Årsrapport 2020

10.4 Kommunikasjon

Kommunikasjonsavdelinga har ei nøkkelrolle i informasjonsarbeidet rundt koronasituasjonen. Arbeidspresset har vore høgt sidan virusutbrotet, med døgndrift sidan mars 2020. Mot slutten av året blei det tilsett ein ny kommunikasjonsrådgivar. Avdelinga blei òg styrkt med ein innhaldsprodusent som skal bidra med koronakommunikasjon i 2021.

Det har vore krevjande å samordna lokale og nasjonale reglar og retningslinjer, og spreia informasjonen godt ut til alle innbyggjarane og dei tilsette i kommunen. Det har òg vore utfordrande å finna ein god balanse mellom informasjonsmengd og bodskap, slik at kommunen informerte tilstrekkeleg til å sikra oppslutning om nasjonale og lokale forskrifter – utan å skapa unødig uro og bekymring.

Plan for koronakommunikasjon

Det blei tidleg i pandemien laga ein plan for koronakommunikasjonen der målet har vore å trygga innbyggjarar og tilsette, oppmuntra til vidare innsats og anerkjenna den gode jobben som blir gjord på alle område.

Kampanjar om koronasituasjonen

Kommunikasjonsavdelinga har stått for ei rekke kampanjar i 2020 som alle har dreidd seg om smittevernreglane. Kampanjane blei formidla via nettsidene til kommunen, pressemeldingar og pressebriefar, sosiale medium (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat), annonsar i aviser og bydelsaviser, plakatar i buss-skur, kinoreklame, digitale skjermar i sentrum, skjermar i svømmehallar og bibliotek, intranett, skilt i sentrum og langs turvegar og plakatar til ulike institusjonar.

I tillegg er det laga plakatar, skilt og klistremerke til verksemder, kommunale bygg, friområde, sentrum og så vidare for å minna innbyggjarane på smittevernreglane.

Kommunikasjonsavdelinga har hatt utstrekt samarbeid med andre sidan utbrotet av pandemien – både internt og med andre kommunar i regionen. Kampanjemateriellet til Stavanger kommune og innlegg i sosiale medium er gjort tilgjengeleg for andre kommunar og fylkeskommunar, og har blitt mykje brukt gjennom heile året.

Stor vekst i trafikken på nettsidene til kommunen

Nettsidene til kommunen er avgjerande for å få ut informasjon om smittestatus, testing og gjeldande regelverk. Stavanger.kommune.no hadde 6 067 158 sidevisingar i 2020. Dette inneber ein auke på 1 844 660 sidetilvisningar (44 prosent) samanlikna med fjoråret. Innbyggjarane har strøymt til nettsidene til kommunen for oppdatert informasjon.

Hovudsida om korona hadde 492 431 sidevisingar. Totalt hadde koronainformasjonen 715 000 sidevisingar. Denne trafikken vitnar om at innbyggjarane stoler på kommunikasjonen til kommunen, og at fleire søker offentleg informasjon i krisetider. Sjå all nettstatistikk for 2020 her. Dei aller fleste finn informasjonen ved å søka i Google. Nettinnhaldet til kommunen held høg kvalitet og er tilsvarande høgt vurdert av Google – noko som gjer det enklare for innbyggjarane å finna informasjonen dei treng. Stadig fleire abonnerer no på nyheitsmeldingane til kommunen.

Sosiale medium

Kommunen har hatt ein vesentleg auke på Instagram, Facebook og Linkedin. I 2020 har kommunen fått rundt 9000 nye følgarar i sosiale medium.

Den organiske rekkevidda i desse kanalane er svært stor. Fleire koronarelaterte innlegg har hatt ei rekkevidde over 100 000, og enkelte postar har nådd opp mot 400 000 innbyggjarar.

Døme på rekkevidde i sosiale medium:

InnleggRekkevidde
Hamstring398 400
Avistitlar191 900
Kjenner du det også? At vi hører sammen?159 700
Takk for at dere møter opp til dugnad!138 400
Lego-video om smittespreiing132 700
Byfolk som er på hytta i Sirdal117 000
En halvtimes idémyldring96 600
Smitten øker på Nord-Jæren og vi trenger din hjelp80 700
Tabell 10.1 Sosiale medium
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunikasjonsvaktordninga

Kommunikasjonsvaktordninga, som blei innført ved inngangen til 2020, viste seg å vera heilt nødvendig. Pågangen frå media har naturleg nok vore langt større enn vanleg, og etter kvart som kommunen fekk smitta inn i eigne verksemder, blei det behov for å koordinera og informera breitt ut. Dermed var det svært effektivt for organisasjonen med berre eitt telefonnummer å forhalda seg til.

Kommunikasjonsavdelinga har òg teke initiativ til og arrangert ei rekke pressekonferansar i samband med pandemien.

Koronakommunikasjon til dei tilsette til kommunen

Den interne koronakommunikasjonen har òg hatt som mål å trygga, oppmuntra og anerkjenna.

Informasjonen har handla mykje om gjeldande reglar og rutinar for nærvær på arbeidsplassen, heimekontor, møteverksemd osv. – i tillegg til informasjon om rettar og plikter i samband med sjukdom og generelt smittevern.

I tillegg har det vore viktig å oppmuntra tilsette til vidare innsats og anerkjenna dei for den innsatsen dei gjer kvar dag. Me har òg ønskt å anerkjenna dei som i periodar har hatt lite å gjera som følge av pandemien.

Nytt intranett når fleire tilsette

Det nye intranettet, som blei teke i bruk 1. januar 2020, har fungert bra – også til informasjon om korona. I byrjinga av 2020 hadde ei nyheitssak nokre hundre sidevisingar. Til samanlikning hadde saka om restriksjonar for tilsette i samband med koronapandemien, som blei publisert 11. mars 2020, over 10 000 sidevisingar. Funksjonen med å senda ut nyheitssaker som nyheitsbrev på e-post til tilsette blei òg teken i bruk i løpet av pandemien.

Intranettet har hatt totalt 6 546 341 sidevisingar sidan oppstarten 1. januar 2020.

Språkarbeidet er gjennomført som planlagt

Språkprofilen til kommunen blei oppdatert i fjor, mellom anna med retningslinjer for bruk av målformer. Kommunikasjonsavdelinga er godt i gang med å innarbeida språkprofilen i heile organisasjonen. Avdelinga har òg gjennomført ei rekke skrivekurs for saksbehandlarar – både på nynorsk og på bokmål.

Som ein del av arbeidet med å styrka nynorsken tek kommunen no i bruk ein såkalla nynorskrobot utvikla av Nynorsk pressekontor. Nynorskroboten blir testa ut i arbeidet med denne årsrapporten.

Kommunikasjonsavdelinga bidreg framleis inn i det nasjonale klarspråksarbeidet.

Utsette oppgåver

På grunn av høgt arbeidspress blei nokre planlagde oppgåver utsette eller nedprioriterte. Arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi skulle ha starta opp i 2020. Dette måtte utsettast, men er no i gang igjen.

Det har òg vore mindre tid til generell opplæring og rådgiving i tenesteområda.