Årsrapport 2020

10.7 Kultur

Koronapandemien ramma kulturlivet hardt i 2020. Store delar av kultursektoren var nedstengde før sommaren. Institusjonar, arrangørar, festivalar, andre verksemder og det frie feltet har opplevd store økonomiske utfordringar, og det har vore vanskeleg å planleggja og gjennomføra arrangement og prosjekt.

Kulturavdelinga har hatt tett kontakt med kunst- og kulturfelta om tiltak og utfordringar. Utval for kultur, idrett og samfunnsdialog har til kvart utvalsmøte blitt orientert om dei konsekvensane pandemien har for kultursektoren. Avdelinga har òg delteke i kommunen si vurderingsgruppe for arrangement.

Kulturavdelinga har levert dei ordinære tenestene sine i 2020, men har sidan mars vore lite til stades på fysiske arrangement. Desse viktige møtestadene for opplevingar, kunnskap og dialog blei erstatta av digitale møte og strøyming av arrangement.

Kulturavdelinga har gjennomført følgjande større tiltak på grunn av koronapandemien:

  • informert om handteringa til kommunen, gjeldande restriksjonar og nasjonale støtteordningar og retningslinjer på nettsider, sosiale medium og via andre kanalar
  • oppretta referansegrupper for dialog om tiltak og for å innhenta informasjon om konsekvensar av lokale og nasjonale forskrifter
  • justert tilskotsordningar undervegs for å møta utfordringar og sytt for at tilskotsmottakarar har behalde tilskot sjølv om planane har endra seg på grunn av korona
  • samarbeidd med Filmkraft om å kunngjera prosjektmidlar til nye digitale og tverrfaglege samarbeid, til saman fekk to søkarar 300 000 kroner
  • oppretta ny mellombels stipendordning med auka økonomiske rammer i 2020 – det kom inn 136 søknader, og 57 søkarar fekk til saman 1 770 000 kroner
  • omdisponert ubrukte midlar frå kommunen si kompensasjonsordning for Stavanger konserthus, til saman 790 000 kroner, som gjekk til andre formål

Kommunedelplan for kunst og kultur 2018­–2025 har tre prioriterte område fram mot 2025: Stavanger 2025, Akropolis-visjonen og Å leva av kunst og kultur.

Det er særleg innanfor området Å leva av kunst og kultur at tiltak har blitt utsette eller ikkje late seg gjennomføra på grunn av koronasituasjonen. Arbeidet med nye tilskotsordningar og temaplan for visuell kunst er utsett. Samtidig har tett dialog med kulturlivet som følge av koronasituasjonen gitt verdifull innsikt til begge desse prosessane. Saker om begge prosessane blir lagde fram til politisk behandling i utval for kultur, idrett og samfunnsdialog vinteren 2021.

Stavanger 2025

Stavanger kommune er hovudarrangør for jubileet Stavanger 2025. I 2020 har kulturavdelinga jobba med kommunikasjon, involvering og støtte til å utvikla jubileumsrelaterte aktivitetar.

Restaureringa av domkyrkja er eit av pilarprosjekta i Stavanger 2025. Stavanger kommune, Stavanger bispedømme og Stavanger domkyrkje gjennomførte saman temasamling om By og kyrkje 900 år for å sikre heilskapen i jubileumsprogrammet.

Innbyggjarane er òg involverte i førebuingane. Undersøkingar blant innbyggjarane i Stavanger generelt – og ungdomsskuleelevar spesielt – har gitt kunnskapsgrunnlag for det vidare arbeidet. Søkarar frå kultur- og næringslivet har fått tilskot til forprosjekt for jubileumsrelaterte aktivitetar.

Koronapandemien har særleg påverka arbeidet med kommunikasjon og involvering. Enkelte tiltak har derfor blitt avlyste eller utsette, og midlane er omdisponerte til fleire forprosjekt.

Stavanger kommune har delteke i styringsgruppa for rikssamlingsjubileet Hafrsfjord 2022, som er leidd av Rogaland fylkeskommune.

Akropolis-visjonen

Akropolis-visjonen utforskar moglegheita for å byggja ut Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) på noverande og nærliggjande tomter.

Stavanger kommune har teke ei pådrivarrolle i det vidare arbeidet med Akropolis-visjonen. Her samarbeider kommunen tett med institusjonane og dei andre eigarane, som fylkeskommunen og staten. Sjå sak 56/20 Akropolis-visjonen: Status og mandat for vidare arbeid vedteke av Stavanger formannskap 2. april 2020.

Fylkestingsvedtaket om å utvikla fylkestomta for Rogaland fylkeskommune har gitt moglegheiter og føreseielegheit for Akropolis-visjonen. Arkeologisk museum (UiS) har òg utbyggingsplanar og er invitert med i samarbeidet. Visjonen om Akropolis som eit sentrums- og byutviklingsprosjekt er styrkt når området no kan sjåast i samanheng.

Stavanger kommune har, i samarbeid med institusjonane og fylkeskommunen, starta eit arbeid med å utforma ein felles visjon. Saka skal leggjast fram for kommunalutvalet i 2021.

Stavanger kommune har òg starta grunnundersøkingar av tomtene til Rogaland Teater og Museum Stavanger. Resultata kjem vinteren 2021 og er eit viktig grunnlag for å starta ein moglegheitsstudie i 2021.