Årsrapport 2020

2.3 Gode kvardagsliv

Gode kvardagsliv, eit av tre satsingsområde i samfunnsdelen i kommuneplanen, er med på å gjera bu- og nærmiljøa attraktive for innbyggarane.

Arbeid med ny folkehelsestrategi, som er eit styringsverktøy for å fremma folkehelsa, har starta med særleg merksemd på å jamna ut sosiale forskjellar i helse.

2.3.1 Kommunen sin innsats for driftige lokalmiljø

Legga til rette for aktive lokaldemokrati

Kommunedelsutvala fekk i 2020 ei utvida rolle, noko som er reflektert i delegeringsreglementet. Utvala har mellom anna fått innstillande myndigheit overfor utval for by- og samfunnsutvikling i kommunedelplanar og større områdereguleringsplanar som gjeld eigen kommunedel. Rennesøy og Finnøy kommunedelar har i tillegg fått innstillande myndigheit for ei rekke andre utvalde tema.

Målsettinga om at kommunedelspolitikarane skal vera i kontinuerleg dialog med innbyggarane, har i aukande grad blitt ein realitet gjennom året. Kommunedelsutvala har òg fått mandat til å ta initiativ til eigne saker. Eit system for dette, som vonleg vil løfta stemma til innbyggarane og legga til rette for større grad av samskaping, er etablert.

For å styrka arbeidet i tråd med dei nye ambisjonane for kommunedelsutvala har kommunen tilsett to demokratirådgivarar. Første fase i arbeidet til demokratirådgivarane har vore å omsetta idear om nærdemokrati til konkret handling. Demokratirådgivarane har i tillegg vore sentrale bidragsytarar i arbeidet med å testa ut digital medverknad.

I 2020 blei det arbeidd med handlingsplan Frivillighet, og planen er venta ferdig i 2021.

Stavanger kommune testar saman med Trondheim og det nasjonale smartbynettverket eit nytt verktøy for auka innbyggarinvolvering og -budsjettering, Decidim. Verktøyet, gjennom nettstaden www.folkebudsjett.no, gjer det enklare å delta i diskusjonar, spora opp og påverka avgjerds-prosessar og føresegner om utviklinga av byen og nabolaget ein bur og oppheld seg i.

Kommunen sin innsats i utviklinga av velfungerande bydels-/kommunedelssenter
Nærmiljøutvikling er sett i gang med utgangspunkt i områdesatsinga på Storhaug og i Hillevåg. Kommunen har vedteke å vidareføra områdeløft Hillevåg. Det er gjort eit strategisk kjøp av tomt for å sikra areal til skatehall / hall med bydelsfunksjonar på Kvaleberg. Første fase i planlegginga av forprosjekt for Lervig park er ferdig. Kommunen har gjennomført ulike former for medverknad når det gjeld utforming av parken.

Kommunen sin innsats for å utvikla gode møteplassar og opna offentlege bygg for variert bruk
Bydelsfellesskapet i Kvitsøygaten er vidareutvikla i retning av å bli eit miljø for tenesteutvikling, tenesteyting og innovasjon – ein plass for aktivitet og deltaking.

Godt samspel mellom innbyggarar, kommune, frivillige og næringsliv
I 2020 opna innbyggartorga i Vikevåg og på Judaberg. Etableringa bidrog til å skapa ein viktig felles arena og nærleik mellom innbyggarane og kommunen i kommunedelane Rennesøy og Finnøy ved overgangen til ny kommune.

Innbyggartorga skal mobilisera innbyggarar, frivilligheit, næringsliv og kommune til å møtast, bygga fellesskap og samhandla om det som skjer lokalt. I løpet av det første driftsåret opna torga fellesskapsarenaer som sosiale møteplassar og kafé, arenaer for nærdemokrati og dessutan moglegheit for lån av møterom, kreative soner og drop-in arbeidsplassar. Lån av lokale til møte og arrangement og drop-in arbeidsplassar er ope tilgjengeleg for alle via den digitale portalen Aktiv kommune. Kvart torg har ein innbyggartorgkoordinator som legg til rette for koplingar mellom lokale initiativ og ressursar, og mot kommunen sentralt. Dei lokale frivilligsentralane har òg etablert treffpunkt på torga.

