Årsrapport 2020

12.2.2 Plattforma – digitalt styringsverktøy

Den digitale løysinga for verksemdsstyring samlar relevant styringsinformasjon for kommunen samla sett og for dei enkelte einingane/verksemdene, inkludert informasjon om tekstvedtak, forvaltningsrevisjonar, internkontroll, tilsettoversikt og sjukefråvær. Ei tverrfagleg gruppe har i 2020 jobba med utvikling av økonomi- og medarbeidarområdet.

Innanfor økonomiområdet er det oppretta kopling mot datasjøen for innhenting av økonomital til Plattformen. Vidare er det i gang ein prosess for å gjera nødvendige justeringar av organisasjonsstrukturen i løysinga og kontrollera talgrunnlaget.

Innanfor medarbeidarområdet er arbeidet med å få på plass ei oversikt over talet på tilsette i tillegg til årsverk påbyrja. Arbeidet innanfor desse områda held fram i 2021 parallelt med vidare implementering og utvikling.