Årsrapport 2020

Tabell 3.5 Overføring frå drift og avsetningar i investeringsrekneskapen 2020. Tal i tusen kroner.

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Overføring frå drift 252 298 252 190 - 108 259 334
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 747 - 1 961 0
Avsetning til bunde investteringsfond- 2 251 0 2 251 0
Bruk av bunde investeringsfond 4 959 747 - 4 212 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubunden investeringsfond- 42 852 44 117 86 969 194 986
Avsetning til ubunden investeringsfond- 163 915 - 163 915 00
Bruk av ubunden investeringsfond 121 063 208 032 86 969 0
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 297 054 84 901 454 320
Last ned tabelldata (Excel)