Årsrapport 2020

7.4 Alders- og sjukeheim

Besøksrestriksjonar og redusert dagsentertilbod

I 2020 har alders- og sjukeheimane hatt periodar med besøksrestriksjonar og stengde dagtilbod. I perioden frå 12. mars til 10. mai var alle alders- og sjukeheimane stengde for besøkande. Resten av året har det vore ulike typar avgrensingar i besøk frå pårørande og frivillige, i periodar også med anbefalt bruk av munnbind for å redusera smitterisikoen. Alders- og sjukeheimane tok i løpet av våren 2020 i bruk nettbrett for å halda oppe kontakten mellom bebuarar og pårørande. Det blei òg lagt til rette for at bebuarane fekk møta pårørande utandørs då nasjonale myndigheiter opna for det.

I 2020 var det smitteutbrot ved ti alders- og sjukeheimar. Ved smitteutbrot har den aktuelle alders- og sjukeheimen hatt strengare smitteverntiltak enn resten av alders- og sjukeheimane.

Fellesarrangement og hjelp frå frivillige har sidan mars 2020 vore betydeleg redusert. Sjukeheimane har i denne perioden sjølve sett i gang aktivitetar i små grupper i avdelingane og ein til ein, eksempelvis kviss, songstunder og film. Strøyming av konsertar og gudstenester har auka. Nokre verksemder har hatt tilbod om aktivitetar utandørs der korps, kor, musikarar og barnehagar har underhalde ute og bebuarane har delteke frå innsida.

Dagtilboda for eldre blei stengde i mars. Frå juni opna dagsentera gradvis igjen, men kapasiteten har vore redusert heile året. På grunn av bygningsmessige forhold og avstandsreglar har fleire dagsenter hatt færre brukarar per dag. Dette har ført til at brukarar har fått redusert tilbodet til færre dagar i veka, og samtidig har det vore mindre rom for å gi nye brukarar eit dagsentertilbod. Det har vore ei belastning både for pårørande og for brukarar at mange dagsenterbrukarar mista eit viktig sosialt treffpunkt.

For å imøtekomma behovet for dagtilbod til personar med demensdiagnose og deira pårørande, har Blidensol dagsenter hatt ope for ei (lita) gruppe brukarar gjennom store delar av året. Som ekstratiltak er det etablert eit nytt mellombels dagtilbod for personar med demens på Lervig sykehjem.

I starten av pandemien registrerte kommunen at ein del søkarar til korttids-/rehabiliteringsplassar takka nei, fordi dei var redde for smitte. Dette avtok etter kvart, og søknadsmengda tok seg opp igjen.

Nybygg på Ramsvigtunet sykehjem

Den planlagde «demenslandsbyen, Ramsvighagen senter for demens» blir erstatta med ei utbygging av sjukeheimsplassar i to byggetrinn, i tråd med vedtak i handlings- og økonomiplanen for 2020–2023. Prosjekteringa av byggetrinn 1 med 30 nye plassar i eit eige bygg er godt i gang, og nybygget kan takast i bruk hausten 2023.

Utviding av sjukeheimen på Finnøy

Prosjekteringa av 20 nye sjukeheimsplassar ved Finnøy helse- og omsorgssenter er godt i gang. I tillegg til sjukeheimsplassane får sjukeheimen nye dagsenterlokale, fysioterapilokale, nye garderobar, møte- og undervisningsrom og kafe for brukarar og pårørande som har reist langt for å komma på besøk. Når nybygget står ferdig i 2023, må bebuarane i det gamle bygget flytta over i nybygget eit halvt års tid medan den gamle delen av sjukeheimen blir oppgradert/rehabilitert. Etter det blir dei 16 omsorgsbustadene som i dag blir brukte som sjukeheimsplassar, gjorde om til omsorgsbustader for brukarar som kan klara seg med hjelp frå heimebaserte tenester. Utbygginga vil derfor gi netto fire nye sjukeheimsplassar.

