Årsrapport 2020

10.5 Politisk sekreteriat

Etter kommunesamanslåinga fekk nye Stavanger kommune ni kommunedelsutval, mellom anna eitt for Finnøy og eitt for Rennesøy.

På grunn av koronasituasjonen blei fysiske møte erstatta med fjernmøte via Microsoft Teams i dei fleste politiske utvala. Nokre møte blei avlyste, medan enkelte utval måtte kalla inn til hastemøte.

Her er ei aktivitetsoversikt for 2019 og 2020:

Aktivitet Antal 2020Antal 2019
Aktive utval og råd 29 31
Avhaldne møte 258 220
Behandla saker 1 886 1 976
Stilte spørsmål 355 264
Interpellasjonar som blei fremja 89 40
Tabell 10.2 Aktivitetsoversikt
Last ned tabelldata (Excel)

Meir strøyming av politiske møte

Politiske møte blir strøymde på stavanger.kommunetv.no. Alle har tilgang til å følgja strøyminga direkte eller sjå klippet etter at sendinga er avslutta og arkivert. Talet på visingar i 2020 var totalt 28 314.

Visingane har auka betrakteleg frå året før, både fordi fleire møte blir strøymde, og fordi færre kunne møta fysisk.

Mange vigslar trass restriksjonar

Politisk sekretariat har ansvar for å gjennomføra vigslar i kommunen. På grunn av smitteverntiltak var det plass til færre gjester i vigselslokala, men talet på vigslar har likevel vore relativt høgt. Det blei gjennomført 270 vigslar i 2020 (mot 250 i 2019, før kommunesamanslåinga), og 19 personar hadde oppgåva som vigslarar.

Nytilsettingar i politisk sekretariat

I byrjinga av 2020 blei det tilsett to demokratirådgivarar i avdelinga. Demokratirådgivarane skal hjelpa kommunedelsutvala og ungdomsrådet, og ta del i aktivitetar som styrker nærdemokratiet. Ein eigen mangfaldsrådgivar er òg tilknytt avdelinga frå mars 2020. Hausten 2020 blei det tilsett ein ny leiar av politisk sekretariat.

Mangfaldsbyen Stavanger

I samband med nytt delegeringsreglement for Stavanger kommune blei det vedteke å oppretta eit dialogforum for inkludering og mangfald. Forumet skal jobba tett med kommunedelsutvala og gi innspel til mål og strategiar for å vidareutvikla Stavanger som mangfaldsby. Fagfeltet inkludering og mangfald blei derfor flytta til politisk sekretariat i fjor. Arbeidet med å finna kandidatar til dialogforumet var ferdig desember 2020, og oppnemninga blir lagd fram til politisk behandling i kommunestyret februar 2021.

I samband med pandemien blei det òg oppretta ei intern samarbeidsgruppe for å legga til rette koronainformasjon til minoritetsspråklege.