Årsrapport 2020

14.3 Konsolidert rekneskap 2020

Alle tal er gitt opp i heile tusen

Innleiing

Konsolidert årsrekneskap er regulert i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunar og fylkeskommunar, kapittel 10 Konsoliderte årsrekneskapar for kommunar og fylkeskommunar.

I samsvar med § 10-1 Konsolidering skal den konsoliderte årsrekneskapen etter kommunelova § 14-6 første ledd bokstav d visa kommunen som éi økonomisk eining. Den konsoliderte årsrekneskapen skal utarbeidast ved å slå saman årsrekneskapane til dei einingane som skal inngå i konsolideringa. Transaksjonar og mellomverande mellom einingane skal eliminerast, men berre så langt det følgjer av god kommunal rekneskapsskikk. Årsrekneskapen til kommunale føretak som førar rekneskap etter rekneskapslova skal omarbeidast før konsolideringa så langt det er nødvendig etter god kommunal rekneskapsskikk. Reglane om årsavslutning i kapittelet til forskrifta 4 om strykingar av meir-/mindreforbruk i drift og udekt/udisponert i investering gjeld ikkje for den konsoliderte rekneskapen.

Konsolidert årsrekneskap skal visa beløp for årets rekneskap i økonomisk oversikt drift, økonomisk oversikt balanse og løyvingsoversikt investering. Det er ikkje samanlikningstal 01.01.20 då dette er første år i samanslått kommune.

Noteopplysningar som vil vera lik tilsvarande noteopplysningar til rekneskapen til kommunekassen kan, ifølgje KRS 14 Konsoliderte årsrekneskapar, blir utelatne frå den konsoliderte årsrekneskapen. Notane om endring av rekneskapsprinsipp, garantiar, gebyrfinansierte sjølvkosttenester og sikring ville i konsolidert rekneskap vore identiske med tilsvarande noter for Stavanger kommune, og er derfor utelate i konsolidert rekneskap.

Det blir elles vist til rekneskapsprinsipp omtalt i årsrekneskap for Stavanger kommune.

Økonomisk oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRekneskap 2020
Driftsinntekter  
1 Rammetilskot 2 948 128
2 Inntekts- og formuesskatt 5 548 456
3 Eigedomsskatt 215 890
4 Andre skatteinntekter 0
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 374 842
6 Overføringar og tilskot frå andre 1 352 046
7 Brukarbetalingar 442 139
8 Sals- og leigeinntekter 1 243 209
9 Sum driftsinntekter 12 124 711
Driftsutgifter  
10 Lønnsutgifter 5 705 757
11 Sosiale utgifter101 373 359
12 Kjøp av varer og tenester 3 379 966
13 Overføringar og tilskot til andre 970 588
14 Avskrivingar4,9586 005
15 Sum driftsutgifter 12 015 675
16 Brutto driftsresultat 109 036
Finansinntekter/-utgifter  
17 Renteinntekter 118 846
18 Utbytter 277 857
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel 5 576
20 Renteutgifter 234 429
21 Avdrag på lån9371 439
22 Netto finansutgifter -203 590
23 Motpost avskrivingar 586 005
24 Netto driftsresultat 491 451
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:  
25 Overføring til investering 270 831
26 Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond11121 883
27 Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 268 943
28 Bruk av tidlegare års mindreforbruk -175 191
28 Dekning av tidlegare års meirforbruk  4 984
29 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat 491 451
30 Framførte til inndekning i seinare år (meirforbruk) 0
Last ned tabelldata (Excel)