Kvardagsmeistring gav kortare korttidsopphald

Leve HELE LIVET-satsinga i sjukeheimane blei vidareført i 2020. Mellom anna skulle brukaren komma tidlegare i gang med trening som kan auka sjølvstende og meistring. Satsinga på kvardagsmeistring i korttidsavdelingane har hatt ein effekt på liggedøgn per opphald. Frå 2019 til 2020 er gjennomsnittleg liggetid redusert frå 26 til 24 dagar. Det gir auka kapasitet, og fleire brukarar får opphald.

Rehabiliteringstilbod i Spania avslutta

Då koronaepidemien slo til i mars 2020 og førte til stengde landegrenser, måtte Stavanger kommune i samarbeid med vertskommunen Bærum henta heim brukarane som var på opphald ved Centro Assistencial Noruega (CAN). I løpet av sommaren blei det vedteke at det ikkje ville vera forsvarleg å senda brukarar med helseutfordringar til Spania. Avtalen med Bærum blei avslutta i juli 2020 grunngitt med force majeure. Avtalen skulle opphavleg gjelda ut 2020.

Boganes over i kommunal drift

1. juli blei drifta av Boganes sykehjem overført frå Attendo til Stavanger kommune etter ønske frå Attendo. Kontrakten med Attendo blei dermed avslutta før utløpet av avtaleperioden. Etter verksemdsoverdraginga har kommunen ingen kommersielt drivne sjukeheimar.

Trådlaust nettverk på alders- og sjukeheimar nesten i mål

Velferdsteknologien krev i stor grad trådlaust nettverk. Målet var å få ei god trådlaus dekning for alle sjukeheimane i 2020. På grunn av tilgangsavgrensingar for besøkande og arbeidsfolk i sjukeheimane blei arbeidet forseinka. Ved årsskiftet hadde 80 prosent av alle sjukeheimane fått oppgradert det trådlause nettverket. Dei resterande vil få oppgradert nettverket dei første månadene i 2021.

Sjukeheimstenester i Rennesøy og Finnøy

Hovudinntrykket er at innbyggarane i kommunedelane Rennesøy og Finnøy ønsker å få sjukeheimstenester og plass i bufellesskap i nærleiken av der dei bur. Det gjeld òg for innbyggarar i gamle Stavanger kommune. Dette blir det teke omsyn til så langt som mogleg, samtidig som kommunen må utnytta alle tilgjengelege plassar når innbyggarane treng sjukeheimsplass. Det er fritt val av langtidsplass i Stavanger, og alle som søker plass, kan setta opp ønske for kvar dei vil. Dersom dei ikkje kan få ønsket sitt oppfylt ved første tildeling, kan dei byte til ønskt sjukeheim på eit seinare tidspunkt.

Korttidsplass disponert av heimetenesta

Helse- og omsorgssenteret på Finnøy skulle prøva ut ei ordning der dei kunne nytta ein korttidsplass til heimebuande brukarar som ikkje bur landfast, og som har behov for 24-timars opphald for ekstra tilsyn og avklaring. Korttidssengene har likevel vore i kontinuerleg bruk, og det er derfor funne andre løysningar når behovet har vore der. Kommunen vurderer å testa prøveordninga i 2021.

Økonomi

Rekneskapen for området alders- og sjukeheim viser eit mindreforbruk på kr 1,4 mill. av ei budsjettramme på kr 960 mill. Det svarer til ein forbruksprosent på 99,85. Då er òg budsjettstyrking gjennom året på kr 8,3 mill. inkludert. Budsjettramma omfattar kommunale og private ideelle alders- og sjukeheimar, helse- og omsorgssenter på Finnøy og Rennesøy og dessutan rehabiliteringsplassar i Spania.

