Årsrapport 2020

11.2 Sølvberget KF, Stavanger bibliotek og kulturhus

Årsberetning 2020

Innledning

Sølvberget er fylkets best besøkte kulturinstitusjon og har tradisjon for å være et framtidsrettet bibliotek og kulturhus.

Koronapandemien har preget driften av Sølvberget gjennom 2020.  Ved inngangen av året var det en positiv utvikling etter bokåret 2019 samt kommunesammenslåingen mellom kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy som trådte i kraft fra 1. januar 2020. Fra 12. mars og ut året har organisasjonen vært preget av restriksjoner og uforutsigbare driftsrammer.  Det har også gitt muligheter til å gi et kulturtilbud til befolkningen i en svært vanskelig tid der mye i samfunnet har væt stengt. Sølvberget hadde stengt i 6 uker. De ansatte har vist stor fleksibilitet og endringsvilje og dette har vært med på å gi publikum et kulturtilbud – til tross for pandemien.

Sølvbergets organisasjon har også vært preget av arbeidet med utredningen rundt de kommunale foretakene og tilbakeføring til basisorganisasjonen.

Virksomheten – Stavangers største møteplass

Sølvbergets visjon:

Sølvberget skal være den beste formidler av kunnskap for alle, og landets fremste arena for kreativitet. Gjennom opplysning og opplevelser skal trofaste gjester beholdes og nye mennesker begeistres. Byens største møteplass skal dyrke romslighet og refleksjon.

Sølvbergets kunnskap og kompetanse skal ikke vokse i takt med byens og regionens befolkning – vi skal ligge foran. Vi skal formidle de gode historiene og være en trygg veiviser i en informasjonsjungel som stadig vokser seg tettere.

Visjonen gjennomsyrer arbeidet som foregår ved kulturhuset, og er godt innarbeidet hos de ansatte.

Sølvberget startet høsten 2020 med en revidering av visjonen.

Sølvbergets virksomhet består av drift av bibliotek, gjennomføring av arrangementer og aktuelle debatter, aktiv litteratur-, film- og musikkformidling, programvirksomhet, internasjonalt kulturnettverk, nettsider, galleri, sosiale medier, Nordisk Barnebokkonferanse og Kapittelfestivalen. Hovedaktiviteten er i Sølvberget. I tillegg drives bibliotek Madla, i Kvernevik og i Stavanger fengsel. Fra 2020 driver Sølvberget også bibliotek på Rennesøy og Finnøy. Arbeidet med å lage et nytt bibliotek i Amfi Madla, startet høsten 2020.

Stavanger sin nye fribyforfatter Safaa Khalaf ankom i juni. Det er 12. Gang Stavanger får fribyforfatter. Han kommer fra Basra i Irak og er journalist, researcher, forfatter og poet.

ICORN – International Cities of Refuge Network – 75 medlemsbyer, 255 forfulgte forfattere og kunstnere har fått beskyttelse

ICORN er en uavhengig medlemsorganisasjon av byer over hele verden som tilbyr beskyttelse til forfattere, artister og kunstnere som blir forfulgt i sine hjemland. Fribyen setter dem i stand til å fortsette sitt arbeid og sin innsats for å forsvare demokratiske verdier og for å fremme internasjonal solidaritet. ICORNs sekretariat har kontor på Sølvberget, og tar del i en rekke aktiviteter på Sølvberget og er et viktig internasjonalt fagmiljø for ytringsfrihet og demokrati. Sølvberget og ICORN inngikk i 2019 en ny rammeavtale for perioden 2019-2029.

Siden den formelle etableringen av ICORN i 2010 har ICORN mottatt nærmere 900 søknader og over 250 søkere, ofte med partner og familie, har fått opphold i en by i ICORN’s nettverk. I 2020 mottok sekretariatet i Stavanger over 130 søknader om opphold, 19 forfulgte forfattere/kunstnere ankom en trygg havn i ICORN-systemet. Det er en liten nedgang fra året før, men tatt i betraktning de utfordringene pandemien har medført for fribynettverket, er det et meget sterkt resultat. Covid 19 har satt veldig mange forfulgte menneskerettighetsforkjempere under et enda sterkere press enn før. ICORN har måttet intensivere sitt arbeid med å få de mest utsatte i sikkerhet, særlig fordi grenser har vært stengt og mobiliteten globalt har blitt drastisk redusert.

