Årsrapport 2020

5.6.1 Arbeidsmiljø under koronapandemien

Sidan mars 2020 har koronapandemien sett sitt preg på arbeidskvardagen til tilsette i Stavanger kommune. Pandemien har kravd stor grad av fleksibilitet og uthald hos tilsette. Mange tilsette til dømes på sjukeheimar, skular og barnehagar har stått på til beste for brukarane. Oppfølging av eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø under pandemien har hatt stor merksemd sidan mars 2020. Det er krav til risikovurdering av smittefare, og tenesteområda og dei enkelte arbeidsplassane må tilpassa tiltak til eigen arbeidskvardag og risiko.

Hovudarbeidsmiljøutvalet har sidan mars 2020 hatt hyppigare møte, med merksemd på arbeidet arbeidsgivaren og vernetenesta gjer for å sikra arbeidsmiljøet under koronapandemien. Alle arbeidsmiljøutvala har gjennom året hatt jamleg merksemd på kva pandemisituasjonen gjer med dei tilsette og arbeidsmiljøet deira.

Kommunikasjonslinjene ut til vernetenesta blei styrkte i 2020. Ei digital nettverkssamling for alle verneomboda blei gjennomført, og i tillegg har hovudverneombodet jamleg sendt ut nyheitsbrev med koronarelatert informasjon til alle verneomboda.

Det blei òg laga ein rettleiar og ei risikovurdering differensiert for tilsette med brukarkontakt (heilt eller delvis), tilsette utan brukarkontakt som kan jobba delvis heime, og tilsette utan brukarkontakt som ikkje kan utføra jobben sin heimanfrå.

Etter oppdrag frå hovudarbeidsmiljøutvalet blei det gjennomført ei spørjeundersøking om arbeidsmiljø ved bruk av heimekontor under koronapandemien. Spørjeundersøkinga viste at tilsette opplever å jobba frå heilt eller delvis heimekontor ulikt. Størstedelen av dei tilsette svarte at bruk av heimekontor gir auka fleksibilitet og effektivitet i arbeidsoppgåvene, men mange saknar fysiske treff med kollegaer. Ulike lærings- og forbetringspunkt blei identifiserte, og tiltak for å betra det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet blei sette i verk.

Myndigheitene og partane i arbeidslivet har starta gjennomgangen av forskrifta om arbeid som blir utført i heimen til arbeidstakaren. Hensikta er å sikre eit godt arbeidsmiljø også ved bruk av heimekontor under koronapandemien. Stavanger kommune bidreg med innspel til KS i dette arbeidet. Rutinane for bruk av heimekontor skal oppdaterast når det kjem endringar i forskrifta.