Årsrapport 2020

8.1 Innleiing

Ikkje alt blei som planlagt i 2020, sidan pandemien har påverka situasjonen også for by- og samfunnsplanlegging. Ikkje minst har prioriteringar og ressursbruk i avdeling for beredskap og samfunnsutvikling ført til at nokre oppgåver er tilsidesette for å bidra til beredskapsorganisasjonen sitt arbeid med pandemihandteringa.

Aktiviteten har vore høg med stor saksmengd i alle avdelingar i 2020, og oppgåveløysinga er tilpassa situasjonen. Digitale metodar og verktøy har fått spesielt gode utviklingsvilkår, og verdifulle erfaringar er hausta.

I 2020 har kommunestyret vedteke viktige strategiske dokument som kommunal planstrategi og samfunnsdelen i kommuneplanen. Det er vedteke eit nytt plansystem, og det er teke stilling til planbehovet til kommunen for valperioden. Vidare er det vedteke ei rekke arealplanar for bustad-, samferdsels- og næringsutvikling. Gode leveransar er òg gitt i områdesatsing på Storhaug og områdeløft i Hillevåg. Dei fleste fristane for saksbehandlingstid er overhaldne.