Årsrapport 2020

Tabell 3.21 Økonomisk oversikt balanse. Alle tal i 1000 kr.

 Økonomisk oversikt - BalanseNotarRekneskap 31.12.2020Rekneskap 01.01.2020
 Eigedelar   
AAnleggsmidlar  31 531 232 30 532 055
 Varige driftsmidlar4 15 605 332 15 619 080
1Faste eigedommar og anlegg4,18 14 811 111 14 855 522
2Utstyr, maskiner og transportmiddel4 794 221 763 558
 Finansielle anleggsmidlar  4 977 000 4 719 568
1Aksjar og andelar5 962 051 935 963
2Utlån6 3 125 869 2 934 512
3Konserninterne langsikte fordringar6,23 889 079 849 093
 Pensjonsmidlar11 10 948 900 10 293 407
Bomløpsmidlar  3 837 973 3 783 226
 Bankinnskot  2 068 223 2 022 851
 Finansielle omløpsmiddel7 568 024 548 592
1Obligasjonar7 568 024 548 592
 Kortsiktige fordringar  1 201 726 1 211 783
1Kundefordringar22 149 568 182 156
2Andre kortsiktige fordringar22 482 251 469 279
3Premieavvik11,22 527 112 560 054
4Konserninterne kortsiktige fordringar22,23 42 794 294
 Sum eigedelar  35 369 205 34 415 281
 Eigenkapital og gjeld   
CEigenkapital  12 361 456 11 127 312
 Eigenkapital drift  1 294 600 1 099 010
1Disposisjonsfond  1 058 646 796 509
2Bundne driftsfond13,14 235 954 134 576
3Mindreforbruk i driftsrekneskapen240 167 924
 Eigenkapital investering  323 729 283 548
1Ubunde investeringsfond  274 620 231 767
2Bunde investeringsfond13 49 109 51 817
 Annan eigenkapital  10 743 128 9 744 718
1Kapitalkonto2 10 785 579 9 787 170
2Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
DLangsiktig gjeld  21 217 277 21 484 630
 Lån9,23 9 896 621 9 648 717
1Gjeld til kredittinstitusjonar  2 902 621 3 652 917
2Obligasjonslån  6 930 000 5 930 000
3Konserintern langsiktig gjeld9,23 64 000 64 000
4Anna langsiktig gjeld 0 1 800
 Pensjonsforplikting11 11 320 656 11 835 913
EKortsiktig gjeld  1 790 472 1 803 339
 Kortsiktig gjeld  1 790 472 456 529
1Leverandørgjeld  443 921 0
2Derivat 0 1 346 810
3Annan kortsiktig gjeld  1 346 551 0
 Sum eigenkapital og gjeld  35 369 205 34 415 281
 Memorialkonti   
FMemorialkonto   
 Ubrukte lånemiddel  499 196 668 038
 Andre memorialkontoar  21 066 24 621
 Motkonto til memoriakonto - 520 262 - 692 658
Last ned tabelldata (Excel)