Løyvingsoversikt investering

Løyvingsoversikt investering § 5-5 1. leddNoteRekneskap 2020
1 Investeringar i varige driftsmiddel  1 123 404
2 Tilskot til andres investeringar  4 286
3 Investeringar i aksjar og delar i selskap  28 044
4 Utlån av eigne middel 0
5 Avdrag på lån 0
6 Sum investeringsutgifter  1 155 734
7 Kompensasjon for meirverdiavgift  107 852
8 Tilskot frå andre  165 020
9 Sal av varige driftsmiddel  55 121
10 Sal av finansielle anleggsmidlar  220
11 Utdeling frå selskap 0
12 Mottekne avdrag på utlån av eigne middel  63 875
13 Bruk av lån  523 511
14 Sum investeringsinntekter  915 599
15 Vidareutlån  424 160
16 Bruk av lån til vidareutlån - 424 160
17 Avdrag på lån til vidareutlån9 180 396
18 Mottekne avdrag på vidareutlån9- 180 396
19 Netto utgifter vidareutlån 0
20 Overføring frå drift  270 831
21 Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond11 2 708
22 Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond - 19 339
23 Dekning av tidlegare års udekt utgjorde - 14 064
24 Sum overføring frå drift og netto avsetningar  240 136
25 Framførte til inndekning i seinare år (udekt utgjorde) 0
Last ned tabelldata (Excel)

Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote12/31/2020
A. Anleggsmidlar  34 116 308
I. Varige driftsmiddel  17 481 774
1. Faste eigedommar og anlegg4 16 628 910
2. Utstyr, maskiner og transportmiddel4 852 864
II. Finansielle anleggsmidlar  4 916 664
1. Aksjar og delar5 1 789 745
2. Obligasjonar 0
3. Utlån6 3 126 919
III. Immaterielle eigedelar 0
IV. Pensjonsmiddel10 11 717 870
B. Omløpsmiddel2 4 162 797
I. Bankinnskot  2 252 099
II. Finansielle omløpsmiddel  620 067
1. Aksjar og delar 0
2. Obligasjonar7 620 067
3. Sertifikat 0
4. Derivat 0
III. Kortsiktige fordringar  1 290 632
1. Kundefordringar  250 168
2. Andre kortsiktige fordringar  486 715
3. Premieavvik  553 749
Sum eigedelar  38 279 105
EIGENKAPITAL OG GJELD  
C. Eigenkapital  14 300 780
I. Eigenkapital drift  1 506 249
1. Disposisjonsfond  1 248 193
2. Bundne driftsfond11 258 056
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen 0
4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen 0
II. Eigenkapital investering  354 026
1. Ubunde investeringsfond  278 274
2. Bundne investeringsfond11 75 752
3. Udekt utgjorde i investeringsrekneskapen 0
III. Annan eigenkapital  12 440 505
1. Kapitalkonto3 12 367 951
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift  72 555
3. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen investering 0
D. Langsiktig gjeld  22 108 805
I. Lån  9 953 688
1. Gjeld til kredittinstitusjonar8 3 023 688
2. Obligasjonslån8 6 930 000
3. Sertifikatlån 0
II. Pensjonsforplikting10 12 155 117
E. Kortsiktig gjeld  1 869 520
I. Kortsiktig gjeld2 1 869 520
1. Leverandørgjeld  424 471
2. Likviditetslån 0
3. Derivat 0
4. Anna kortsiktig gjeld  1 445 049
5. Premieavvik 0
Sum eigenkapital og gjeld  38 279 105
F. Memoriakonti 0
I. Ubrukte lånemiddel  501 026
II. Andre memoriakonti  21 066
III. Motkonto for memoriakontiene - 522 092
Last ned tabelldata (Excel)

Noter

Noter 1 Einingar som inngår i konsolidert rekneskap

Konsolidert rekneskap er utarbeidd i tråd med Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsrekneskap og årsmelding for kommunar og fylkeskommunar, kapittel 10 Konsoliderte årsrekneskapar for kommunar og fylkeskommunar.

Den konsoliderte årsrekneskapen etter kommunelova § 14-6 første ledd bokstav d skal visa kommunen som éi økonomisk eining.