ICORNs driftsbudsjett er på omkring NOK 10 millioner. De største eksterne bidragsytere til ICORN i 2020 var Sida (svensk UD), norsk UD og Fritt Ord. Fra Stavanger Kommune mottok ICORN NOK 350 000 i direkte pengestøtte. ICORN stab besto av 5,8 årsverk i 2020, alle personer har fast ansettelse i Stavanger Kommune. For første gang publiserte ICORN i 2020 en fullstendig årsrapport, den heter Action over Despair og kan lastes ned her:  https://icorn.org/article/action-over-despair-reflections-2019-and-path-forward.

1. Økonomi – et uforutsigbart år preget av pandemi og rekommunalisering

Sølvberget har strebet etter å styre et stramt budsjett i utgangspunktet mot balanse uten å ha lyktes i et uforutsigbart år preget av COVID19 og har et regnskapsmessige merforbruk på kr 0,- etter bruk av disposisjonsfond på kr 464 277,-.

Avvikling av Sølvberget KF

Det ble i kommunestyret i møte 14.12.2020 i sak 114/20 vedtatt at Sølvberget Stavanger kulturhus KF skulle tilbakeføres til basisorganisasjonen. Det ble vedtatt at styrings og rapporteringslinjene skulle overføres til kommunedirektøren fra 01.01.2021. Selv om det ble gitt noe lenger frist på å fremlegge avviklingsregnskap etc., må en regne foretaket som avviklet når styrings og rapporteringslinjene er overført kommunedirektøren. Regnskapet per 31.12.2020 er også foretakets avviklingsregnskap.

Avvikling skjer i samsvar med GKRS 10- 3,4 Avvikling av kommunale foretak.

Driftsinntekter

Driftsinntektene er kr. 3,5 mill. lavere enn budsjettert. Dette skyldes både sviktende leieinntekter, billettinntekter og mindre NAV refusjon enn budsjettert. Det siste skal sees i sammenheng med at Sølvberget har hatt lavt sykefravær i 2020. Den vedtatte driftsrammen fra Stavanger kommune var kr. 70,838 mill inkludert 0,5 mill ekstra øremerket engangstilskudd som til bibliotekdrift på Finnøy og Rennesøy som ble lagt til Sølvbergets ramme i 2.tertial 2020. Stavanger kommune har også overført midler til andre formål utenfor HØP rammen og dermed kom tilskuddet fra kommunen på totalt kr. 73,2 mill. De viktigste eksterne bidragene kom fra Nasjonalbiblioteket, Rogaland fylkeskommune, Fritt Ord, Norsk kulturråd, norsk UD og SIDA.

Sølvberget har hatt en ansatt som delvis har vært utlånt til andre virksomheter, slik at lønnskostnadene blir fakturert og kommer som inntekt. Disse inntektene, sammen med sykerefusjoner og diverse andre inntekter fra Nav, utgjorde til sammen kr. 1,76 mill.

Sølvberget har ikke mottatt kompensasjon for koronapandemien verken fra staten eller Stavanger kommune. Sølvberget blir regnet som en kommunal virksomhet og faller utenfor de statlige kompensasjonsordningene for kulturlivet.

Sølvberget regnskap inkluderer ICORN. Selv om ICORN har egne inntekter, betyr dette at Sølvbergets regnskap øker både på inntekts- og utgiftssiden. ICORNs totale inntekter i 2020 var kr. 9,53 mill og ga et overskudd pålydende kr. 1,31 mill som føres videre til 2021 til ulike formål.

Driftsutgifter

Helårseffekten av lønnsoppgjøret i 2019 var kr. 1,11 mill for 2020. Dette blir kompensert fra Stavanger kommune. Det var satt i verk tiltak for å få kontroll på lønnskostnadene for 2020 for å unngå overskridelser i lønnsbudsjettet, og det opprinnelige lønnsbudsjettet ble revidert ved første tertial i 2020. Vi ser fortsatt et betydelig avvik i sosiale utgifter som forklares med høye pensjonsutgifter og utbetalinger til KLP. Dette følges opp i budsjett 2021. Lønnsforhandlingene i 2020 også har vært noe lavere pga. Corona situasjonen, gjennomsnittlig på kun 0,7 %

Lønnsutgifter inkluderer også at Sølvberget har lånt ut 12 ansatte til Stavanger kommune under lockdown perioden (1,5 måneder). Dette har Sølvberget ikke vært kompensert for.