Innbyggartorga er ein arena for å tenka nytt om arbeidsformer, tenesteleveransar og samskaping. På Judaberg innbyggartorg er det etablert eit eige «veksthus» for involvering og samhandling om utvikling av nærmiljø og tenester. Her kan innbyggarane jamleg møta lokale politikarar og ulike tenester til ein prat i uformelle omgivnader. Hausten 2020 blei det gjennomført fleire involveringsaktivitetar frå kommune og næringsliv på arenaen. Seinhaustes opna òg ein lokal politipost der innbyggarane kvar veke kan treffa dei lokale politikontaktane.

Innbyggartorga har halde ope i heile perioden. Utviklinga og omfanget av aktiviteten på innbyggartorga er likevel sterkt prega av koronapandemien. I periodar der det blei opna for at fleire kunne møtast fysisk, var aktiviteten høg, med stor breidd i arrangement og aktørar.

2.3.2 Kommunen sin innsats for å gi barn og unge eit godt utgangspunkt for å meistra kvardagen og vaksenlivet

Sikre barn og unge sine kompetansar for framtida

Stavangerskolen tok i bruk nye nasjonale læreplanar hausten 2020. Fagfornyinga skal gjera opplæringa meir praktisk og relevant. Prioriteringa i faga skal bli tydelegare, og elevane skal få læra meir i djupna. Kritisk tenking og kjeldekritikk blir òg viktigare.

Kompetente vaksne er den viktigaste innsatsfaktoren i arbeidet for å skapa ein god oppvekst og opplæring for barn og unge. Den regionale ordninga for kompetanseutvikling i barnehagen er vidareført i 2020. Ordninga skal bidra til høgare kvalitet og eit meir likeverdig tilbod i barnehagane. Det er òg innført ein ny verksemdsstruktur som skal styrka leiinga og gi auka profesjonalisering i barnehagane.

Lærarar har fått vidareutdanning gjennom den nasjonale ordninga Kompetanse for kvalitet. Stavanger har òg sett i gang eit nytt kull i den lokale skuleleiarutdanninga. Det kommunale programmet for rettleiing av nyutdanna lærarar er eit anna tiltak som bidreg til å sikra kompetansen og kvaliteten i skulen.

Ta i bruk barn og unge sine eigne ressursar

Retten barna har til medverknad, er nedfelt i FNs barnekonvensjon. I juni 2020 blei Stavangers nye plan for kvalitetsutvikling i skulen vedteken i kommunestyret. Planen bygger mellom anna på innspel frå ungdommens bystyre og alle elevråda om kva som kjenneteiknar ein god skule. Elevstemma er nytta som teikn på god praksis.

Kommunestyret har vedteke at det skal utarbeidast ein eigen strategiplan for samarbeid med barn og unge i Stavanger. Arbeidet med planen har starta opp. Planen skal styrka medverknaden til barn og bidra til at kommunen bruker kunnskapen til barna for å utvikla gode tenester.

Gi barn og unge opplevinga av fellesskap og tilhøyrsel

Sosial tilhøyrsel er ei viktig ramme for leik, læring og utvikling. For å sikra at SFO blir ein arena for alle, vedtok kommunestyret å tilby gratis SFO til alle førsteklassingar frå hausten 2020. Intensivopplæring og auka lærartettleik skal òg bidra til å auka inkluderinga i skulen og redusera behovet for spesialundervisning.

Stavanger kommune har ein eigen plan for å motverka sosiale forskjellar og forhindra utanforskap blant barn og unge. Formannskapet behandla i september ei sak med orientering om status for dei 25 tiltaka i planen Barn vil være med! Plan for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019–2022.

Sikre tidleg og tverrfagleg innsats

Gjennom områdesatsingar på Storhaug, i Hillevåg og i Kvernevik arbeider dei ulike verksemdene tverrfagleg for å sikra gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Stavanger kommune prioriterer tverrfagleg samarbeid og tidleg innsats for å førebygga vanskar i livet til barn.

Prosjekt Styrking koordinerende enhet har til hensikt å styrka helse- og velferdskontora som koordinerande eining overfor barn og unge med ulike funksjonsnedsettingar. Prosjektet har i 2020 gjennomført ein grundig innsiktsfase med innspel frå brukarar og aktørar frå oppvekst og utdanning og helse og velferd, og dessutan utarbeidd rutinar og rammer for opplæring av koordinatorar.

