Årsrapport 2020

9.1 Innleiing

Koronapandemien har sidan mars 2020 prega drifta i BMU (bymiljø og utbygging). Det er både fordi mange av avdelingane har bidrege i mange relaterte prosjekt, men òg fordi BMU leverer samfunnskritiske tenester til befolkninga. Det blei tidleg klart at gode kontinuitetsplanar internt i BMU ville bli viktig. Det blei planlagt for eit stort sjukefråvær, ei eventuell flytting av ressursar, i tillegg til at det blei lagt vekt på å opparbeida auka redundans i dei mest sårbare avdelingane. VA (vatn og avløp) vedtok å dela driftsavdelinga si i to lag for å gjera seg mindre sårbar viss det blei eit smitteutbrot blant tilsette. God dialog mellom leiarar og hyppig kontakt med føretaka og IKS (interkommunale selskap) blei ein viktig del av det å handtera dei store utfordringane knytte til pandemien. Slik fekk BMU mellom anna kartlagt kor det var behov for meir ressursar, og kven som stod i fare for å få eit stort sjukefråvær. Kontortilsette gjekk over til heimekontor Det var ei delvis gjenopning av kontorbruk rundt sommaren, før det i november blei heimekontor på nytt.

Sjølv om den daglege drifta blei påverka av pandemien, har BMU bidrege i svært viktige prosjekt i kommunen si handteringa av viruset. I ein tidleg fase var avdelingar i BMU og føretaka med på å planlegga og bygga opp feltsjukehus og beredskapskjøkken i Forum Expo, oppretta beredskapslager for smittevernutstyr der NIS KF (Stavanger natur- og idrettsservice) har pakka og køyrt ut varer, køyra ut varer til innbyggarar i karantene, legga til rette for og bygga opp luftvegslegevakt og teststasjonar i Forum-området, og me har bidrege i nedstenging og seinare gjenopning av idrettsanlegg, hallar og svømmeanlegg og bidrege i planlegging og rigging av massevaksinasjonssenter i Forum Expo.

BMU har i samarbeid med Stavanger natur- og idrettsservice KF, Stavanger bustad KF, Stavanger parkering, PSs Securitas og Avarn Security delteke i arbeidet med å observera og rettleia befolkninga og korleis dei etterlever smittevernreglar i park- og naturområde, i bysentrum, på kjøpesenter og i butikkar. Fleire partar har vore involverte i denne ordninga.

I tillegg har BMU hatt ansvar for informasjonsmateriellet som er plassert rundt i byen og i parkområde. BMU har òg samarbeidd med skjenkekontrollen (brannvesenet), som har observert og gitt rettleiing til dei besøkande og personalet inne på serveringsstadene. Skjenkeløyvinga og juridisk avdeling har hatt kontakt med serveringsstadene og halde dei orienterte om korleis dei skal forhalda seg til nye retningslinjer.

BMU har òg hatt ansvar for å utvikla eit meldesystem der innbyggarane i byen skal melda frå om ulike typar arrangement som skal haldast. Med dette meldesystemet har det blitt mogleg å ha oversikt, gi rettleiing og føre tilsyn der det har blitt sett på som nødvendig.

Observasjonane gjorde av Avarn og skjenkekontrollen saman med meldesystemet for arrangement har vore med på å hjelpa kommunen til å ta vidare avgjerder knytte til lokal forskrift om smittevern.