Årsrapport 2020

Note 1 Endring i arbeidskapital

Balanserekneskapen 31.12.202001.01.2020Endring
2.1   Omløpsmiddel3 837 973 3 783 226 54 747
2.3   Kortsiktig gjeld1 790 472 1 803 339 -12 867
Arbeidskapital2 047 501 1 979 888 67 614
Drifts- og investeringsrekneskapen  Beløp
Driftsrekneskapen   
Sum driftsutgifter eks.avskrivingar  11 154 566
Sum driftsinntekter  11 763 047
Netto finansutgifter  160 593
Netto driftsresultat  447 888
Investeringsrekneskapen   
Sum investeringsutgifter  1 008 028
Sum investeringsinntekter  311 836
Netto finansinntekter  484 038
Netto utgifter i investeringsrekneskapen  -212 153
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsrekneskapen  235 735
Endring ubrukte lånemiddel (auke +/reduksjons-)  -168 842
Endring i rekneskapsprinsipp ført direkte mot eigenkapital  0
Endring i korrigert arbeidskapital*  721
* Tilbakeførte terminar startlån   721
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsrekneskapen  67 614
Differanse  0
Last ned tabelldata (Excel)