Pandemien har også generert store utgifter knyttet til smittevern, slik som økt renhold, smittevernsutstyr, økt vakthold, innkjøp av diverse utstyr til hjemmekontorbruk, medisinsk forbruksvarer, bygningsmessige justeringer og oppfølging av personal. Utgiftene er på totalt kr. 1,077 mill som var ikke blitt kompensert, men dekket inn fra eksisterende ramme.

Investeringer

Kommunestyret har godkjent et investeringsbudsjett for Sølvberget KF på 2,5 mill for 2020, der installasjonen av utsyr til å innføre meråpent (selvbetjent/ubetjent) bibliotek på Finnøy og Rennesøy er den største kostnaden. Lånebehovet var satt til 1,96 mill. På grunn av Korona ble meråpent bibliotek prosjektet forsinket og ved 2.tertial 2020 var det vedtatt å skyve hele prosjektbeløpet på kr. 2 mill til 2021. Forskyvningen er allerede innarbeidet i HØP 2021-2024.

I løpet av høsten 2020 har prosjekteringsarbeidet knyttet til meråpent på øyene startet opp og generert noen utgifter. Samtidig viser investeringsregnskapet kostnader knyttet til Kiellandsenteret som burde ha kommet i fjor, jfr. styresak om 2.tertial rapport 2020. Disse kostnadene må dekkes av årets investeringsbudsjett og vil være finansiert med ubrukte lån fra 2019 som ligger på memoriakonto. Memoriakonto etter dette er på kr. 1 829 753,88 og vil finansiere investeringene i 2021.

Investeringsregnskapet viser også pensjonskostnader (kjøp av andel i pensjonsfond) på felleskostnadene. Disse er budsjetterte med og skal dekkes av driftsmidler ved årets slutt, ikke av lånemidler.

Disposisjonsfond

Sølvbergets disposisjonsfond per 31.12.2020 var på kr. 1 092 239,- som vil dekke årets merforbruk på kr. 464 277,-. Etter dette vil disposisjonsfondet være kr. 627 962,-.

2. Ansatte – arbeidsmiljø og HMS

Resultatmål:

Beholde og rekruttere gode medarbeidere og sørge for at de har den kompetanse som trengs for å være gode formidlere av Sølvbergets totale innhold.

Mye av arbeidet med HMS har handlet om smittevernsarbeid for å ha en trygg arbeidsplass og for å være en trygg institusjon å besøke for publikum. Sølvberget har hatt et tett og godt samarbeid med beredskapsarbeidet i Stavanger kommune. Sølvbergets ansatte har dette året arbeidet mye fra hjemmekontor.

Sølvberget hadde 81 fast ansatte fordelt på 67,65 årsverk (hvorav 5,8 årsverk var ICORN) per 31.12.2020. 3 årsverk var knyttet til prosjektstillinger ved utgangen av 2020.  30,86 % av arbeidstakerne var menn og 69,14 % kvinner. Det var 50 % menn i ledende stillinger.
Sølvberget har i 2020 knyttet til seg bibliotekene på Rennesøy og Finnøy med sine 3 ansatte (2,5 stillinger) i driften. 2 nye medarbeidere ble ansatt i faste fulltidsstillinger, og 3 ansatte sluttet (hvorav 2 av dem valgte å pensjonere seg). Vi har også ansatt 8 medarbeidere i mindre stillinger som dekker kvelds- og helgevakter. Det har vært lite rekruttering i året som har gått. Sølvberget har hatt ansettelsesstopp gjennom 2020.

Sykefraværet var 3,75% i 2020 (5,2 % i 2019), hvorav 1,29% var egenmeldt sykefravær (1,31% i 2019) og 2,45 % var sykemeldt sykefravær (3,89% i 2019).  Sykefraværet på Sølvberget er lavt sammenlignet med resten av Stavanger kommune som hadde et sykefravær på 8,3 % i 2020. Det er likevel viktig å følge med på utviklingen, og jobbe med å holde fraværet nede.

Det har i 2020 blitt registrert 177 saker i avvikssystemene Simployer og Si ifra. Til sammenligning ble det registrert 303 i 2019. Sannsynligvis er en av grunnene til nedgangen i avviksrapporteringen nedstengning og lav aktivitet på grunn av koronapandemien. Det ble gjennomført et nettkurs og et fysisk kurs i avviksregistrering i det nye systemet Si ifra i løpet av 2020.