Koronapandemien

Alle barnehagar, skular, fritidstilbod, barnevern og helsestasjonar har gjort ein stor innsats for å halda oppe eit best mogleg tilbod til barn og unge under pandemien. Helsesjukepleiarane har drive smittesporing og samtidig følgt opp dei vanlege oppgåvene sine. Redusert opningstid i barnehagane gav rom for mindre grupper, noko som viste seg å vera bra for barna. Stavanger kommune hadde eit godt utgangspunkt for å driva heimeskule, sidan alle elevar hadde eigen Chromebook og det allereie var etablert ei eiga ressursgruppe for rettleiing av lærarar i bruk av IKT. Barnas sommar og Fiks Ferigge Ferie blei gjennomført nesten som vanleg sommaren 2020 og med høg deltaking.

2.3.3 Kommunen sin innsats for at innbyggarane skal vera aktive og klara seg best mogleg gjennom heile livet

Tilstrekkeleg antal bustader for alle livsfasar i varierte og trygge bumiljø

I kommuneplanens arealdel 2023–2040 arbeider kommunen med å setta av tilstrekkeleg areal til bustadbygging for innbyggarar i alle livsfasar i byområdet og i dei nye kommunedelane.

Bustadsosial handlingsplan 2018–2023, plan for omsorgsbygg 2019–2034 og dessutan nasjonale føringar tilrår integrering og normalisering av kommunale bustader i den ordinære bustadmassen. Dette krev auka samarbeid mellom private utbyggarar og kommunen i planlegginga av bustadprosjekt. Stavanger kommune arbeider no med å utvikla pilotprosjekt for auka sosial berekraft, som mellom anna inneber ein god bebuarmiks, i samarbeid med private utbyggarar. Kommunen satsar òg på å vidareutvikla den felles samarbeidsarenaen Boligforum for å styrka det bustadpolitiske samarbeidet.

Planen for omsorgsbygga opnar moglegheiter for ulike buformer. Helse og velferd har teke initiativ til eit pilotprosjekt for unge med fysisk funksjonsnedsetting, der tre omsorgsbustader i same bustadkompleks er selde til denne brukargruppa. Pilotprosjektet skal sjå på moglegheitene for å kunna nytta fellesareal som ein base der bebuarane kan møtast, for mellom anna å motverka einsemd. Pilotprosjektet vil kartlegga om denne buforma kan vera eit alternativ framfor bufellesskap med heildøgnstenester for brukargruppa.

Stavangermodellen er eit samarbeid mellom kommunen og private, der unge med utviklingshemming får høve til å finansiera kjøp av eigen bustad. Kommunen prosjekterer og bygger tilpassa bustader i samarbeid med Husbanken, i eit bufellesskap organisert som eit burettslag med kommunal forkjøpsrett til leilegheitene. Når bufellesskapet står ferdig, vil brukarane få kjøpa kvar si leilegheit. Stavanger boligbygg KF beheld ei leilegheit i kvart bufellesskap til personalbase. To slike prosjekt er i gang, og eit tredje er vedteke. Evaluering av Stavangermodellen vil vurdera opning for andre brukargrupper.

Tenestene innbyggarane har behov for, er tilgjengelege der dei bur

Kommunale helse- og velferdstenester blir i hovudsak ytte lokalt. Enkelte spesialiserte tenester blir organiserte og leverte sentralt, men er tilgjengelege for alle innbyggarane i den nye kommunen. Kapasiteten i helse- og velferdstenestene blir utnytta i heile kommunen, samtidig som skjønnsutøvinga i tenestetildelinga opnar for at innbyggarar i dei nye kommunedelane kan få til dømes butilbod i nærleiken av der dei har budd.

Bidra til at eldre og innbyggarar med funksjonsnedsettingar kan bu heime lengst mogleg

Bustaden og omgivnadene kan vera avgjerande for korleis me meistrar kvardagen når helsa sviktar. Stavanger kommune og frivilligsentralane i Stavanger prøver ut eit nytt tilbod der frivillige kan hjelpa personar med behov for ombygging av bustaden på grunn av helsa med å innhenta tilbod og å halda kontakt med byggefirma. Blir erfaringane frå dette arbeidet gode, og tilbodet er nyttig for innbyggarar med behov for slik hjelp, kan ordninga bli varig.

