Årsrapport 2020

12.2.5 Kartlegging av utvalde internkontrollområde

Teamorganiseringa i direktørområdet økonomi og organisasjon som blei innført i 2020, har bidrege til å styrka internkontrollen i Stavanger kommune. Team for overordna internkontroll inngår som eitt av desse teama, og skal ta vare på og vidareutvikla den heilskaplege internkontrollen til kommunen på systemnivå i samsvar med kapittel 25 i kommunelova.

Team internkontroll har i 2020 kartlagt utvalde internkontrollområde i stab/støtte-områda. Hensikta var å tilrå forbetrings- og effektiviseringsområde, og identifisera risikoområde som krev særleg oppfølging framover.