Årsrapport 2020

14.5 Bevilgningsoversikt investering del 1

Løyvingsoversikt investering § 5-5 1. leddNoteRekneskap 2020Justert budsjett 2020Opphavleg budsjett 2020
1 Investeringar i varige driftsmiddel26 1 003 720 1 081 833 1 178 458
2 Tilskot til andres investeringar26 4 307 00
3 Investeringar i aksjar og delar i selskap5 26 309 27 532 23 632
4 Utlån av eigne middel6 75 330 270 760 270 760
5 Avdrag på lån 000
6 Sum investeringsutgifter  1 109 666 1 380 125 1 472 850
7 Kompensasjon for meirverdiavgift  99 643 136 574 136 462
8 Tilskot frå andre  157 174 117 988 47 100
9 Sal av varige driftsmiddel  55 020 45 000 132 000
10 Sal av finansielle anleggsmidlar5 220 220 0
11 Utdeling frå selskap 000
12 Mottekne avdrag på utlån av eigne middel6 63 525 65 927 65 927
13 Bruk av lån  521 932 717 362 637 041
14 Sum investeringsinntekter  897 513 1 083 071 1 018 530
15 Vidareutlån6 424 160 320 000 220 000
16 Bruk av lån til vidareutlån  424 160 320 000 220 000
17 Avdrag på lån til vidareutlån6 180 396 126 220 126 220
18 Mottekne avdrag på vidareutlån6 180 396 126 220 126 220
19 Netto utgifter vidareutlån 000
20 Overføring frå drift  252 298 252 190 259 334
21 Netto avsetningar til eller bruk av bundne investeringsfond13 2 708 747 0
22 Netto avsetningar til eller bruk av ubunde investeringsfond - 42 852 44 117 194 986
23 Dekning av tidlegare års udekt utgjorde24000
24 Sum overføring frå drift og netto avsetningar  212 153 297 054 454 320
25 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)24000
Last ned tabelldata (Excel)