Årsrapport 2020

Konsolidert Øk. oversikt drift

Økonomisk oversikt driftNoteRekneskap 2020
Driftsinntekter  
1 Rammetilskot 2 948 128
2 Inntekts- og formuesskatt 5 548 456
3 Eigedomsskatt 215 890
4 Andre skatteinntekter 0
5 Andre overføringar og tilskot frå staten 374 842
6 Overføringar og tilskot frå andre 1 352 046
7 Brukarbetalingar 442 139
8 Sals- og leigeinntekter 1 243 209
9 Sum driftsinntekter 12 124 711
Driftsutgifter  
10 Lønnsutgifter 5 705 757
11 Sosiale utgifter101 373 359
12 Kjøp av varer og tenester 3 379 966
13 Overføringar og tilskot til andre 970 588
14 Avskrivingar4,9586 005
15 Sum driftsutgifter 12 015 675
16 Brutto driftsresultat 109 036
Finansinntekter/-utgifter  
17 Renteinntekter 118 846
18 Utbytter 277 857
19 Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel 5 576
20 Renteutgifter 234 429
21 Avdrag på lån9371 439
22 Netto finansutgifter -203 590
23 Motpost avskrivingar 586 005
24 Netto driftsresultat 491 451
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:  
25 Overføring til investering 270 831
26 Netto avsetningar til eller bruk av bundne driftsfond11121 883
27 Netto avsetningar til eller bruk av disposisjonsfond 268 943
28 Bruk av tidlegare års mindreforbruk -175 191
28 Dekning av tidlegare års meirforbruk  4 984
29 Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat 491 451
30 Framførte til inndekning i seinare år (meirforbruk) 0
Last ned tabelldata (Excel)