Av de 177 sakene som ble registrert var det 24 som ble kategorisert som alvorlig, i 2019 ble det registrert 54 kategorisert som alvorlige. Flere av sakene som er registrert er driftsmeldinger.

Det ble meldt tre saker i kategorien vold og trusler. Alle tre sakene omhandlet verbale trusler.

Det har vært gjennomført 4 hjertestarterkurs med førstehjelp. Noe som har gitt oss 48 ansatte som kan betjene våre to hjertestartere og gi førstehjelp ved behov.

3. Etiske standard

Sølvberget KF har fulgt Stavanger kommunes retningslinjer for innkjøp, der det er klare råd om etiske standard ifm.anbudsprosesser og andre løpende innkjøp.

Sølvberget har også fulgt Stavanger kommunes formkrav for standard arbeidskontrakt som inkluderer etiske retningslinjer.

4. Besøk

 • Sølvberget bibliotek og kulturhus: – 33,7% (486 000 færre besøk)
 • Madla bibliotek: Estimert besøksnedgang på 35% (33 000 færre besøk)
 • Rennesøy bibliotek: Estimert besøksnedgang på 50% (7500 færre besøk)
 • Finnøy bibliotek: Estimert besøksnedgang på 50% (10100 færre besøk)
 • Selvbetjente innlogginger på Sølvberget: -36,9% (6792 færre innlogginger)
 • Selvbetjente innlogginger på Madla bibliotek: -52,4% (3917 færre innlogginger)

Både besøk og utlån gikk naturligvis ned i 2020, pga. koronapandemien. Alle Sølvbergets bibliotek stengte ned 12. mars, og forble stengt frem til 4. mai. Fra 4. mai og gjennom sommeren hadde vi begrensede åpningstider.

5. Utlån

 • Totalt: – 16,2% (77735 færre lån)
 • Hovedbiblioteket: – 17,3% (56161 færre lån)
 • Madla: – 28,3% (17055 færre lån)
 • Rennesøy: – 50,1 (5548 færre lån)
 • Finnøy: – 50,1 (8384 færre lån)
 • Fengselet: + 27,1 (3425 flere lån)
 • E-bøker: + 8 % (4405 flere lån)

Utlånet gikk ned med 16% i 2020, men det var oppgang i utlånstall i februar, september og desember. Utlånet av e-bøker steg med 8%, og utlånet i fengselet steg med 27,1% (en stor del av disse lånene er film på DVD og blu-ray).

Selv om utlånet totalt sett gikk ned, var det tre måneder med vekst. To uker ut i korona-nedstengingen, 27. mars, lanserte Sølvberget også hjemlevering av bøker. Det var da tydelig at folk savnet biblioteket sitt. 800 bokpakker ble levert til befolkningen før påske. I år var det også rekordmange barn med på lesekampanjen Sommerles.

Fra slutten av mars ble det mulig å opprette nasjonalt lånekort hjemmefra, og bruke diverse digitale tjenester, som for eksempel e-bøker, med en gang. Med den nye appen Allbok, kunne innbyggerne fra 1. april laste ned lydbøker og e-bøker til mobilen. Og fra 7. april kunne lånere ved Sølvberget se kvalitetsfilmer gjennom tjenesten Filmoteket.

6. Arrangement og utstillinger

 • Antall arrangement: -53% (873 færre arrangement)
 • Antall besøkende på arrangement: -46% (31 880 færre besøkende)
 • Besøk på Kapittel: -50% (6200 færre besøkende)
 • Besøk på Sølvberget galleri: -15% (2090 færre besøkende)
 • Klassebesøk: -66% (8000 færre besøkende)

Antall arrangement og antall besøkende på arrangement ble omtrent halvert i 2020. Men tross koronapandemien, gjennomførte vi Kapittelfestivalen i september, og populære serier som Bokprat global morgen og Kiellandsalong har høsten 2020 gått av stabelen med så fulle hus som smitteverntiltakene har tillatt. Vi har utviklet solide smittevernstiltak ved fysiske arrangementer.

