsfond- 42 852 44 117 86 969 194 986
Avsetning til ubunden investeringsfond- 163 915 - 163 915 00
Bruk av ubunden investeringsfond 121 063 208 032 86 969 0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 297 054 84 901 454 320
Tabell 3.5 Overføring frå drift og avsetningar i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Overføringar frå drift og netto avsetningar blei på kr 212,2 mill. Dette er kr 84,9 mill. lågare enn budsjett og kjem av stryking av avsetning til ubundne investeringsfond som følge av udisponert beløp i investeringsrekneskapen.

Det blei i 2020 overført kr 252,3 mill. av driftsinntektene til eigenfinansiering av investeringane i tråd med budsjettet. Avviket på kr 0,108 mill. kjem av ei teknisk justering.

Bundne investeringsfond

Avsetningar til bundne investeringsfond på kr 2,2 mill. gjeld i hovudsak øyremerkte midlar knytte til anleggsbidragsavtalane mellom kommunen og Helse Stavanger HF om bygginga av nytt sjukehus som blir avsette til 2021.

Bruk av bundne investeringsfond på kr 4,9 mill. er i hovudsak øyremerkte midlar frå 2019. Dette gjeld mellom anna midlar tilknytta anleggsbidrag nytt sjukehus og kr 0,75 mill. i tidlegare bundne investeringsfond i Rennesøy og Finnøy som blei overført til Stavanger kommune. Midlane inngår i felles finansiering av investeringane, jamfør vedtak i 2. tertialrapport.

Netto avsetning blei derfor på kr 2,7 mill. til bundne investeringsfond.

Ubundne investeringsfond

Avsetning til ubundne investeringsfond på kr 163,9 mill. er i tråd med justert budsjett og vil bli nytta til finansiering av investeringar i kommande år.

Budsjett for bruk av ubundne investeringsfond blei vedtekne i Handlings- og økonomiplan 2020–2023 og i 1. tertialrapport. Endring i finansiell framdrift i fleire prosjekt bidrog til ei overskotsfinansiering av investeringane. Bruk av fond blei derfor stroke med kr 87 mill. Netto avsetning blei dermed kr 42,9 mill. til ubundne investeringsfond.