Einingar som inngår i konsolidert rekneskap:

Stavanger kommune

Stavanger Boligbygg KF

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Natur- og idrettsservice KF

Stavanger Parkeringsselskap KF

Stavanger Utvikling KF

Sølvberget KF

Note 2 Endring i arbeidskapital

Balanserekneskapen 12/31/2020
2.1   Omløpsmiddel4 162 797
2.3   Kortsiktig gjeld1 869 520
Arbeidskapital2 293 277
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

Balanserekneskapen 12/31/2020
Anleggsmidlar34 116 308
Langsiktig gjeld22 108 805
Endring ubrukte lånemiddel (auke +/reduksjon-)501 026
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar anleggsmidlar-28 293
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar langsiktig gjeld-115 006
Omklassifisert eigenkapital Stavanger natur- og Idrettservice KF 20112 000
Tilbakeførte terminar startlån721
Sum12 367 951
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Varige driftsmiddel

Varige driftsmiddelIKT-utstyr, programvare, kontormaskiner o.l. Inventar, utstyr, verktøy, maskiner, køyretøy o.l.BrannbilarTekniske anleggBustader, skular, barnehagar, idrettshallar, leidningsnett og vegarAdm.bygg, sjukeheim, kulturbygg, osb.Tomte-område og kunst Sum
Bokført verdi 01.01.2082 127 741 063 5 834 406 355 10 345 263 3 185 482 2 668 909 17 435 033
Tilgang i rekneskapsåret22 088 132 848 0 65 270 649 214 164 411 40 722 1 074 552
Avgang i rekneskapsåret0 -112 0 0 -15 783 0 0 -15 895
Delsal i året0 0 0 0 -11 463 0 -688 -12 151
Avskrivingar i rekneskapsåret-26 693 -95 507 -465 -27 451 -359 978 -75 912 0 -586 005
Nedskrivingar -539 -803 0 -22 -11 537 -5 352 -395 492 -413 746
Korr. av anlegg etter kommunesamanslåing -8-10-3-200-14
Bokført verdi 31.12.202076 975 777 488 5 369 444 149 10 595 715 3 268 629 2 313 450 17 481 774
Økonomisk levetid 5 år  10 år  20 år  20 år  40 år  50 år 0  
AvskrivingsplanLineærLineærLineærLineærLineærLineærIngen avskr. 
Last ned tabelldata (Excel)

Tomteområde er nedskrivne med 392,939 mill. knytte til dobbeltførte registreringar av innkjøpskost tidlegare år.

Note 5 Aksjar og delar

AksjarEigardel i selskapetVesentleg nedskrivingMotteke utbytteBokført verdi 31.12.20
Lyse AS45,73 % 274 410461 454
Rogaland Teater AS25,93 %  28
Universitetsfond Rogaland AS36,32 %  13 800
ODEON kino Stavanger/Sandnes33,15 %  5 119
Glad Mat AS4,08 %  5
Lysefjorden Utvikling AS11,32 %  330
Stavanger Sentrum AS40,00 %  704
Blue Planet AS1,17 %  150
Allservice AS50,38 %  1 490
Forus Næringspark AS49,01 %  7 400
Filmkraft Rogaland AS35,00 %  560
Museum Stavanger AS47,00 %  65
Attende AS55,00 %  785
Stavanger Forum AS 87,42 %  43 897
Bysykkelen AS25,00 %  2 000
Valide Invest I AS 9,98 %  1 500
Valide invest II AS 9,68 %  1 500
Hagltårnet Næring AS100,00 %  62 606
Risavika Bioproduction AS39,22 %  2 000
Forus Folkehelsesenter AS 0,00 %  0
Forus Flerbrukshaller AS 0,00 %  0
Forus Sportssenter AS 77,00 %  70 799
Bygdebladet Randaberg og Rennesøy AS15,00 %  53
Reisemål Ryfylke AS5,59 %  38
Ryfylke Næringshage AS10,13 %  200
Rogaland Parkering AS 100,00 %  100
Jåttåvågen2 AS100,00 %  804 000
Stokkavika AS 8,89 %  3 752
Sum  274 4101 484 334
Delar EigardelVesentleg nedskrivingMotteke utbytte/ overføringBokført verdi 31.12.20
Stavangerregionen Havn IKS81,88 %  0
IVAR IKS 41,24 %  0
Rogaland brann og redning IKS43,95 %  2 660
Rogaland Revisjon IKS33,29 %  1 347
Renovasjonen IKS50,00 % 1 0007 997
Stavanger Konserthus IKS89,00 %  89
Sørmarka flerbrukshall IKS53,65 %  384
Multihallen og Storhallen IKS53,65 %  374
Opera Rogaland IKS50,00 %  400
Rogaland Kontrollutvalgsekr. IS35,00 %  210
Biblioteksentralen AL   2
Samvirkelaget Flørli Vann og Kloakk SA   650
Egenkapitalinnskudd KLP   291 137
Andeler Dragaberget Barnehage SA   20
Norsk skjemaforlag   0
Bate Boligbyggelag   0
A/L Haukelivei 10   0
Jæren Folkehøyskole   0
Bruksrettighet Båtplass Åmøy havn   0
Ryfylke Miljøverk IKS    0
Finnøy Flerbrukshall SA   100
Tomatfestivalen SA   40
Sum  1 000305 411
Sum aksjar og delar  275 4101 789 745
Last ned tabelldata (Excel)

