Årsrapport 2020

5.5.2 Sjukefråværsatsinga “Saman for eit redusert sjukefråvær”

I prosjektet «Saman for eit redusert sjukefråvær» er det sidan 2019 arbeidd målretta gjennom fire innsatsområde:

  • systematisk innsats retta mot arbeidsstader med spesielt høgt fråvær, med mål om samla redusert sjukefråvær på 10 prosent i løpet av prosjektperioden
  • deling av kompetanse og tiltak for deltakande verksemder
  • styrking av kompetansen til leiarar i deltakande verksemder
  • forbetring og forenkling av sjukefråværsrutinen

Sommaren 2019 starta innsatsen retta mot 13 barnehagar og ressurssenter for styrkt barnehagetilbod som første pulje. I 2020 blei det inkludert fire sjukeheimar i prosjektet som pulje 2. Tredje pulje, som skal bestå av 12 skulefritidsordningar (SFO), blir starta opp i 2021. Talet på tilsette i desse tre puljene representerer til saman nesten 10 prosent av det samla årsverket til kommunen.

Hausten 2020 blei det jobba med forenkling og forbetring av sjukefråværsrutinen i Stavanger kommune. Det blei òg utarbeidd eit e-læringskurs i sjukefråværsoppfølging. Kurset er obligatorisk for leiarar med personalansvar.

Koronapandemien har ført til at det periodevis gjennom året har vore lågare aktivitet i prosjektet. Det var fordi barnehagane måtte stenga ein periode i vår, men òg fordi leiarane i både barnehagane og på sjukeheimane har måtta prioritera oppgåver knytte til pandemien. Strenge smitteverntiltak har òg avgrensa moglegheita for besøk utanfrå, møte, kurs og opplæring.

Undervegs i prosjektet har tilsette med høgt og langvarig sjukefråvær fått hjelp til å komma tilbake i arbeid, eller dei har fått nye oppgåver andre stader i kommunen. Enkelte har sjølv valt å omskulera seg eller å ta vidareutdanning for å kvalifisera seg til andre arbeidsoppgåver. Nokre tilsette har fått innvilga gradert eller heil uføretrygd. Leiarane har fått støtte og rettleiing i korleis dei kan følga opp sjukefråvær og finna løysingar for den enkelte tilsette. Det blir lagt vekt på at leiarar kan dela erfaringar og læra av kvarandre om korleis dei bør følga opp sjukefråvær.

Innsatsen mot dei 13 barnehagane blei formelt avslutta ved utgangen av 2020, og resultata viste at barnehagane i løpet av prosjektperioden hadde ein nedgang i det samla sjukefråværet på 1,5 prosentpoeng ( minus 11,5 prosent) frå året 2018 til året 2020. Vidare blei langtidsfråværet redusert med 1,6 prosentpoeng (minus 17,2 prosent). Til samanlikning hadde barnehagane som ikkje deltok i prosjektet, ein samla auke i sjukefråværet på 1,7 prosentpoeng.

5.8 Månadleg utvikling i sjukefråvær for barnehagar. Tala for desember 2020 er førebelse. Tall før 2020 er kun for tidlegare Stavanger kommune.

Arbeidet mot sjukeheimane i pulje 2 har halde på gjennom heile 2020. Resultata har så langt vist ein nedgang i det samla sjukefråværet på 2,2 prosentpoeng (19,8 prosent) frå 2019 til 2020. Langtidsfråværet blei redusert med 2,2 prosentpoeng. Til samanlikning hadde sjukeheimane som ikkje deltok i prosjektet, ein samla auke i sjukefråværet på 0,2 prosentpoeng.

Innsatsen «Saman for eit redusert sjukefråvær» blir gradvis trappa ned i 2021 og blir avslutta ved utgangen av 2021. Prosjektet blir evaluert ved utgangen av 2021, og læringspunkt blir innarbeidde i sjukefråværsarbeidet i kommunen.

Hausten 2020 blei det etablert eit team, avklaring langtidssjukefråvær, som i perioden fram til 20. juni 2021 skal gi forsterka innsats til linja i oppfølging av tilsette som har hatt heilt eller delvis samanhengande sjukefråvær i meir enn to år. Teamet skal hjelpa leiarar med å avklara om det er gjort tilstrekkeleg arbeidsutprøving, vurdera om det er utsikt til snarleg betring, eller om det er grunnlag for å avslutta heile eller delar av stillinga. Basert på erfaringa si skal teamet innarbeida læringspunkt som kan nyttast i framtidig leiaropplæring.