Årsrapport 2020

Tabell 3.11 Eksterne finanstransaksjonar. Alle tal i 1000 kr.

LinjeEksterne transaksjonarRekneskap 2020Justert budsjett 2020AvvikRekneskap i % av budsjettOpphavleg budsjett 2020
1Renteinntekter, utbytte og gevinst på finansielle omløpsmidlar- 430 931 - 432 070 1 141 100 %- 538 119
2Rente- og avdragsutgifter og tap på finansielle omøpsmidlar 591 524 606 142 - 14 618 98 % 731 039
3Netto finansutgifter 160 593 174 070 - 13 477   192 920
Last ned tabelldata (Excel)