Årsrapport 2020

14.2 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift

Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjonar drift § 5-9 2020
Netto driftsresultat 447 888
Sum budsjettdisposisjonar -214 414
Årets budsjettavvik (meir- eller mindreforbruk før strykingar)233 474
Stryking av bruk av disposisjonsfond -233 474
Meir- eller mindreforbruk etter strykingar 0
Last ned tabelldata (Excel)