Årsrapport 2020

3.1.4 Eigenfinansiering av investeringar

Eigenfinansiering
        Eigenfinansiering blir brukt om dei midlane kommunen sjølv har og prioriterer til å finansiera investeringane, til forskjell frå lånefinansiering.

Eigenfinansiering blir brukt om dei midlane kommunen sjølv har og prioriterer til å finansiera investeringane, til forskjell frå lånefinansiering. Grada av eigenfinansiering fortel kor stor del desse midlane utgjer av investeringane.

Den langsiktige målsettinga til kommunen er at investeringane over tid bør vera minst 50 prosent eigenfinansierte for å unngå at for store lånekostnader blir velta over på framtidige generasjonar.

Eigenfinansiering av investeringar i 2020 svarer til 57 prosent av brutto investeringsutgifter (eksklusivt avdrag og utlån til startlån, Stavanger boligbygg KF og Stavanger utvikling KF og avsetningar). Dette er lågare enn nivået på 64 prosent, som blei forventa ved rapporteringa per 31. oktober. Det langsiktige målet til kommunen blei innfridd i 2020.

Nivået på eigenfinansieringsgrada varierer frå år til år og er avhengig av storleiken på dei ulike eigenfinansieringskjeldene, og dessutan investeringsnivået. Dette er nærare omtalt i kapittel 3.2.1. Figur 3.3 viser eigenfinansieringsgrad av investeringar i perioden 2011–2020.

Figur 3.3 Eigenfinansiering av investeringar for tidlegare Stavanger kommune i åra 2011-2019, og ny samanslått kommune i 2020