Årsrapport 2020

14.8 Økonomisk oversikt balanse

Økonomisk oversikt balanseNote12/31/20201/1/2020
A. Anleggsmidlar  31 531 232 30 632 055
I. Varige driftsmiddel4 15 605 332 15 619 080
1. Faste eigedommar og anlegg4,18 14 811 111 14 855 522
2. Utstyr, maskiner og transportmiddel4 794 221 763 558
II. Finansielle anleggsmidlar  4 977 000 4 719 568
1. Aksjar og delar5 962 051 935 963
2. Obligasjonar 00
3. Utlån6 3 125 869 2 934 512
4. Konserninterne langsiktige fordringar 6,23 889 079 849 093
III. Immaterielle eigedelar 00
IV. Pensjonsmiddel11 10 948 900 10 293 407
B. Omløpsmiddel1 3 837 973 3 783 226
I. Bankinnskot og kontantar  2 068 223 2 022 851
II. Finansielle omløpsmiddel7 568 024 548 592
1. Aksjar og delar 00
2. Obligasjonar7 568 024 548 592
3. Sertifikat 00
4. Derivat 00
III. Kortsiktige fordringar  1 201 726 1 211 783
1. Kundefordringar22 149 568 182 156
2. Andre kortsiktige fordringar22 482 251 469 279
3. Premieavvik11,22 527 112 560 054
4. Konserninterne kortsiktige fordringar 22,23 42 794 294
Sum eigedelar  35 369 205 34 415 281
EIGENKAPITAL OG GJELD   
C. Eigenkapital  12 361 456 1 382 594
I. Eigenkapital drift  1 294 600 1 099 010
1. Disposisjonsfond  1 058 646 796 509
2. Bundne driftsfond13,14 235 954 134 576
3. Meirforbruk i driftsrekneskapen2400
4. Mindreforbruk i driftsrekneskapen240 167 924
II. Eigenkapital investering  323 729 283 584
1. Ubunde investeringsfond  274 620 231 767
2. Bundne investeringsfond13 49 109 51 817
3. Udekt utgjorde i investeringsrekneskapen2400
III. Annan eigenkapital  10 743 128 9 744 718
1. Kapitalkonto2 10 785 579 9 787 170
2. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen drift3- 42 451 - 42 451
3. Prinsippendringar som påverkar arbeidskapitalen investering300
D. Langsiktig gjeld  21 217 277 21 484 630
I. Lån9,23 9 896 621 9 648 717
1. Gjeld til kredittinstitusjonar  2 902 621 3 652 917
2. Obligasjonslån  6 930 000 5 930 000
3. Sertifikatlån 00
4. Konsernintern langsiktig gjeld 9,23 64 000 64 000
5. Anna langsiktig gjeld  0 1 800
II. Pensjonsforplikting11 11 320 656 11 835 913
E. Kortsiktig gjeld1 1 790 472 1 803 339
I. Kortsiktig gjeld  1 790 472 1 803 339
1. Leverandørgjeld  443 921 456 529
2. Likviditetslån 00
3. Derivat 00
4. Anna kortsiktig gjeld  1 346 551 1 346 810
5. Premieavvik 00
Sum eigenkapital og gjeld  35 369 205 34 415 281
F. Memoriakonti 00
I. Ubrukte lånemiddel  499 196 668 038
II. Andre memoriakonti  21 066 24 621
III. Motkonto for memoriakontiene - 520 262 - 692 658
Last ned tabelldata (Excel)