Årsrapport 2020

Tabell 3.33 ny 1

Økonomisk oversikt driftRekneskap 2020 - KommunekasseRekneskap 2020 - KonsolidertKonsoliderte transaksjonar
Driftsinntekter- 11 763 047 - 12 124 711 - 361 664
Driftsutgifter 11 684 769 12 015 675 330 906
Brutto driftsresultat- 78 278 - 109 036 - 30 758
Eksterne finanstransaksjonar 160 593 203 590 42 997
Motpost avskrivingar- 530 203 - 586 005 - 55 802
Netto driftsresultat- 447 888 - 491 451 - 43 563
Overført til investeringsrekneskapen 252 298 270 831 18 533
Netto avsetningar, fond 195 590 220 620 25 030
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)---
Last ned tabelldata (Excel)