Det er gjennomført ein moglegheitsstudie som viser at høgblokka i Bekkefaret kan gjenbrukast til nytt formål med nye bebuarar, om ho blir oppgradert innvendig og utvendig. Moglegheitsstudien legg til rette for å vurdera om blokka skal oppgraderast og bli brukt til Omsorg pluss. Omsorg pluss er ei ny buform som mellom anna skal erstatta aldersheimane med samlokaliserte omsorgsbustader som har fellesareal og eit døgnbemanna servicetilbod.

På bakgrunn av tidlegare heisprosjekt gjennomførte kommunen ei kartlegging av behovet for etterinnstallering av heis i burettslag. Kartlegginga dannar grunnlag for eit samarbeid mellom kommunen og bustadselskap for å stimulera til at eldre lågblokkbusetnad installerer heis. Målet er å ta i bruk verkemidla som skal til for at fleire eldre og menneske med nedsett funksjonsevne kan bu lenger i eigen, eigna bustad. Tilgang til heis gjer det også enklare å delta aktivt i lokalsamfunnet.

Leve HELE LIVET

Kommunen sitt omstillingsprogram Leve HELE LIVET handlar om systematisert meistringsstøtte. Framleis har Stavanger ein jamn tilvekst av yngre personar med varige behov for omfattande helse- og velferdstenester. I tillegg er talet på eldre aukande. Flest mogleg må derfor greia å ha aktive og meiningsfulle liv og klara seg sjølve lengst mogleg.

Nytt pasientforløp er ei satsing der meistring står sentralt hos alle som søker tenester frå dag ein. Nye brukarar av helse- og velferdstenester får hjelp til å setta mål, laga ein plan for å nå måla og avslutta bruken av tenestene når måla er nådde.

Kommunen har sett i verk fleire prosjekt og tiltak for å forbetra tenester til eldre, og eit aldersvennleg samfunn. Det er godt samsvar mellom arbeidet til kommunen på dette feltet og intensjonane i kvalitetsreforma til regjeringa, Leve hele livet. Pågåande forbetringsarbeid innanfor helse- og omsorgstenestene som støttar opp under kommunen sine valde innsatsområde i kvalitetsreforma til regjeringa, blir vidareført.

Velferdsteknologi og digitalisering

Koronapandemien har opna for tenester via andre verktøy og på nye måtar. Dette kjem mellom anna til syne i auka volum av velferdsteknologiske løysingar, som til dømes mobil tryggleiksalarm. Nettbrett er teke i bruk for at bebuarar kan ha digitale møte med pårørande på alle alders- og sjukeheimane. Digitale brukarmøte blir nytta når løysingane er sikre nok og brukaren har tilstrekkeleg digital kompetanse. Nokre av desse løysingane vil bli vidareførte.

Visingsleilegheita Hverdagslabben på Ullandhaug Helsecampus blir brukt til å informera og trena innbyggarane i bruk av ny teknologi, og dessutan gi tilsette og studentar opplæring i nye måtar å jobba på.

Betre organisering av ROP-tenester (rus og psykiatri)

Tenesteutvikling til menneske med ROP-lidingar representerer kanskje ei av dei største utfordringane i helse-, sosial- og omsorgstenesta i kommunen. Stavanger kommune har teke initiativ til eit FoU-prosjekt med vekt på forsking for ny kunnskap og tenesteutvikling innanfor feltet. UiS skal mellom anna følga to nye bu- og tenestetilbod tett. Koronapandemien har forseinka arbeidet.

Koronapandemien

Koronapandemien sette sitt preg på helse- og velferdstenestene i 2020. TISK-tiltaka blei bygde opp og forsterka fleire gonger gjennom året. Helse og velferd har levert gode og forsvarlege tenester trass pandemien. For mottakarane av helse- og velferdstenester, og dei pårørande, har 2020 likevel vore eit år med periodevis redusert tilgang til tenestene. Arbeidet med å handtera pandemien kravde omfattande omdisponering av tilsette, særleg i første halvår, og dette førte til at fleire planlagde utviklingsoppgåver og større prosjekt blei forseinka.