Årsrapport 2020

Tabell 11.1 Økonomisk oversikt – drift 2020

Økonomisk oversikt - drift 2020    
 NoterRegnskapReg. budsjettOppr.budsjet
Driftsinntekter    
1 Rammetilskudd 000
2 Inntekts- og formuesskatt 000
3 Eiendomsskatt 000
4 Andre skatteinntekter 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre12 345 853 601 315 964 834 360 964 834
7 Brukerbetalinger 000
8 Salgs- og leieinntekter12 6 028 349 12 185 372 12 185 372
9 Sum driftsinntekter  351 881 950 328 150 206 373 150 206
Driftsutgifter    
10 Lønnsutgifter9 164 345 162 165 551 363 174 037 363
11 Sosiale utgifter9 47 271 743 49 522 260 60 766 260
12 Kjøp av varer og tjenester13 103 235 251 107 806 023 135 906 023
13 Overføringer og tilskudd til andre14 15 588 685 20 000 20 000
14 Avskrivninger3 740 279 00
15 Sum driftsutgifter  331 181 120 322 899 646 370 729 646
16 Brutto driftsresultat  20 700 830 5 250 560 2 420 560
Finansinntekter og -utgifter    
17 Renteinntekter  978 837 786 065 1 200 000
18 Utbytter 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 000
20 Renteutgifter  14 746 15 000 15 000
21 Avdrag på lån 000
22 Netto finansinntekter  964 091 771 065 1 185 000
23 Motpost avskrivninger3 740 279 00
24 Netto driftsresultat  22 405 199 6 021 625 3 605 560
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:    
25 Overføring til investering - 1 065 322 - 2 000 000 - 2 000 000
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond  00
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond - 22 727 765 - 387 887 1 000 000
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk  1 387 887 1 387 887 0
28 Dekning av tidligere års merforbruk 000
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat - 22 405 199 - 1 000 000 - 1 000 000
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 5 021 625 2 605 560
Last ned tabelldata (Excel)