Årsrapport 2020

10.3 Næring

Koronapandemien, i tillegg til låg oljepris, gjorde 2020 til eit svært krevjande år for næringslivet i Stavanger kommune. For å dokumentera arbeidet som blei gjort, har næringsavdelinga laga ein eigen rapport for næringsarbeidet i 2020.

I denne unntakstilstanden har næringsavdelinga både handtert akutte problemstillingar, tilrettelagt for hastetiltak og fordelt tilgjengelege midlar for å hjelpa næringslivet. Samtidig har avdelinga prioritert strategisk viktige saker som stakar ut kursen for næringsarbeidet framover: ny organisering av regionalt næringssamarbeid (Stavanger kommunestyre sak 97/20) og ny næringsstrategi 2021–2030 (kommunalutvalet sak 122/20).

Ny næringsstrategi og arbeid med politiske saker

Næringsstrategi 2021–2030 har som mål å gjera Stavanger-regionen til det storbyområdet i Noreg med størst konkurransekraft og evne til å skapa verdiar. Strategiutkastet, som er til høyring ved årsskiftet, har fire satsingsområde: energihovudstaden, landbruk og havbruk, industri og teknologi, opplevingar og reiseliv. Strategien har òg fire strategiske grep: beste vertskapskommune, attraktiv storbyregion, framtidsretta næringsliv og internasjonalt arbeid.

Næringsavdelinga hadde tett dialog med både næringslivet og politisk leiing gjennom heile fjoråret for å sikra raske, politiske avgjerder om tildelingar til næringslivet. Avdelinga leverte rundt 50 politiske saker. Kommunalutvalet fekk våren 2020 vekevise oppdateringar – frå hausten 2020 månadlege rapporteringar.

Tett på næringslivet

Næringslivet har gitt mange innspel dette året, og i mars 2020 tok Stavanger kommune initiativ til å etablera ei regional tiltaksgruppe for å dela informasjon, koordinera tiltak og handtera innspel effektivt. Tiltaksgruppa skulle i tillegg fanga opp moglegheiter og utfordringar knytte til pandemien, og halda den politiske leiinga løpande orientert.

Næringsavdelinga har òg prioritert førehandsdrøftingar i samband med innføring av lokale forskrifter i koronasituasjonen.

Viktige prosjekt og arrangement i 2020

Næringslivet i regionen har vist stor kreativitet og klart å omstilla seg sjølv om tidene har vore uvisse. Store arrangement som Gladmat, Nordic Egde, Tomatkonferansen, Forskingsdagane og KÅKÅnomics blei gjennomførte innanfor smittevernreglane.

Treffpunkt Stavanger blei òg gjennomført i 2020. Dette er ein samlingsstad der næringslivsaktørar presenterer og diskuterer viktige saker. Desse prosjekta vil òg vera viktige for å skapa verdiar og arbeidsplassar framover: Styrking av energihovedstaden, konferansen High Wind 2020, Styrke verdikjeden for lokalmat, og moglegheitsstudien Verdiskapings-potensialet og veikart for havbruk til havs.

Økonomisk støtte til næringsutvikling

Stavanger kommune ønsker å vera attraktiv for innovative bedrifter. Derfor bidreg kommunen med finansiering og legg til rette for samarbeid i næringsklynger, gründermiljø og mellom entreprenørar.

Kommunen løyvde i 2020 totalt cirka 20 millionar kroner til næringsutvikling frå tre ulike ordningar: Vekstfondet delte i august ut 5,7 millionar kroner. Ekstraordinære midlar frå staten i samband med koronapandemien gav 3,9 millionar kroner fordelte på 19 prosjekt. I tillegg blei konto for næringsstøtte styrkt med 7 millionar kroner. Med desse midlane kunne langt fleire aktørar og tiltak få tildelt støtte i eit svært krevjande år. Her er ei fullstendig oversikt over tildelte midlar.

For å vidareføra arbeidet i Greater Stavanger har næringsavdelinga jobba fram ein ny samarbeidsmodell for det regionale næringsarbeidet, der initiativet til kommunen overfor næringslivet blir forsterka.

Kunnskapsbyen: satsing på helseområdet

Stavanger kommune deltok i arbeidet med ny strategi for Helsecampus Stavanger (HCS) i fjor. Kommunen gav innspel til Grimstadutvalgets høyring og bidreg aktivt i prosessane for medisinutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Hausten 2020 signerte Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus og Rogaland fylkeskommune ei samarbeidserklæring. Partane samarbeider for å styrka helsefagleg utdanning, forsking, innovasjon og næringsutvikling i regionen.