Årsrapport 2020

7.19 Stavanger legevakt

Todelt drift av legevakta sidan april

Drifta ved Stavanger legevakt har sidan april 2020 vore todelt, etter at det blei etablert ei eiga luftvegslegevakt på Forum-området.

Frå slutten av januar til april 2020 var alt av legevakttilbod lokalisert på Våland. Innbyggarar utan luftvegssymptom som hadde behov for akuttmedisinsk hjelp, blei behandla i dei ordinære lokala til legevakta. Innbyggarar med luftvegssymptom blei behandla i eige bygg ved sida av. I midten av april var Stavanger Forum klargjort til å vera legevakt for pasientar med luftvegssymptom. Frå det tidspunktet blei Stavanger legevakt drifta på to lokasjonar.

Ved utgangen av 2020 er det framleis behov for å styra pasientar med luftvegssymptom til luftvegslegevakta, for å hindra spreiing av mogleg koronavirus til helsepersonell og andre pasientgrupper som kjem til den vanlege legevakta. Dei to legevaktene blir derfor drifta parallelt inn i 2021.

Organiseringa med to legevakter har ført til at Stavanger legevakt har lagt om rutinane sine. I motsetning til tidlegare har Stavanger legevakt no låste dører. Det betyr at alle som vender seg til legevakta, må ringa først. Det er for å sikra nødvendig utsjekk for luftvegssymptom, og at dei som får avtala, møter på rett stad. Talet på telefonar inn til legevakta har auka frå 94 000 i 2019 til 125 200 i 2020.

Koronatelefon etablert

Pågangen på telefon var stor då dei første smittetilfella blei registrerte i Stavanger og landet stengde ned. Telefonkapasiteten til legevakta måtte aukast, både med talet på linjer og med bemanning. Informasjonsbehovet var stort, og legevakta fekk førespurnader om råd og vurdering av testing, nasjonale reglar og retningslinjer, i tillegg til dei akutte førespurnadene. Kommunen vedtok å oppretta ein eigen koronatelefon. Denne blei etter kvart flytta ut av legevakta, og kommunen omdisponerte ressursar frå andre einingar til å drifta koronatelefonen.

To teststasjonar bygde opp i Forum

Den første teststasjonen til kommunen blei sett opp på parkeringsplassen utanfor Stavanger legevakt. I april flytta teststasjonen til Stavanger Forum-området. Samtidig flytta koronasenteret (informasjonstelefon og timebestilling) til Stavanger Forum fordi det blei vurdert som formålstenleg å samla desse tenestene på éin stad. Teststasjon 2 blei etablert i august 2020. Med etableringa av teststasjon 2 auka kommunen sin tilgjengelege testkapasitet til 5 prosent av innbyggarane, i tråd med nasjonale føringar. Planlegging for ein tredje teststasjon heldt på seinhausten 2020.

I 2020 er 70 000 personar testa for covid-19 i Stavanger. Kommunen har brukt timebestilling for å styra testinga. Frå mars kontakta innbyggarane kommunen på telefon for å bestilla time, og frå september kunne innbyggarane i tillegg bestilla tid til test via ei online-booking-løysing, noko som letta trykket på koronatelefonen.

Frå omdisponering av tilsette til rekruttering av personell

Frå september blei ansvaret for drift av teststasjonane og koronatelefonen organisert under Stavanger legevakt. Omdisponert personell frå ulike kommunale verksemder blei fasa ut samtidig som det blei tilsett nye medarbeidarar til drift og administrasjon av teststasjonane og koronasenteret.

Omstilling ved legevakta

Stavanger kommune fekk seinhausten 2019 ei ekstern evaluering etter ein stor omstillingsprosess og betydeleg kostnadsvekst ved Stavanger legevakt dei siste åra. På bakgrunn av rapporten sette kommunedirektøren i januar 2020 i verk eit prosjekt for å følga opp dei identifiserte og prioriterte punkta. Prosjektet har i 2020 fokusert på satsingsområda og tilrådingane frå rapporten: betre flyt i pasientforløpet, betre økonomistyring og prosessforbetringar i administrasjonen.

I 2020 blei smittevern- og vaksinasjonskontoret flytta organisatorisk frå Stavanger legevakt til seksjon for kommunale legetenester.

Pasientflyten har blitt kartlagd. Tiltak etter LEAN-metodikken og dessutan robotisering av manuelle utbetalingar og oppgjer blir vurdert, i tillegg til kompetanseheving innanfor budsjett og økonomistyring.

Grunna den sentrale rolla til Stavanger legevakt i handteringa av koronapandemien har prosjektet i periodar vore sett på vent, og framdrifta har måtta bli tilpassa arbeidet til legevakta med pandemien. Prosjektet er forlengt ut 2021. Framdrift og tiltak vil også i 2021 bli tilpassa utviklinga i pandemien.

Moglegheitsstudie for ny legevakt

Lokala til legevakta tilfredsstiller ikkje krava til drift og beredskap sett opp mot befolkningsgrunnlaget legevakta betener. Legevakta fekk i november 2019 eit tilbygg i to etasjar som har avhjelpt situasjonen med for liten plass. Samtidig har det blitt arbeidd med ein moglegheitsstudie. Målet med denne moglegheitsstudien er å få fram eit avgjerdsgrunnlag for kva alternativ som skal utviklast vidare i ei konseptutgreiing. I første halvår blei arbeidet med moglegheitsstudien nedprioritert, men det blei teke opp att i september. Prosjektgruppa har sidan september jobba med utgreiing av tomtealternativ, arealbehov og kva andre funksjonar det er aktuelt å samlokalisere med legevakta, eksempelvis kommunal avdeling for akutthjelp.

Økonomi

Stavanger legevakt viser eit rekneskapsresultat med eit meirforbruk på kr 5,5 mill. av ei ramme på 70,7 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 107,8. Av dette utgjer koronakostnader kr 3,3 mill. av meirforbruket. Meirforbruket eksklusiv korona kjem i hovudsak av vekst i utgiftene knytte til sjukepleiarar, og dessutan overført meirforbruk frå 2019.

For legevakta har året i stor grad vore prega av koronapandemien og oppretting av ei ekstra legevakt på Forum knytt til luftvegslegevakta. Dette har vore krevjande, og har ført til ytterlegare kostnader grunna administrasjon og tilrettelegging for drift på to lokasjonar.

I tillegg til auka kostnader har det òg vore lågare vekst i inntekter enn tidlegare år, eksklusiv refusjonar knytte til koronapandemien. Det gjeld både pasientbetaling, kursinntekter og refusjonskrav. Det var planlagt fleire kurs i 2020 som legevakta dei siste åra har jobba med å få sett i system. Desse kursa blei ikkje gjennomførte grunna koronapandemien, og dermed er det lågare inntekter knytte til kursavdelinga.

Gjennom prosjekt Stavanger legevakt 2020 blir det prioritert å jobba vidare med å kartlegga årsaka til auka kostnader og lågare vekst i inntektene.