Note 6 Utlån

Utlån til Uteståande 31.12. Tap på hovudstolTap komne renter osb.Samla tap
Utlån finansiert med innlån    
Startlån 2 246 4462222223
Avsett til tap på startlån*-25 384000
Sum lånefinansierte utlån2 221 0622222223
Utlån finansiert med eigne middel    
Viking fotball1 550000
Rogaland Rideklubb1 812000
Varmestuens venner641000
Museum Stavanger3 099000
Forus og Gausel Idrettslag1 167000
Oilers Invest AS53 417000
Skjalg Idrettslag0000
Forus Flerbrukshaller11 933000
Forus Folkehelsesenter AS 3 467000
Hagltårnet Næring AS4 086000
Sosiale utlån405000
Lyse Energi AS823 230000
Renaa Express Sølvberget AS 1 050000
Sum andre utlån 905 857000
Sum eigenfinansierte utlån905 857000
Sum3 126 9192222223
Last ned tabelldata (Excel)

*I tillegg til tapsavsetjinga på startlån er det tidlegare avsett 10,606 mill. til tapsfond, til saman 35,990 mill. Det er ikkje gjort ytterlegare avsetningar til framtidige tap på utlån i 2020.

Note 7 Marknadsbaserte finansielle omløpsmiddel

AktivaklasseInnkjøpskost 31.12.20Marknadsverdi 31.12.20Bokført verdi 31.12.20Årets resultat
Aksjefond22 1675 11822 167-17 049
Grunnfondsbevis17 30122 13117 3014 831
Ansvarlege lån, fondsobligasjonar228 220220 943228 220-7 277
Industriobligasjonar/sertifikat185 994188 127185 9942 133
Bankobligasjonar og bankinnskot115 953117 123115 9531 170
-Av dette bankinnskot-62 949-62 949-62 9490
Andre 3 0003 0153 00015
Grøn finansforvaltning114 164126 558114 16412 394
Kursregulering pr. 01.01.20  -11 07511 075
Urealisert gevinst 31.12.20  7 291-7 291
Sum623 850620 067620 0670
Last ned tabelldata (Excel)

* Urealisert tap eller gevinst blir ikkje lagt på det enkelte verdipapiret, men samlast og blir lagt til innkjøpskost pr 31.12 slik at bokført verdi blir lik marknadsverdi. Netto urealisert gevinst på 7,3 mill. er resultatført i 2020. Realisert gevinst på 12,3 mill. er inntektsførte i 2020 og realisert tap på 10,3 mill. er utgiftsførte i 2020. Kursreguleringsfondet er pr 31.12.20 på 75,9 mill. og er stort nok i samsvar med finansreglementet. Marknadsverdi er bokført i samsvar med årsoppgåve frå VPS. Regelverket krev at finansielle omløpsmiddel skal vurderast til verkeleg verdi.

