Årsrapport 2020

5.6.3 HMS-kompetanse

Den lovpålagde HMS-opplæringa for leiarar, medlemmer av arbeidsmiljøutval og verneombod blei utsett i 2020 på grunn av smittevernomsyn. Opplæringa skjer vanlegvis som klasseromsundervisning, og moglegheiter for gjennomføring har fortløpande blitt vurdert. Som ei mellombels løysing blei det lagt til rette for å gjennomføra grunnkurs i arbeidsmiljø som e-læring.

Leiarar skal sørga for at arbeidstakarane har tilstrekkeleg kunnskap og evner i det systematiske helse-, miljø- og tryggingsarbeidet for den enkelte arbeidsplassen. Dette skal settast i system ved bruk av sjekkliste for nytilsette, og ved å tildela opplæringsplanar. Tildeling av opplæringsplanar innanfor lovpålagd HMS-opplæring for medlemmer av arbeidsmiljøutval, verneombod og leiarar er sett i verk.

I samarbeid med KS og andre storbykommunar har Stavanger kommune bidrege inn i arbeidet med å utvikla eit e-læringskurs for grunnkurs om arbeidsmiljø. E-læringskurset skal tilpassast arbeidsmiljørisiko i kommunal sektor, og har auka læringsutbytte som mål. Etter planen blir e-læringskurset teke i bruk i 2021.

Arbeidet med ein heilskapleg gjennomgang og forbetring av all lovpålagd HMS-opplæring skal prioriterast i 2021.