Årsrapport 2020

7.13 Bustadkontoret

Startlån til kjøp av bustad og innsats retta mot barnefamiliar

Bustadkontoret har særleg fokusert på barnefamiliar i 2020. Eksempelvis har fleksible lånevilkår og tilskot til tilpassing i større grad blitt vurdert. Det er auke i utbetalte startlån til barnefamiliar frå 95 i 2019 til 125 i 2020 – av totalt 181 utbetalte startlån i 2020. Dette er òg eit eige innsatsområde i Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016–2020.

Nye retningslinjer for tildeling og forvaltning av tilskot

Tilskot
        Tilskot til etablering blir nytta som toppfinansiering, i kombinasjon med startlån.

Tilskot til etablering blir nytta som toppfinansiering, i kombinasjon med startlån. Familiar som manglar økonomisk evne til å låna heile beløpet til bustadkjøp, søker tilskotet. Tilskot til tilpassing, prosjektering og utgreiing blir prioritert til familiar med barn som har funksjonsnedsetting, og husstandar med svak økonomi som har behov for tilpassing i bustad.

Tilskot til etablering og tilskot til tilpassing, prosjektering og utgreiing er midlar som frå 1. januar blei overførte frå Husbanken til rammetilskotet til kommunen. Retningslinjer for alle tilskota blei vedtekne i formannskapet i april.

Gjennomstrøyming i kommunale bustader

Bustadkontoret har utvikla rutinar for systematisk vurdering av potensialet til kommunale leigetakarar for bustadkjøp ved utløp av leigekontraktar i kommunal bustad. I 2020 har bustadkontoret etablert rutinar for å identifisera og rettleia kommunale leigetakarar som kan ha moglegheiter til å ta opp lån til bustadkjøp på sikt, sjølv om dei ikkje har beteningsevne i dag. I 2020 har 30 leigetakarar i kommunale bustader kjøpt eigen bustad.

For å frigjera familiebustader har bustadkontoret i 2020 etablert rutinar for at leigetakarar som ikkje lenger har heimebuande barn, byter til mindre bustad. Våren 2020 opplevde bustadkontoret eit stort press på kommunale bustader for einslege. På kort varsel auka talet på utskrivingar frå spesialisthelseteneste og behandlingssenter innanfor rus og psykiatri. Ein del av desse bustadene, som måtte brukast til akutte situasjonar, kunne elles vore brukte til å frigjera familiebustader. Situasjonen betra seg noko i løpet av hausten 2020.

Mellombels justering av bustøtte

I samband med koronapandemien justerte regjeringa satsane for utrekning av Husbankens bustøtte mellombels. Endringa innebar at fleire kunne få bustøtte frå Husbanken, og at dei som allereie fekk bustøtte, fekk høgare utbetalingar. Ordninga varte frå april til november 2020. Den mellombelse ordninga i statleg bustøtte førte til ein mellombels nedgang i talet på mottakarar av kommunal bustøtte, også i utbetalt sum. Det kjem av at husbankstøtte blir trekt frå ved utrekning av kor mykje søkaren skal få i kommunal bustøtte.

I januar–mars var det i snitt 132 personar som fekk kommunal bustøtte, med ei samla månadleg utbetaling på kr 360 000 per månad. I april til november gjekk talet ned til 115 mottakarar i snitt per månad, og ei gjennomsnittleg månadleg utbetaling på kr 280 000.

Oppfølging av boligsosial handlingsplan 2018–2023

Bustadsosial handlingsplan 2018–2023 inneheld tiltak for å avhjelpa bustadutfordringane til grupper med ulike behov. Eit av tiltaka er å vidareutvikla og formalisera samarbeidsrutinar innanfor det bustadsosiale arbeidet. I 2020 har nye rutinar for tildeling av bustader med oppfølgingstenester for menneske med ruslidingar blitt innførte, saman med rutine for økonomioppfølging. Det er for å hindra at bebuarar blir kasta ut på grunn av at husleiga ikkje er betalt.

Bustadkontoret i ny kommune

Bustadkontoret har i samarbeid med Stavanger Boligbygg KF fått oversikt over kommunale bustader i kommunedelane Finnøy og Rennesøy. Det er etablert samarbeid med innbyggartorga og Nav-kontoret på Finnøy og Rennesøy.

I samband med kommunesamanslåinga har òg retningslinjene for tildeling av kommunale bustader blitt justerte noko. Den viktigaste endringa er at søkarar på øyar utan fastlandssamband, og med behov for pleietenester, får høgare prioritet ved tildeling av kommunal bustad. Søknader om omsorgsbustad utgjer ein stor del av bustadsøknadene frå kommunedelane Finnøy og Rennesøy, samanlikna med resten av Stavanger.

Digitalisering i saksbehandlinga

Bustadkontoret har teke i bruk Husbankens nye digitale saksbehandlingssystem Startskudd, som blei obligatorisk for alle kommunar frå 1. januar. Systemet er fullelektronisk, og gir mindre papirarbeid for søkar og behandlar. Bustadkontoret opplever at saksbehandlingssystemet har potensial til å forenkla og effektivisera saksbehandlingsprosessen.

Økonomi

Rekneskapen for bustadkontoret viser eit meirforbruk på kr 0,94 mill. av ei budsjettramme på kr 8,2 mill. Dette svarer til ein forbruksprosent på 101,1. Årsaka til meirforbruket er i hovudsak høgare lønnskostnader enn budsjettert.

I 2020 disponerte bustadkontoret ca. kr 20 mill. i tilskotsmidlar i ramma til levekår som rekneskapsmessig kjem der fram. Dette er midlar til etablering og tilpassing der halvparten var overførte øyremerkte midlar frå tidlegare år. Utbetaling av startlån har vore aukande dei siste åra, og det er framleis stor pågang frå startlånsøkarar med tilhøyrande tilskot. Sidan bustadkontoret gjekk tom for startlån, blei ikkje tilskotsmidlane brukte opp, og det blir overført kr 3,1 mill. til 2021.

Tilskot til etablering blir nytta som toppfinansiering, i kombinasjon med startlån. Familiar som manglar økonomisk evne til å låna heile beløpet til bustadkjøp, søker tilskotet. Tilskot til tilpassing, prosjektering og utgreiing blir prioritert til familiar med barn som har funksjonsnedsetting, og husstandar med svak økonomi som har behov for tilpassing i bustad.