En satsing på digitale arrangementer ble raskt satt i gang etter nedstengingen i mars, og vi produserte slike produksjoner for flere målgrupper, både barn og voksne, og både et lokalt og et nasjonalt publikum. Vi samarbeidet om distribusjon og markedsføring av arrangementene med Rogaland fylkesbibliotek. Den digitale satsingen åpnet også for fruktbare samarbeider, blant annet Litteraturhuset i Oslo om en serie arrangementer om det grønne skifte. Sølvbergets lokaler er attraktive å leie for både frivillige organisasjoner, bedrifter og offentlige aktører. Den kompetansen og utstyret vi skaffet gjennom 2020 for å gjennomføre digitale arrangementer, ble også i økende grad etterspurt av eksterne leietakere og samarbeidspartnere.

Utstillingene i Sølvberget galleri med Inger Bruun og Simone Hooymans har hatt henholdsvis 5011 og 6650 besøkende, noe som er svært gode tall tatt forholdene rundt smittevern og nedstenging i betraktning.

Kapittel

Kapittel 20 ble preget av den pågående koronapandemien, med smittevern, nedskalert program og mindre publikumskapasitet. Til tross for krevende forhold gjennomførte vi en omfangsrik festival, og en verdig feiring av Kapittel 25 år. Publikum stilte opp, få gjester meldte avbud og det ble ikke meldt om noen smitteutbrudd i tilknytning til festivalen. Besøkstallet endte på 6203, som var over all forventning i forhold til den reduserte publikumskapasiteten. I tillegg fulgte om lag 2000 personer festivalens digitale tilbud, som i år ble utvidet i samarbeid med Sølvberget medieproduksjon.

Temaet for årets festival var Avtrykk, og berørte blant annet historiske avtrykk fra 2. verdenskrig, Kielland-ulykken og 22. juli, og dagsaktuelle temaer som klimakrise, rasisme og pandemi. Programmet rommet samtaler, opplesninger, debatter, konserter, utstillinger og scenekunst, og i samarbeid med Kiellandsenteret og Pelikanen forlag ble festivalens jubileum markert med den nyskrevne novellesamlingen Samvittighetskvaler. Her har Vigdis Hjorth, Kristin A. Danielsen og Tiril Broch Aakre latt seg inspirere av Alexander L. Kiellands novellette En god Samvittighed fra 1880.

Kapittel 20 foregikk i hovedsak på Sølvberget, men av smittevernhensyn ble barne- og ungdomsprogrammet Bokmerke flyttet ut til skolene. Av samme grunn ble også flere av kveldsarrangementene lagt utenfor huset. Det etablerte samarbeidet med andre kulturaktører i regionen ble dermed ekstra viktig i år. Ved å spre festivalen på ulike scener ble smittefaren redusert, samtidig som Kapittel skapte aktivitet for lokale kulturaktører som var hardt rammet av pandemien. Slik klarte vi tilby et utsultet publikum i overkant av 120 arrangementer, og gjennomføre den kanskje viktigste festivalen i Kapittels 25 år lange historie.

Cinemateket

Sølvberget Cinematek har i løpet av 2020 gjennomført 120 visninger fordelt på 53 titler. Aktivitetsnivået har hatt en markant økning i antall visninger fra tidligere år (98 i 2019).  Til tross for et år med begrenset kapasitet på grunn av smittevernregler ble det totalt 2576 besøkende. Dette er besøksrekord siden oppstart i 2008.

Cinematekets profil har hovedvekt på formidling av filmhistoriske verk. Det ble også gjennomført flere eksklusive visninger av nyere titler. Satsing på barnesegmentet ble videreført i serien Barnas Cinematek med en visning pr. mnd.

Sølvberget galleri

Grunnet covid- 19 ble 2020 et spesielt år for Sølvberget galleri også med nedstenging og endringer som måtte foretas i planlagt utstillingsprogram. Til tross for dette har 2020 likevel vært et godt år for galleriet. Utstillingene har fått meget gode anmeldelser, hatt gode besøkstall, og fra to av utstillingene var det i tillegg godt salg av kunstverk. Vi har sett mange nye besøkende gjennom året og fått tilbakemeldinger på at visuell kunst gjør godt i en ellers vanskelig tid.

Følgende utstillinger har blitt presentert gjennom året:

Visuelle nabolag. 06.12.2019- 02.2020.
Utstillingen var i samarbeid med Nasjonalmuseet, en av våre viktigste samarbeidspartnere, og viste originale verk av bl.a. Peder Balke og Andy Warhol.