I 2020 har arbeidet med å hjelpa leiarteama i verksemder med meirforbruk utover +/- 3 prosent halde fram, og den underliggande drifta viser at alle kommunale sjukeheimar per årsslutt no har eit driftsnivå som er innanfor +/- 3 prosent av tildelt budsjettramme. Dei siste åra har det vore gjennomført systematisk arbeid i verksemder med stort meirforbruk, og både ved Lervig sykehjem og ved Slåtthaug sykehjem har dette hatt effekt. Om me held meirforbruk frå 2019 og kostnader knytte til korona utanfor, er begge desse sjukeheimane nede på eit driftsnivå som er om lag 1 prosent høgare enn tildelt budsjettramme. I 2019 var tilsvarande tal mellom 3 og 6 prosent høgare enn tildelt budsjettramme.

Helse- og omsorgssentera på Finnøy og Rennesøy har i 2020 arbeidd for å tilpassa seg gjeldande finansieringsmodellar i Stavanger. Dette arbeidet held fram i 2021.

I 2020 har fleire sjukeheimar tilsett sjukepleiarar i ledige stillingar, og dette har ført til at den store auken i bruken av eksterne vikarar som me såg i 2019, har avteke. I 2020 har det vore ein reduksjon på om lag 30 prosent i bruk av eksterne vikarar, tilsvarande kr 5,7 mill., for samanliknbare tal i 2019. Denne reduksjonen må sjåast i samanheng med auken i faste stillingar, men samla er det ein netto reduksjon. I 2020 har me òg sett ein auke i bruk av overtid, og dessutan auka kostnader knytte til drift og medisinsk forbruksmateriell i forhold til samanliknbare tal frå 2019. Denne auken heng tett saman med koronasituasjonen.

I 2020 er det ein nedgang i sjukelønnsrefusjon for kommunale sjukeheimar samanlikna med 2019. Reduksjonen er på 12 prosent, tilsvarande kr 2,7 mill. Samla sett ser me at sjukefråværet for sjukeheimane er redusert frå 10,1 prosent i 2019 til 9,3 prosent i 2020. Nedgangen er knytt til langtidsfråvær. Denne nedgangen kan knytast til prosjektet «Sammen for et redusert sykefravær» som har vore gjennomført ved fire sjukeheimar. Dette er omtalt i kapittel 5.5.3 Sjukefråværssatsinga «Sammen for et redusert sykefravær».

Utgiftsnivået knytt til den variable ekstraressursen, også kalla variable pakkar (budsjettmidlar som følger brukarar med omfattande hjelpebehov), har i 2020 vore lågare enn budsjettert. Resultatet viser at det blei brukt i gjennomsnitt 52 pakkar kvar månad mot 58 som var avsett i budsjettet. Mindreforbruket blei i samsvar med gjeldande finansieringsmodell fordelt andelsmessig mellom kommunale og private ideelle sjukeheimar ved slutten av året.

På grunn av at dagsenter for eldre i periodar i 2020 har vore heilt stengde, eller opne med redusert antal plassar på grunn av smitteverntiltak som følge av korona, er det tapt inntekt på om lag kr 3 mill. knytt til denne tenesta. Samla sett blei det i 2019 levert om lag 40 000 dagsenteropphald for eldre, tilsvarande 182 plassar. Samanliknbare tal for 2020 viser at det blei levert om lag 20 000 dagsenteropphald for eldre, tilsvarande 91 plassar. Det er ein nedgang på 50 prosent frå 2019 til 2020. I 2020 var maks kapasitet 213 dagsenteropphald for eldre kvar virkedag, noko som ville gitt årleg om lag 47 000 dagsenteropphald for eldre.

Inntektsbudsjettet til alders- og sjukeheimar viser samla sett ei meirinntekt på om lag kr 1,6 mill. over budsjett og er knytt til eigenbetaling for korttids- og langtidsplassar. Ei oppjustering av inntektsbudsjettet, kr 2,5 mill., er innarbeidd i budsjett 2021.