Årsrapport 2020

K Note 9

Minimumsavdrag2020
Berekna minimumsavdrag etter kommunelova § 14-18, 1. ledd303 578
Korrigering for mottekne avdrag vidareutlån til avdrag andre lån0
Betalte avdrag*359 770
Differanse mellom berekna, korrigerte og betalte avdrag-56 192
Avskrivingar 
Bokført verdi avskrivbare anleggsmidlar 01.01.2014 766 124
Bokført verdi lånegjeld 01.01.20-7 649 545
Avskrivingar586 005
* Betalte avdrag består berre av eksterne avdrag. 
Stavanger Parkeringsselskap KF blir fullt ut inkludert i utrekninga sidan dei har gjeld til eksterne kreditorar. 
Avdrag på lån til vidare utlån og forskotteringer2020
Mottekne avdrag på startlån-180 396
Utgiftsførte avdrag i investeringsrekneskapen180 396
Avsetning til/bruk av avdragsfond0
Saldo avdragsfond 31.12.200
Last ned tabelldata (Excel)