Årsrapport 2020

K Note 3

Balanserekneskapen 12/31/2020
Anleggsmidlar34 116 308
Langsiktig gjeld22 108 805
Endring ubrukte lånemiddel (auke +/reduksjon-)501 026
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar anleggsmidlar-28 293
Endring i rekneskapsprinsipp som påverkar langsiktig gjeld-115 006
Omklassifisert eigenkapital Stavanger natur- og Idrettservice KF 20112 000
Tilbakeførte terminar startlån721
Sum12 367 951
Last ned tabelldata (Excel)