Årsrapport 2020

2.1 Ny kommune, ny visjon, ny samfunnsdel i kommuneplanen og nytt plansystem

Kommunereforma som vart gjennomført i perioden 2014-2020 førte til at kommunane Stavanger, Finnøy og Rennesøy vart slått saman og den nye kommunen etablert 1. januar 2020. Sak om sluttrapport for programmet Nye Stavanger skal til politisk behandling i 2021.

Kommunestyret vedtok i juni 2020 ny visjon: Me bygger fellesskap. Visjonen handlar mellom anna om å skapa relasjonar, samfunnsstrukturar og byrom gjennom samskaping med innbyggarane og næringsliv, gjennom mangfald, inkludering og samarbeid også med frivillige.

Kommuneplanen med samfunnsdel og arealdel er det øvste styringsdokumentet til kommunen. Handlings- og økonomiplanen er handlingsdelen til kommuneplanen.

Ved behandling av planstrategien i september 2020 vedtok kommunestyret ny samfunnsdel. Denne peiker ut mål og strategiar for ønskt samfunnsutvikling i perioden 2020–2034, og er mellom anna basert på FNs berekraftsmål. Samfunnsdelen har tre satsingsområde: gode kvardagsliv, regionmotoren og grøn spydspiss. I tillegg  fastset han mål for arbeidet til kommuneorganisasjonen.

I planstrategien vedtok kommunestyret også at det skal utarbeidast ny arealdel for den nye kommunen. Dette er ein plan for korleis områda til kommunen skal brukast og utviklast. Kommunestyret vedtok i november 2020 planprogrammet, som fastlegg korleis arealdelen skal utarbeidast. Arealplanarbeidet er tredelt: bustad- og byutvikling, transport og mobilitet og grøn plan.

Kommunestyret har vedteke nytt plansystem som mellom anna skal styrka planar som styringsverktøy, bidra til auka politisk styring og administrativ gjennomføring. Samfunnsdelen og arealdelen blei skilde, slik at samfunnsdelen kan vedtakast tidleg og dermed gi føringar for resten av kommunestyreperioden. Handlings- og økonomiplanen har fått ei tydelegare rolle som handlingsplanen til samfunnsdelen. Det er òg laga eit planhierarki, som viser samanhengen mellom dei ulike planane og plantypane.

Dei politiske hovudutvala har utarbeidd arbeidsprogram og planbehov for perioden 2020­–2024. Kvart utval prioriterte mål og strategiar frå samfunnsdelen, og dessutan kva planar som skal utarbeidast i kommunestyreperioden. Utvala tok òg stilling til kva satsingar som skal gjennomførast. Slik blei arbeidsprogramma ei kopling mellom samfunnsdelen og handlings- og økonomiplanen.