Inger Bruun. 22.02.- 31.05.2020 forlenget visningsperiode 01.06.-30.08.2020
Utstillingen presenterte nye verk av kunstneren laget spesielt for Sølvberget galleri. I tillegg til maleri, skulptur og objekter presenterte også kunstneren for første gang tegninger. Utstillingen ble en salgssuksess hvor flere kunstverk ble innkjøpt av offentlige instanser og flere verk reservert til Nasjonalmuseets åpningsutstilling.

12.mars ble galleriet nedstengt. Grunnet stor etterspørsel etter utstillingen, ble det etter gjenåpning av galleriet 1. juni, besluttet å forlenge den over sommeren.

Til utstillingen var det laget et eget formidlingsopplegg til mellomtrinnet og ungdomsskole i samarbeid med kunstner Else Leirvik. Grunnet covid-19 ble perioden med klassebesøk kortere enn planlagt.

An Elusive Word. Simone Hooymans. 12.09.- 29.11.2020 forlenget visningsperiode -30.12.2020
Utstillingen var kunstnerens første skikkelige separatutstilling og ble en stor suksess. Hennes filmer som var tonesatt av fremragende musikere appellerte til et bredt publikum og ble svært godt mottatt.

Liv Reidun Brakstad. Mennekehetens hjelpesløshet.
I forbindelse med med årets litteraturfestival Kapittel20 arrangerte Sølvberget galleri en performance av en av våre fremste performancekunstnere. Denne ble vist over 4 av festivalens dager.

I tillegg til utstillingsprogram i galleriet, samarbeider Sølvberget galleri med kulturhuset og biblioteket, om formidling av kunst i form av foredrag og workshops.

Kiellandsenteret

Kiellandsenteret opplevde, som resten av Sølvberget, et år med begrensede muligheter for å gjennomføre planlagte arrangement, skolebesøk og andre aktiviteter. Likevel var det jevn aktivitet på senteret hele året. Som en tilpasning til krav om smittevern ble mange arrangement gjennomført digitalt, og vi nådde på denne måten ut til nye målgrupper med formidlingen.  Leder for Kiellandsenteret koordinerte arbeidet som ble gjort av den tverrfaglige digitale redaksjonen, og det ble utarbeidet nye programkonsepter som var tilpasset digital formidling.

Samarbeidet med Kapittelfestivalen ble gjennomført som planlagt, i år med ekstra fokus på Kiellands forfatterskap med publiseringen av novellesamlingen «Samvittighetskvaler».

Kiellandsenteret har fått ekstra ressurser til arbeidet med skoleformidling, og har i 2020 utviklet hele tre nye formidlingsprogram rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Høstsemesteret fikk videregående skoler tilbud om «Take away-Kielland», der senterets formidlere besøkte skoleklasser i distriktet.

7. Nettsider og digital formidling

Sølvberget har videreutviklet de digitale formidlingsløsningene i 2020. Dette har vært et viktig supplement til det ordinære tilbudet. Det har også vært med på å gi publikum kulturopplevelser i et år der mulighetene til å avvikle fysiske arrangement har vært begrensede og uforutsigbare.

 • Cirka 40 digitale arrangement med til sammen 9860 besøkende.
 • Besøket på Sølvbergets nettsider økte med 19% (188300 flere besøk)
 • Besøket på Sølvbergets YouTube-kanal økte med 59,6% (16550 flere visninger)
 • Videovisninger av arrangement m.m. på Facebook økte med 130,8% (1600 flere timer sett)
 • Bruken av Sølvbergets podcast økte med 50,4% (10400 flere avspillinger)

Da færre kunne komme på arrangementene våre og besøke biblioteket, brakte vi de hjem i stuene til folk, digitalt. På Facebook økte antall sette minutter av Sølvbergets videoer med 130%, noe som innebærer at de ble sett i 1600 flere timer.

Selv om veksten i antall besøk på nettsidene var god, var det ekstra mye aktivitet fra 12. mars til 30. april. I dette tidsrommet hadde vi 61 000 flere besøk enn i 2019.

2020 har vært et år der organisasjonen har vært satt på prøve. Sølvberget har arbeidet med muligheter i de rammene som har vært lagt. Styret vil takke alle samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2020.

 

Vedlegg:

Årsoppgjør med noter (PDF)

Revisjonsberetning (PDF)