Årsrapport 2020

9.6.5 Byggtryggleik

Det er tilsett ein ny ressurs som rådgivar innanfor tryggingsområdet i byggforvaltning. Inngangskontroll, kameraovervaking, alarmsystem og alarmoverføring er nokre av områda som bør utviklast vidare i kommunen. Rådgivaren har ansvar for å utvikla ein overordna strategi for sikring av bygg.

Følgjande prosjekt er påbyrja i 2020, og vil halda fram inn i 2021:

  • Nøkkelfri. Sjå på moglegheit for tilgang til bygg gjennom digitale løysingar der dei fysiske nøklane blir avvikla. Sette krav i kommande nybygg- og renoveringsprosjekt til slike løysingar
  • Aktiv Kommune for tildeling av tilgang til kommunale bygg. Samarbeid med idrett, ungdom og fritid og IT
  • Digitalisering av nøkkeladministrasjon av utlånsskort og vikarkort i verksemder
  • Rollestyring av tilgangar i kommunale bygg