Årsrapport 2020

Tabell 3.2 Oversikt investering 2020. Tal i 1000 kr.

 Rekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikOpphavleg budsjett 2020
Investeringar i varige driftsmidlar 1 003 720 1 081 833 78 113 1 178 458
Tilskot til andre sine investeringar 4 307 0 -4 307 0
Investeringar i aksjar og eigedelar i selskap 26 309 27 532 1 223 23 632
Utlån av eigne midlar 75 330 270 760 195 430 270 760
Sum investeringsutgifter 1 109 666 1 380 125 270 459 1 472 850
Kompensasjon for meirverdiavgift 99 643 136 574 36 931 136 462
Tilskot frå andre 157 174 117 988 -39 186 47 100
Sal av varige driftsmidlar og finansielle anleggsmidlar 55 240 45 220 -10 020 132 000
Mottatte avdrag på utlån av eigne midlar 63 525 65 927 2 402 65 927
Bruk av lån 521 932 717 362 195 430 637 041
Sum investeringsinntekter 897 513 1 083 071 185 558 1 018 530
Overføring frå drift 252 298 252 190 -108 259 334
Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond 2 708 747 -1 961 0
Netto avsetningar til eller bruk av ubundne investeringsfond -42 852 44 117 86 969 194 986
Sum overføring frå drift og netto avsetningar 212 153 297 054 84 901 454 320
Framført til inndekning i seinare år (udekt beløp)0000
Last ned tabelldata (Excel)