Årsrapport 2020

Tabell 3.37

Økonomisk oversikt - investeringRekneskap 2020Budsjett 2020Rekneskap 2019Budsjett 2019Rekneskap 2018
Inntekter 461     
Sum inntekter 461     
Utgifter     
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 15 642 38 368 2 506 3 985 706
Kjøp av tenester som erstattar tj.produksjon     
Overføringar   526   51
Sum utgifter 15 642 38 368 3 031 3 985 757
Avsatt til ubundne investeringsfond   706 706  
Sum finansieringstransaksjonar   706 706  
Finansieringsbehov 15 181 38 368 3 737 4 691 757
Dekket slik:     
Overført frå driftsrekneskapen   706 706  
Sum finansiering   706 706  
Udekt- 15 181 - 38 368 - 3 031 - 3 985 - 757
Last ned tabelldata (Excel)