Årsrapport 2020

2.6.2 Kommunen sin innsats for å utvikla og ta i bruk nyttige, digitale løysingar

Innføre brukarvennlege digitale løysingar som fungerer saman med kvarandre

Koronapandemien har gitt organisasjonen eit kompetanseløft innanfor bruk av digitale løysingar og gjennomføring av virtuelle møte. Mellom anna er Teams teke i bruk som verktøy for digital samhandling. Kommunen har òg teke i bruk ei rekke andre nye digitale løysingar. Til dømes er ein ny søkemotor (Ayfie Locator) på plass, og ei ny intranettløysing er lansert.

Sette innbyggarar og medarbeidarar i stand til å bruka digitale løysingar

Forprosjektet Digihjelpen, som kartlegg behovet for auka digital kompetanse blant innbyggarane i kommunen, blei gjennomført med brei deltaking. Dette innsiktsarbeidet skal nyttast i ulike pilotprosjekt i 2021, og i vidareutvikling av innbyggartenester.

Kommunen har utarbeidd fleire dokument med svar på IKT-spørsmål som er tilgjengelege for alle medarbeidarane. Dette bidreg til at tilsette sjølve finn løysingar på IKT-problema sine raskt og effektivt. I tillegg har det blitt mogleg å chatta direkte med IT-avdelinga om IKT-problemstillingar. Opplæringsplanar for systemansvarlege er òg utvikla og tekne i bruk. Kurs innanfor informasjonstryggleik og personvern har vore ei prioritert satsing.

Digitalisera arbeidsprosessar

Den raske teknologiske utviklinga har opna nye effektiviseringsmoglegheiter. Robotisert prosessautomatisering (RPA) er ein teknologi som kan minimera, og enkelte stader eliminera, manuelle arbeidsprosessar. Målet med robotisering av arbeidsprosessar er å automatisera enkle og repetitive arbeidsoppgåver slik at tilsette kan bruka tida på meir avanserte oppgåver. Stavanger kommune har hatt ei aukande satsing på robotisering i samband med automatisering av arbeidsprosessar. Kompetansen innanfor robotisering i organisasjonen har auka, og fleire automatiseringsprosessar er utvikla og sette i drift gjennom året.