Årsrapport 2020

5.3.8 Organisering av kommunale føretak

Hausten 2019 bad kommunestyret kommunedirektøren om å fremma ei sak om framtidig organisering av dei kommunale føretaka. Arbeidet i 2020 blei noko forseinka på grunn av koronapandemien, men ei ekstern utgreiing blei lagd fram før sommaren 2020. I september blei det gjennomført ein intern høyringskonferanse mellom føretaka, dei tillitsvalde og basisorganisasjonen. Kommunestyret behandla 14. desember 2020 sak om organisering av kommunale føretak (sak 114/20). I saka vedtok kommunestyret at fire kommunale føretak skulle tilbakeførast til basisorganisasjonen i Stavanger kommune. Dei fire føretaka er Stavanger boligbygg KF, Stavanger Idrettsservice KF, Stavanger byggdrift KF og Sølvberget KF. Kommunedirektøren har no starta arbeidet med tilbakeføring av føretaka gjennom prosjektet Foretak til basis. Prosjektet er i oppstartsfasen, og har som mål å overføra tenestene til eitt eller fleire av tenesteområda i Stavanger kommune, og dessutan følga opp kommunestyrevedtaket om at alle tilsette skal vera innplasserte i ny organisasjon innan 30. juni 2021.