Årsrapport 2020

5.6.5 Avvik og forbetringsforslag

Ny løysing for innmelding av avvik og forbetringsforslag – Si ifra! – kom på plass i februar 2020 og er ein del av det heilskaplege kvalitetssystemet til kommunen. Både gammalt og nytt avvikssystem blei brukt i ein overgangsperiode fram til mars 2020. Det er gjennom året rapportert inn totalt 6 399 avvik, ein nedgang på 1708 avvik frå 2019. 3 392 av dei innrapporterte avvika gjeld vald og truslar, og 883 avvik gjeld personskadar. Resterande avvik gjeld andre hendingstypar, og er beskrivne i kapittel 12 i årsrapporten.

Det blei i mars 2020 lagt til rette for å knyta avvik opp mot koronapandemien. 121 avvik er rapporterte inn og gjeld mellom anna mogleg smitterisiko (52 prosent), uheldige konsekvensar av nye rutinar (15 prosent) og manglande etterleving av rutinar (12 prosent). Det er ein nedovergåande trend for rapportering av slike avvik i dei fleste tenesteområda mot slutten av året, med unntak av helse og velferd og oppvekst og utdanning.