Årsrapport 2020

Konsolidert Bevil. invest

Løyvingsoversikt investering § 5-5 1. leddNoteRekneskap 2020
1 Investeringar i varige driftsmiddel  1 123 404
2 Tilskot til andres investeringar  4 286
3 Investeringar i aksjar og delar i selskap  28 044
4 Utlån av eigne middel 0
5 Avdrag på lån 0
6 Sum investeringsutgifter  1 155 734
7 Kompensasjon for meirverdiavgift  107 852
8 Tilskot frå andre  165 020
9 Sal av varige driftsmiddel  55 121
10 Sal av finansielle anleggsmidlar  220
11 Utdeling frå selskap 0
12 Mottekne avdrag på utlån av eigne middel  63 875
13 Bruk av lån  523 511
14 Sum investeringsinntekter  915 599
15 Vidareutlån  424 160
16 Bruk av lån til vidareutlån - 424 160
17 Avdrag på lån til vidareutlån9 180 396
18 Mottekne avdrag på vidareutlån9- 180 396
19 Netto utgifter vidareutlån 0
20 Overføring frå drift  270 831
21 Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond11 2 708
22 Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond - 19 339
23 Dekning av tidlegare års udekt utgjorde - 14 064
24 Sum overføring frå drift og netto avsetningar  240 136
25 Framførte til inndekning i seinare år (udekt utgjorde) 0
Last ned tabelldata (Excel)