Innkjøpskost 31.12 = Bokførte verdi på det enkelte papiret før kursregulering                                                           

Investeringane i finansielle omløpsmiddel ligg innanfor rammer i gjeldande finansreglement av 16.12.2019.

Note 8 Lån og leigeforpliktingar

Lånesaldo 31.12.20202020
Lån til eigne investeringar7 747 048
Lån til vidareutlån2 270 640
Sum bokført langsiktig gjeld10 017 688
     Av dette finansielle leigeavtalar0
Lån som forfell i 2021600 000
     Av dette lån som må refinansierast600 000
Fordeling av langsiktig gjeld etter rentevilkårLangsiktig gjeld 31.12.20
Langsiktig gjeld med fast rente :3 083 822
Langsiktig gjeld med flytande rente :6 933 866
Last ned tabelldata (Excel)

Note 9 Minimumsavdrag

Minimumsavdrag2020
Berekna minimumsavdrag etter kommunelova § 14-18, 1. ledd303 578
Korrigering for mottekne avdrag vidareutlån til avdrag andre lån0
Betalte avdrag*359 770
Differanse mellom berekna, korrigerte og betalte avdrag-56 192
Avskrivingar 
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidlar 01.01.2014 766 124
Bokført verdi lånegjeld 01.01.20-7 649 545
Avskrivingar586 005
* Betalte avdrag består berre av eksterne avdrag. 
Stavanger Parkeringsselskap KF blir fullt ut inkludert i utrekninga sidan dei har gjeld til eksterne kreditorar. 
Avdrag på lån til vidare utlån og forskotteringer2020
Mottekne avdrag på startlån-180 396
Utgiftsførte avdrag i investeringsrekneskapen180 396
Avsetning til/bruk av avdragsfond0
Saldo avdragsfond 31.12.200
Last ned tabelldata (Excel)

Note 10 Pensjon

Pensjon2020
Samla pensjonskostnad 698 167
Årets pensjonspremie 655 395
Pensjonsmiddel 11 717 870
Pensjonsforpliktingar 12 155 117
Last ned tabelldata (Excel)

Note 11 Vesentlege bundne fond

Bundne fond Rørsler 2020 
  Behaldning 31.12.2020  Avsetningar  Bruk av fond
Bundne driftsfond   
Sjølvkostfond75 175 44 544 -1 773
Øyremerkte middel155 453 155 453 -87 396
Interkommunal beredskap mot akutt forureining - IUA 7 724 1 737 0
Nye Stavanger/reformstøtte kommunesamanslåing 19 704 19 704 -10 386
Sum 258 056 221 438 -99 555
Bundne investeringsfond   
Startlån 10 606 90 0
Øyremerkte middel2 157 2 157 -4 959
Utbyggjarbidrag36 080 0 0
Frikjøpsordning Stavanger Parkeringsselskap KF26 643 0 0
Andre bundne investeringsfond266 4 0
Sum75 752 2 251 -4 959
Last ned tabelldata (Excel)

Øyremerkte middel avsett i bundne driftsfond og investeringsfond er eksterne middel som kommunen har fått med særskilt formål. Midla er avsette på fond for overføring til 2021.

Bunde investeringsfond utbyggjarbidrag gjeld kostnadsbidrag frå utbyggjar til rekkjefølgjetiltak i kommunedelplan 116 K, Hillevåg og Paradis. Desse tiltaka er enno ikkje gjennomførte då det er igangsett eit arbeid med ny områdeplan for delar av Paradis. Denne planen vil fastleggja nye rekkjefølgjekrav for området. Fondsmidlane er som følgje av dette ikkje disponert i 2020.

Bundne fond Stavanger Parkeringsselskap KF gjeld frikjøpsordninga der midla skal brukast til utvikling av parkeringsplassar i det offentlege rommet. Det er ikkje brukt av midla i 2020.